انگل و قارچ شناسی دندانپزشکی نظری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/08-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول

تعداد دانشجو:

رشته:دندان پزشکی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:انگل و قارچ شناسی 

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه انگل شناسی

نام مسوول درس (واحد):دکتر طلوعی

شماره درس:126409

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:شنبه 10-9

محل برگزاری:کلاس 105 ساختمان تدبیر

تلفن:37929171

ساعت و نوع درس:نظری

دروس پیش نیاز:

E-mail: s_tolouei.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آموزش نظری به دانشجویان به نحوی که در پایان دوره با بیماری های انگلی و قارچی که در محیط دهان و مخاط ایجاد ضایعه کرده و یا بطور آزاد در انجا زندگی می کنند و نیز آلودگی های انگلی و قارچی که از طرف دندانپزشک ممکن است به بیمار منتقل شود آشنا شود.

اهداف اختصاصی:آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های بیمایزای دهان ،  آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های آزاد در دهان ،  آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های منتقله از طریق دندانپزشک به بیمار،آشنایی دانشجویان با انگل ها و قارچ های منتقله از طریق وسائل دندانپزشکی 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)Medical parasitology, Markell last Edition      قارچ شناسی پزشکی و روشهای تشخیص   دکتر شهلا شادزی      

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):سایت های مفید قارچ شناسی:        www.mycology.adelide.edu.au   و     www.doctorfungus.org

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:8 نمره 

بارم: 12 نمره

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

                      2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:در صورت غیبت بیش از حد مجاز کسر نمره

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

  • دانشجویان موظفند قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود دانشجویان را به کـلاس راه ندهد.
  • دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند.
  • ضبط صداي استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است.
  • به ازاي هر جلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسرمی گردد. در صورت انجام دو جلسه غیبت غیر موجه نمره صفر براي درس منظور می گردد. متولی تشخیص موجه بودن غیبت ها آموزش دانشکده (حداکثر یک هفته بعد از غیبت) می باشد.
  • تمام هماهنگی هاي درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینـده منتخـب دانشـجویان صـورت مـی گیـرد. اخبـار رسـیده از سـایر دانشجویان مستند نمی باشد.
  • نماینده موظف است قبل از ورود استاد کلیه لوازم سمعی و بصري مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد
  • نماینده دانشجویان موظف است جلساتی که با تعطیلات رسمی مصادف است با هماهنگی استاد مربوطه کلاس جبرانی برگزار نماید.
  • مدت تدریس در کلاس هاي دو ساعته، یک ساعت و45 دقیقه و در کلاس هاي یک ساعته، 50 دقیقه می باشد. دوره هـاي تـدریس در کلاس 20 تا 30 دقیقه و تغییر فعالیت 2-5 دقیقه می باشد.
  • توصیه می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداري کنند
  • دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکالات احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدي برطرف کند

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

کلیات انگل شناسی، تقسیم بندی انگل ها، رابطه انگل و میزبان

 

98/6/24

1

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

خصوصیات آمیب ها، آنتامبا هیستولیتیکا

 

98/6/31

2

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

آنتامبا ژنژیوالیس ،  تریکوموناس ها  و توکسوپلاسما

 

98/7/7

3

 

 

 

نظری

دکتر طلوعی

لیشمانیاها

 

98/7/14

4

 

 

 

نظری

دکتر غیور

مالاریا

 

98/7/21

5

 

 

 

نظری

دکتر غیور

کرم شناسی ، نماتودها 

 

98/7/28

6

 

 

 

نظری

دکتر غیور

سستود ها

 

98/8/5

7

 

 

 

نظری

دکتر غیور

ترماتود ها

 

98/8/12

8

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

کلیات قارچ شناسی و بیماری های قارچی دهان

 

98/8/19

9

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

کاندیدیازیس ، برفک ، پرلش و علائم بالینی

 

98/8/26

10

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

جئوتریکوزیس و تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای مخمری دهان

 

98/9/3

11

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

اکتینومایکوزیس علائم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی

 

98/9/10

12

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

اسپوروتریکوزیس

 

98/9/17

13

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

رینوسپوریدیوزیس

 

98/9/24

14

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

آسپرژیلوزیس ، موکور مایکوزیس

 

98/10/1

15

 

 

 

نظری

دکتر دهقان

هیستوپلاسموزیس ،پاراکوکسیدیوزیس

 

98/10/8

16

 

 

 

 

گروه اساتید

امتحان

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir