انگل و قارچ شناسی پرستاری نظری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/23-6:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:دوم

تعداد دانشجو:

رشته:پرستاری 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل و قارچ شناسی(02)

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه انگل شناسی

نام مسوول درس (واحد):مهندس یوسفی

شماره درس:126302

ساعت و روزهای تماس:طبق برنامه هفتگی پشت درب

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه 12-10

محل برگزاری:دانشکده پرستاری کلا

تلفن:37929171

ساعت و نوع درس:نظری

دروس پیش نیاز:

E-mail:yousefi@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی با مورفولوژی , سیرتکاملی ,بیماریزایی,تشخیص ,درمان,کنتترل وپیشگیری انگلها وتک یاخته ها و قارچ های بیماریزای انسان در ایران.

اهداف اختصاصی:دانشجو بتواند درهنگام مواجه با افراد  دارای علائم کلینیکی بیماریها انگلی وقارچی انهارا درجهت ارجاع به پزشک راهنمایی نماید.

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)1-Medical parasitology by Nova & Brown                                                               

     2-انگل شناسی پزشکی ( ترجمه دکتر عمید اطهری )         

         3-  بیماریهای شایع انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائیبی

         4- قارچ شناسی پزشکی ( تالیف دکتر شهلا شادزی  

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:8نمره

بارم:12نمره

وظایف دانشجو:

1- ارزیابی بر اساس امتحانات مقطعی, امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم خواهد بود.        

          2- در طول ترم بدون تعیین قبلی امتحان _ کوییز ، انجام می گیرد .

          3- در صورت تداخل کلاس ها با تعطیلات رسمی با هماهنگی قبلی کلاس جبرانی برگزار می گردد.

 

                     

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:حضور به موقع و فعال دانشجویان در کلاسهای درس عملی الزامی است و به ازای هر جلسه تاخیر یا غیبت طبق مصوبات آموزشی نمره کسر و غیبت بیش از دو جلسه منجر به حذف درس و گزارش مورد به اداره آموزش خواهد شد .

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

  •  
  •  
  •  

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

عملی

مهندس یوسفی

کلیات و اصطلاحات انگل شناسی پزشکی

 

98/11/13

1

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

کرم شناسی پزشکی: نماتد ها: کلیات، آسکاریس و اکسیور

 

98/11/20

2

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

تریکوریس تریکورا . تریشین وتریکوسترونزیلوسها

 

98/11/27

3

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

ادامه نماتد ها:  کرم های قلابدار و.استرونزیلوئیدس استرکورالیس

 

98/12/4

4

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

خانواده فیلاریده شامل(ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ) و دیوکتوفایمیده(دیوکتوفیما رنالی)

 

98/12/11

5

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

ترماتود: کلیات و  فاسیولا هپاتیکا  دیکروسلیوم

 

98/12/18

6

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

شسیتوزوماها کلیات، تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم

 

98/12/25

7

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

ادامه سستودا:   تنیا اکینوکوک ( کیست هیداتیک) و هیمنولیپیس نانا

 

99/1/17

8

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

تک یاختگان و طبقه بندی ان ها: آمیب ها. آمیبهای بیماریزا وغیر بیماریزا

 

99/1/24

9

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

تاژکداران: ژیاردیا، تریکو موناس

 

99/1/31

10

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

تک یاختگان نسجی: انواع لیشمانیا ( جلدی و احشایی)- توکسو پلاسما

 

99/2/7

11

 

 

 

نظری

مهندس یوسفی

سایرکوکسیدیا ها: ایزوسپورا و کریپتوسپوریدیوم و مالاریا

 

99/2/14

12

 

 

 

نظری

دکتر محمدی

کلیات قارچ شناسی پزشکی: بیماری های قارچی سطحی و کاندیدیازیس

 

99/2/21

13

 

 

 

نظری

دکتر محمدی

ادامه بیماری های قارچی سطحی و کاندیدیازیس

 

99/2/28

14

 

 

 

نظری

دکتر محمدی

قارچهای ساپروفیت

 

99/3/4

15

 

 

 

نظری

دکتر محمدی

قارچ های درماتو فیت

 

99/3/11

16

 

 

 

نظری

دکتر محمدی

ادمه درماتوفیتها

 

99/3/18

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir