کنفرانس های معاونت پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/14-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه زمانبندی جلسات هماهنگی نحوه آموزش رفتار حرفه ای با اساتید در روزهای دوشنبه سال 96

 

تاریخ

بحث

زمان

مدیر جلسه ومسئول هماهنگی بحث

مطالب ارائه شده

96/11/2

کلیات و اصول رفتار حرفه ای

7/30

دکتر حمید رحیمی دکتر محمدی زاده

 

 رفتار حرفه ای اساتید

96/11/9

تعهد به رعایت صداقت با بیمار

 

7/30

دکتر  شمس، دکتر شهیدی

 

professionalism

96/11/16

-تعهد به حفظ اسرار بیمار

-تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

 

7/30

دکتریمانی ،  دکتر زارعان

 

  تعهد به حفظ اسرار بیمار

96/11/23

-ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار  

-تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

-تعهد به عمل بر اساس اطلاعات علمی

7/30

 

دکتر حمید رحیمی ، دکتر گلشنی

 

خطاهای پزشکی

96/11/30

-تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود

-تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

 

7/30

دکتر محمدی زاده ،دکتر معین زاده

 

professionalism

96/12/7

-تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار برخواسته های خود

 

7/30

 

دکتر شمس، دکتر شهیدی

 

professionalism.conflict of interest

96/12/914

 

تعهد به مسئولیتهای حرفه ای-

 

7/30

 

دکتر حمید رحیمی ، دکتر استکی

professionalim.the physician charter

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir