انگل شناسی دوره ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/16-7:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال: دوم 

تعداد دانشجو:

رشته: کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی 

دوره: علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس: انگل شناسی و حشره شناسی پزشکی 2

آدرس دفتر : گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی طبقه دوم

نام مسوول درس (واحد): اقای دکتر نادر پسته چیان همکاران درس :  دکتر حجازی ،دکتر یوسفی ، دکتر اسکندریان

شماره درس:126201

ساعت و روزهای تماس: ساعات اداری 

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 12-10

محل برگزاری:

تلفن:37929027

ساعت و نوع درس: نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail:pestechian@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

کلیات – وضعیت آلودگیهای انگلی تاکسونومی انگلها

 

98/11/15

1

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

نماتودها 

 

98/11/29

2

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

نماتودهای روده ای

 

98/12/5

3

 

 

 

 

دکتر حجازی 

نماتودهای بافتی

 

98/12/12

4

 

 

 

 

دکتر یوسفی

سستدهای روده ای - بافتی

 

98/12/19

5

 

 

 

 

دکتر یوسفی

ترماتودهای روده ای و آکانتوسفالها

 

98/12/25

6

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

کلیات تک یاخته ها- آمیبها

 

 

7

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

تاژکداران دستگاه گوارش -- تاژکداران دستگاه تناسلی

 

 

8

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

کوکسیدیا های روده ای - مژه داران دستگاه گوارش

 

 

9

 

 

 

 

دکتر حجازی 

تاژکداران خونی - نسجی -لیشمانیا ها تریپانوزومها

 

 

10

 

 

 

 

دکتر اسکندریان

مالاریا– بابزیوز – تایلریوز

 

 

11

 

 

 

 

دکتر اسکندریان

توکسوپلاسما - میکروسپوریدیومها

 

 

12

 

 

 

 

دکتر ابطحی

کلیات حشرات و میاز - ککها , شپشها

 

 

13

 

 

 

 

دکتر ابطحی

کنه ها, ساسها - پشه ها و مایتها

 

 

14

 

 

 

 

د کتر حجازی

کاربرد روشهای سرولوژی درتشخیص کرمها و تک یاخته ها

 

 

15

 

 

 

 

دکتر پسته چیان 

تضمین کیفیت در آزمایشگاه انگل شناسی- کاربرد روشهای مولکولی در تشخیص انگلها

 

 

16

 

 

 

 

دکتر یوسفی 

رعایت نکات ایمنی در آزمایشگاه انگل شناسی - انگلهای کاذب و اشتباهات تشخیصی

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir