انگل و قارچ شناسی دندانپزشکی نظری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/05-7:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:اول                    

رشته:دندانپزشکیدندانپزشکی

دوره:ترم سوم

گروه آموزشی: انگل و قارچ شناسی

نام درس:انگل و قارچ شناسی

نام مسوول درس (واحد):دکتر غیور

شماره درس  :126409

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه ها ساعت 9-8

محل برگزاری:کلاس ساختمان تدبیر

تعداد و نوع واحد:   نظری1 واحد             عملی

دروس پیش نیاز:-

تلفن:03137929171

ساعت و روزهای تماس:سه شنبه ها 10-9

آدرس پست الکترونیک:ghayour@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه انگل شناسی

تعداد دانشجو: حدود 100 نفر                                                                           

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آموزش نظری به دانشجویان به نحوی که در پایان دوره با بیماری های انگلی و قارچی که در محیط دهان و مخاط ایجاد ضایعه کرده و یا بطور آزاد در انجا زندگی می کنند و نیز آلودگی های انگلی و قارچی که از طرف دندانپزشک ممکن است به بیمار منتقل شود آشنا شود.

اهداف اختصاصی:

آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های بیمایزای دهان

                              آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های آزاد در دهان

                              آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های منتقله از طریق دندانپزشک به بیمار

                             آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های منتقله از طریق وسائل دندانپزشکی 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

(عنوان کتاب،نام نویسنده،سال ومحل انتشار،نام ناشر،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این

درس درصورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Medical parasitology, Markell last Edition

2- قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص   دکتر شهلا شادزی         

 

منابع فرعی درس:سایت های مفید قارچ شناسی:   www.mycology.adelide.edu.au       and   www.doctorfungus.org

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم:8نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                         بارم:12نمره

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:: در صورت غیبت بیش از حد مجاز کسر نمره 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم: 96/9/11                                                                       تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

به منظور حفظ حرمت کلاس:

 • دانشجویان موظفند قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود دانشجویان را به کـلاس راه ندهد.
 • دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند.
 • ضبط صداي استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است.
 • به ازاي هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد. در صورت انجام دو جلسه غیبت غیر موجه نمره صفر براي درس منظور می گردد. متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
 • تمام هماهنگی هاي درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت مـی گیـرد. اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
 • نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصري مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد
 • نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیلات رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه کلاس جبرانی برگزار نماید.
 • استاد موظف است در جلسه اول شناسنامه درس (اهداف درسی، منبع درس، بودجه بندي درسی، سهم آزمون ها، نحوه ارزشیابی برنامـه نیمسال و نحوه دسترسی به مدرس (را اعلام کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهد
 • مدت تدریس در کلاس هاي دو ساعته، یک ساعت و45 دقیقه و در کلاس هاي یک ساعته، 50 دقیقه می باشد. دوره هـاي تـدریس در کلاس 20 تا 30 دقیقه و تغییر فعالیت 2-5 دقیقه می باشد.
 • توصیه می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداري کنند
 • دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکالات احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدي برطرف کند.

                                                                              

                                                                                                      موفـــــــــــــق باشید

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

دکتر غیور

کلیات انگل شناسی، تقسیم بندی انگل ها، رابطه انگل و میزبان

 

96/6/28

1

 

پرسش از جلسه قبل

دکتر غیور

کرم شناسی ، نماتودها

 

96/7/4

2

 

"

دکتر غیور

سستود ها

 

96/7/11

3

 

"

دکتر طلوعی

ترماتود ها

 

96/7/18

4

 

"

دکتر طلوعی

تک یاخته ها ، تعریف و خصوصیات انواع آمیب ها

 

96/7/25

5

 

"

دکتر طلوعی

ادامه آمیب ها و آنتامبا ژنژیوالیس

 

96/8/2

6

 

"

دکتر طلوعی

تریکوموناس ها 

 

96/8/9

7

 

"

دکتر غیور

توکسوپلاسما

 

96/8/16

8

 

"

دکتر غیور

لیشمانیاها

 

96/8/23

9

 

"

دکتر دهقان

کلیات قارچ شناسی و بیماری های قارچی دهان

 

96/8/30

10

 

"

دکتر دهقان

کاندیدیازیس ، برفک ، پرلش و علائم بالینی

 

96/9/7

11

 

"

دکتر دهقان

جئوتریکوزیس و تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای مخمری دهان

 

96/9/14

12

 

"

دکتر دهقان

اکتینومایکوزیس علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی

 

96/9/21

13

 

"

دکتر دهقان

اسپوروتریکوزیس ، رینوسپوریدیوزیس

 

96/9/28

14

 

"

دکتر دهقان

آسپرژیلوزیس ، موکور مایکوزیس

 

96/10/5

15

 

"

دکتر دهقان

هیستوپلاسموزیس ،پاراکوکسیدیوزیس

 

96/10/12

16

 

"

گروه اساتید

امتحان

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir