علوم تشریحی اسکلتی عضلانی 02 دکتری حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-10:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:             اول     

رشته: پزشکی عمومی

دوره: پایه

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریحی اسکلتی عضلانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر علی والیانی

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 10-8

محل برگزاری: 

تعداد و نوع واحد: 1.7      نظری      *          عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929160

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:valiani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

1- سيستم اسكلتي اندامهاي فوقاني و تحتاني را بشناسد

2- مشخصات عضلات اندامهاي فوقاني وتحتاني را بيان كند .

 3-  فضاهاي تشريحي اندامهاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد . 

4-  مجاورت عروق و اعصاب مهم اندام هاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد .

5- موارد كلينيكي بر مبناي آموخته هاي آناتومي اندامهاي فوقاني و تحتاني را توضيح دهد .

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1.  درسنامه آناتومی اندام ، تالیف دکتر علی والیانی
  2.  Gray`s Anatomy for student (2015)ترجمه دکتر علی والیانی ، انتشارات حیدری

منابع فرعی درس:

CD های ADAM , Grants Method of anatomy, Clinical Atlas (Netter)

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                              بارم:4  نمره                               

ب) میان دوره:                                                                                                بارم:8  نمره 

ج) پایان دوره:                                                                                                بارم: 8 نمره                                                                                           

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

تاخير در ورود و تعجيل در خروج از كلاس ممنوع است .

به ازاء هر جلسه غيبت 25/0 از نمره كل كسر خواهد شد .

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به نمره كل اضافه خواهد شد .

سوالات امتحان میانترم و پایانترم بصورت تشریحی است.

بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره درس صفر گزارش خواهد شد.         

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

هدف از تدريس آناتومي اندام ، مروري بر تقسيم بندي سيستم اسكلتي،انواع استخوانها.  تعريف مفصل و انواع آن، حركات مفاصل در اندامها، نقش اهرمها در سيستم اسكلتي عضلاني

8-10

97/07/03

1

  مطالعه جنین شناسی عمومی دکتر رشیدی تکامل اندام فوقانی  و تحتانی،انواع عضلات  8-10 97/07/04 جبرانی 2

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

نگاه كلي به اسكلت اندام فوقاني ، استخوانهاي كمربند شانه اي ( كلاويكل – اسكاپولا) ، استخوان بازو (هيو مروس) - استخوان های ساعد ( راديوس و اولنا) ، مچ دست ، كف دست و انگشتان

8-10

97/07/10

3

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

حفره آگزيلاري ( موقعيت ،  جداره ها ، مشخصات عضلات )

محتويات حفره آگزيلاري ( شريان و وريد آگزيلاري عقده هاي لنفاوي ، شبكه بازويي ) 

8-10

97/07/17

4

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

(کوئیز اول) ادامه محتویات حفره آگزیلاری - عضلات ناحيه كتف ( دلتوئيد ، تراپزيوس ، Rotator Cuff ) فضاهاي سه گوش و چهارگوش ناحيه كتف ، ناحیه بازو ( محدوده ، عروق و اعصاب سطحی )

8-10

97/07/24

5

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

عضلات كمپارتمان قدامي و خلفي بازو (مشخصات عضلات) عروق بازو (شريان و وريد براكيال)، اعصاب بازو (موسكولوكوتانئوس، مدين، اولنار، راديال )

8-10

جبرانی

6

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

عضلات كمپارتمان قدامي ساعد ( مشخصات عضلات  گروه سطحي و عمقی) عروق و اعصاب ناحيه ساعد ( شريان هاي راديال و اولنار ، اعصاب مدين ، اولنار و راديال )

8-10

97/08/01

7

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

(کوئیز دوم )عضلات کمپارتمان خلفی ساعد  ( مشخصات عضلات  گروه سطحی وعمقی ) رتيناكولومهاي مچ دست ( فلكسور و اكستانسور  رتيناكولوم ) و محتويات آنها

8-10

97/08/08 تعطیل

8

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

اهميت دست و عملكرد آن در زندگي روزمره ، Crease هاي دست ، انواع Grasp  و Pinch  .  عضلات ناحيه دست : عضلات تنار ، هيپوتنار، لومبريكالها و بين استخوانيها و مشخصات آنها، عروق دست ( قوسهاي سطحي و عمقي ) ، اعصاب دست

8-10

97/08/15

9

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

مفاصل گلنوهيومرال، استرنوكلاويكولار ، آكروميوكلاويكولار، آرنج ، راديواولنار فوقاني و تحتاني،  مچ دست ( موقعيت، نوع ، حركت و مجاورت)

8-10

97/08/22

10

      امتحان میان ترم      

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

نگاه كلي به اسكلت اندام تحتاني – كمربند لگني ( استخوان هيپ )- استخوان ران (فمور)

8-10

97/08/29

11

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

استخوانهاي ساق( تيبيا و فيبولا) ، نگاه كلي به استخوانهاي پا ( تالوس، کالکانئوس و...) قوسهای کف پا- آشنايي و آناليز حركتي  راه رفتن ( Gait)

8-10

97/09/06

12

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

ناحيه گلوتئال ( حدود و مشخصات عضلات سطحي و عمقي)

عروق و اعصاب ( شبكه ساكرال ) ناحيه گلوتئال ،عضله تنسور فاشيالاتا

8-10

97/09/13

13

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

(کوئیزسوم )فاشياي سطحي و عمقي ران،كمپارتمانهای خلفي، داخلي و قدامي ران (مشخصات عضلات ، عروق و اعصاب )

8-10

97/09/20

14

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

فضاهاي تشريحي ناحيه قدامي داخلي ران ( مثلث فمورال ، غلاف فمورال ، كانال ادكتور) و محتويات آنها

8-10

جبرانی

15

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

فاشياي سطحي و عمقي ساق پا، كمپارتمانهاي قدامي،خلفي وخارجي ساق (مشخصات عضلات) حفره پوپليتئال ومحتويات آن، عروق و اعصاب ناحیه ساق

8-10

97/09/27

16

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

(کوئیز چهارم ) رتيناكولومهاي مچ پا (اكستانسور، فلكسور و پرونئال ) و محتويات آنها. مشخصات عضلات پشت و كف پا ( لايه اول تا چهارم ) ، عروق و اعصاب ناحيه پا

8-10

97/10/04

17

 

مطالعه راهنمای مطالعه

(Study Guide)

دکتر علی والیانی

مفاصل هيپ ، زانو و مچ پا ( موقعيت ، نوع ، حركت و مجاورت آن )

8-10

97/10/11

18

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir