انگل و قارچ شناسی پرستاری عملی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:پرستاری 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی 

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی ،گروه قارچ شناسی 

نام مسوول درس (واحد):مهران بهادران باغبادرانی 

شماره درس:126302

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 5 بعداز ظهر بجز ساعات تدریس

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها ساعت 12-10

محل برگزاری:دانشکده پرستاری کلا س 7

تلفن:37929168

ساعت و نوع درس:90دقیقه نظری 

دروس پیش نیاز:

E-mail:: bahadoran@med.mui.ac.ir

هدف کلی درسشنایی دانشجویان با علم انگل شناسی و شناخت انگل ها، سیر تکاملی، بیماریزایی، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل

اهداف اختصاصی:شناسایی مورفولوژی انگل های شایع، بیماری های  انگلی شایع، راه های انتقال بیماری انگلی، تشخیص آزمایشگاهی، درمان، کنترل و پیشگیری از بیماری های انگلی و انگل هایی که از طریق دستان آلوده و یا توسط مواد غذایی منتقل می شوند و راهکارهای پیشگیری از انتقال این انگل ها​

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

نگل شناسی پزشکی تالیف نووا و براوون، ترجمه دکتر عمید اطهری، کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فریدون ارفع چاپ جدید،

انگل شناسی پزشکی تالیف دکتر هرمز اورمزدی جلد اول و دوم، تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غروی

قارچ شناسی جامع تالیف دکتر فریده زینی

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):مطالب موجود در پاورپوینت ها، پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در جلسات تدریس  و سایت  Mycology On Line  

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس،  امتحان میان ترم

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس، امتحان

 

بارم:50% – 60% از نمره کل

بارم:40% - 50% از نمره کل

وظایف دانشجو:

1- حضور منظم و به موقع در جلسات کلاس درس

2- شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس بر اساس برنامه ریزی تنظیم شده

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

- گزارش موارد نقض شده توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

2- غیبت غیر مجاز: یک جلسه غیبت = چشم پوشی، 2 جلسه غیبت = کسر نمره نهایی و 3 جلسه غیبت =گزارش مورد به آموزش و حذف درس

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:در محدوده زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

تاريخ امتحان پايان ترم:در روز و ساعت تعیین شده طبق تقویم آموزشی ارایه شده از طرف آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                                                                                                                        

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:از جلسه دوم به بعد ممکن است هر جلسه بدون اطلاع قبلی امتحان(کوییز) گرفته شود.

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

کلیات تک یاخته شناسی ، تک یاخته های روده ای – حفره ای(سارکودیناها و تاژک داران)

 

98/6/24

1

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

کوکسیدیاها و توکسوپلاسما گوندی، تک یاخته های خونی نسجی(لیشمانیاها، تریپانوزوماها و پلاسمودیوم ها)

 

98/6/31

2

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

ادامه تک یاخته های خونی – نسجی(لیشمانیوز جلدی شامل: لیشمانیا تروپیکا، لیشمانیا ماژور)

 

98/7/7

3

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار شامل(لیشمانیا دونووانی و لیشمانیا اینفانتوم)، تریپانوزوم ها و بیماری خواب

 

98/7/14

4

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر سلیمانی

عوامل بیماری مالاریا و پلاسمودیوم ها شامل: (پلاسیمودیوم ویواکس، پلاسیمودیوم فالسیپاروم)

 

98/7/21

5

 

 

 

نظری

دکتر محمدی

کلیات قارچ شناسی پزشکی: بیماری های قارچی سطحی

 

98/7/28

6

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر محمدی

کاندیدیازیس

 

98/8/5

7

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر محمدی

درماتوفیتوزیس (کچلی ها) عوامل ایجاد کننده و انواع کچلی(سر، بدن، پا، ناخن، ریش و .........)

 

98/8/12

8

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

دکتر محمدی

قارچ های فرصت طلب

 

98/8/19

9

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

کلیات انگل شناسی پزشکی، کلیات کرم شناسی پزشکی و آشنایی با ترماتودهای کبدی و بیماری های ناشی از آنها

 

98/8/26

10

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ترماتودهای روده ای و ترماتودهای ریوی

 

98/9/3

11

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

ترماتودهای خونی(شیستوزوماها) عارضه پوستی سرکری

 

98/9/10

12

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

سستودها: طبقه بندی خانواده های: تنییده(تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم و تنیا اکینوکوک

 

98/9/17

13

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

دنباله سستودها شامل خانواده های: هیمنولپیدیده، دیلپیدیده و راسته پسودوفیلیده

 

98/9/24

14

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

کلیات نماتودها و تقسیم بندی آنها، آسکاریس ومبریکوئیدس، کرم های قلابدار و  لاروهای مهاجر احشایی و پوستی

 

98/10/1

15

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

خانواده های استرونژیلویدیده،، تریکوریده،  خانواده اکسیوریده و ریشینیلیده

 

98/10/8

16

 

 

منابع ذکر شده در بالا و طبق صلاحدید استاد مربوطه

نظری

مهندس بهادران

نماتودهای خونی – نسجی کرم پیوک، ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ)، دیوکتو فیما رنالی

 

98/10/15

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir