انگل و قارچ شناسی پزشکی نظری نظام قدیم 1 قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:دوم                     

رشته:پزشکی

دوره:دکتری عمومی

گروه آموزشی: انگل و قارچ شناسی پزشکی

نام درس:انگل و قارچ شناسی پزشکی

نام مسوول درس (واحد):ادکتر سید حسین حجازی

شماره درس  :126401

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه 10-8 و دوشنبه 10-9

محل برگزاری:کلاس 35

تعداد و نوع واحد:   نظری2/5         عملی

دروس پیش نیاز:-

تلفن:37929173

ساعت و روزهای تماس:هر روز 8-17

آدرس پست الکترونیک:hejazihossein77@gmail.com

آدرس دفتر :گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

تعداد دانشجو:                                                                         

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با تک یاخته ها، کرم ­ها،  قارچ ها و بند پایان مهم پزشکی آموزش کلیات، مرفولوژی، چرخه­ی تکاملی، بیولوژی، بیماری­زایی و نقش ناقلین و میزبانان واسط در ایجاد و انتقال بیماری ها

اهداف اختصاصی:آموزش کلیات، مرفولوژی، بیولوژی، و نقش تک یاخته ها، کرم ­ها، قارچ ها و بندپایان در ایجاد و انتقال بیماری ها.در مورد هر گروه، علاوه بر موارد فوق الذکر، روش های تشخیص، درمان، کنترل و پیشگیری و غیره آموزش داده خواهد شد.

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1- Basic Clinical parasitology : Brown . Neva                                                         

2- Medical parasitology : Markell , Voge

3- بیماری­های انگلی در ایران جلد 1 و 2 دکتر اسماعیل صائبی           4- کرم­شناسی پزشکی دکتر فریدون ارفع 

5- کلیات قارچ شناسی پزشکی دکتر دهقان و دکتر چادگانی پور و همکاران 

Medical Mycology: J , W , Rippon  -6

7-قارچ شناسی پزشکی – دکتر شهلا شادزی

 8-حشره شناسی پزشکی-نویسنده MW Service-انتشارات دانشگاه تهران.

 

 

  منابع فرعی درس:Medical and veterinary entomology-Kettle DS

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                 میان ترم تستی بارم :   6 نمره      

ب) پايان دوره:تستی  بارم :  تستی                                                                                                                       بارم:14نمره

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:موارد قانونی مانند غیبت و نقص قوانین طبق آیین نامه های مربوطه برخورد خواهد شد.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                   تاريخ امتحان پايان ترم:

 

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:تأکید بر آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، سمینارها و غیره به زبان انگلیسی تهیه می­شود


  •  

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر یوسفی 

کلیات و مقدمات انگل شناسی ، آسکاریس – اکسیور
 

 

97/11/14

1

 

 

دکتر یوسفی 

کرمهای قلابدار، تریکوسترونجیلوس، استرونجیلوئیدس و لاروهای مهاجر

 

97/11/21

2

 

 

دکتر یوسفی 

تریکوسفال، تریشین، کاپیلاریا، پیوک، فیلرها

 

97/11/28

3

 

 

دکتر یوسفی 

مقدمات ترماتودها -  ترماتودهای روده ای

   

97/12/5

4

 

 

دکتر یوسفی 

ترماتودهای نسجی -  خونی ،  شیستوزوما ها، کلونورکیس

 

97/12/12

5

 

 

دکتر یوسفی 

مقدمات سستودها، تنیا ها، تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم

 

97/12/19

6

 

 

دکتر یوسفی 

کیست هیداتیک دیفیلیوبوتریوم کانینوم و مولتی سپس

 

98/1/18

7

 

 

دکتر حجازی 

کلیات تک یاخته شناسی، آمیب ها ی بیماریزا و فرصت طلب

 

98/1/25

8

 

 

دکتر حجازی

بالانتیدیوم کلی، ژیاردیا و تریکوموناس ها

 

98/2/1

9

 

 

دکتر حجازی

کوکسیدیاهای روده ای

 

98/2/8

10

 

 

 

 دکتر حجازی

کلیات تاژکداران خونی نسجی

 

98/2/15

11

 

 

دکتر حجازی

لیشمانیا ها

 

98/2/22

12

 

 

دکتر حجازی

ادامه لیشمانیاها، تریپانوزوماها

 

98/2/29

13

 

 

دکتر حجازی

کوکسیدیاهای خونی نسجی، توکسوپلاسما

 

98/3/5

14

 

 

دکتر حجازی

مالاریا

 

98/3/12

15

 

 

دکتر حجازی

ادامه مالاریا، بابزیا و تایلریا

 

98/3/19

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir