انگل و قارچ شناسی پرستاری نظری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/28-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:پرستاری 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل و قارچ شناسی(02)

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه انگل شناسی

نام مسوول درس (واحد):دکتر طلوعی

شماره درس:126302

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه 12-9

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه 12-10

محل برگزاری:دانشکده پرستاری کلاس شماره 13

تلفن:37929171

ساعت و نوع درس:نظری

دروس پیش نیاز:

E-mail: s_tolouei .med.mui.ac.ir

هدف کلی درسشنایی با مورفولوژی ، سیرتکاملی ، بیماریزایی، تشخیص ،درمان، کنتترل و پیشگیری انگل ها وتک یاخته ها و قارچ های بیماریزای انسان 

اهداف اختصاصی:دانشجو بتواند درهنگام مواجه با افراد  دارای علائم کلینیکی بیماریها انگلی وقارچی انها را در جهت ارجاع به پزشک راهنمایی نماید.

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

: 

 1. Medical parasitology by Nova & Brown   

2-انگل شناسی پزشکی ( ترجمه دکتر عمید اطهری )

 3-قارچ شناسی پزشکی ( تالیف دکتر شهلا شادزی 

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):بیماریهای شایع انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائیبی، تک یاخته شناسی پزشکی ، تالیف دکتر غروی

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:8نمره

بارم:12نمره

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

                      2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:به ازای هر جلسه تاخیر یا غیبت طبق مصوبات آموزشی نمره کسر خواهد شد و غیبت بیش ازدو جلسه بدون مجوز   منجر به حذف  درس و گزارش مورد به آموزش خواهد شد

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 • ن موظفند قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود دانشجویان را به کـلاس راه ندهد.
 • دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند.
 • ضبط صداي استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است.
 • به ازاي هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد. در صورت انجام دو جلسه غیبت غیر موجه نمره صفر براي درس منظور می گردد. متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
 • تمام هماهنگی هاي درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت مـی گیـرد. اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
 • نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصري مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد
 • نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیلات رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه کلاس جبرانی برگزار نماید.
 • مدت تدریس در کلاس هاي دو ساعته، یک ساعت و45 دقیقه و در کلاس هاي یک ساعته، 50 دقیقه می باشد. دوره هـاي تـدریس در کلاس 20 تا 30 دقیقه و تغییر فعالیت 2-5 دقیقه می باشد.
 • توصیه می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداري کنند
 • دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکالات احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدي برطرف کند

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

کلیات تک یاخته ها:. آمیب های بیماریزا وغیر بیماریزا

 

98/6/24

1

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

تاژکداران: ژیاردیا، تریکو موناس

 

98/6/31

2

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

تک یاخته های خونی- نسجی: انواع لیشمانیا 

 

98/7/7

3

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

تک یاخته های خونی- نسجی: توکسو پلاسما

 

98/7/14

4

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

مالاریا  و کوکسیدیا ها: ایزوسپورا و کریپتوسپوریدیوم 

 

98/7/21

5

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

ترماتودها : فاسیولا هپاتیکا  و دیکروسلیوم ، شسیتوزوماها

 

98/7/28

6

 

 

 

نظری

دکتر غیور

سستودها : تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم

 

98/8/5

7

 

 

 

نظری

دکتر غیور

ادامه سستودا:   تنیا اکینوکوک ( کیست هیداتیک) و هیمنولیپیس نانا

 

98/8/12

8

 

 

 

نظری

دکترغیور

کلیات نماتود ها: آسکاریس و اکسیور

 

98/8/19

9

 

 

 

نظری

دکترغیور

تریکوریس تریکورا ، تریشین وتریکوسترونژیلوس ها

 

98/8/26

10

 

 

 

نظری

دکتر غیور

ادامه نماتود ها:  کرم های قلابدار و استرونژیلوئیدس استرکورالیس

 

98/9/3

11

 

 

 

نظری

دکترغیور

خانواده فیلاریده شامل(ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ) و دیوکتوفایمیده(دیوکتوفیما رنالی)

 

98/9/10

12

 

 

 

نظری

دکترمحمدی

کلیات قارچ شناسی پزشکی: بیماری های قارچی سطحی و کاندیدیازیس

 

98/9/17

13

 

 

 

نظری

دکترمحمدی

ادامه بیماری های قارچی سطحی و کاندیدیازیس

 

98/9/24

14

 

 

 

نظری

دکترمحمدی

قارچ های درماتو فیت

 

98/10/1

15

 

 

 

نظری

دکترمحمدی

قارچ های فرصت طلب

 

98/10/8

16

 

 

 

 

گروه اساتید

امتحان

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir