تک یاخته شناسی 2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-10:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال: دوم 

تعداد دانشجو:

رشته:کارشناسی ارشد انگل شناسی 

دوره: علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس: تک یاخته شناسی 2

آدرس دفتر : گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی طبقه 2

نام مسوول درس (واحد): آقای دکتر حجازی همکاران درس :دکتر اسکندریان -دکتر غیور 

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس: همه روزه بجز چهارشنبه ها در ساعات اداری 

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها 10-8

محل برگزاری: اطاق استاد

تلفن: 37929173

ساعت و نوع درس: نظری

دروس پیش نیاز:

E-mail:hejazi@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1. Markell, Medical parasitology      

            2. Foundation of parasitology                            

                    تک یاخته شناسی پزشکی دکتر اسماعیل صائبی 

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

کلیات و طبقه بندی تک یاخته های خونی و نسجی 

 

98/11/12

1

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

تاژکداران خونی و نسجی 

 

98/11/19

2

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

لیشمانیاها 

 

98/11/26

3

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

طیف های بالینی و انواع اشکال لیشمانیوز

 

98/12/3

4

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

روش های تشخیص ، پیشگیری ، اپیدمیولوژی ،و درمان لیشمانیوزها

 

98/12/10

5

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

تریپانوزوماهای عامل بیماری خواب

 

98/12/17

6

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

تریپانوزوماهای امریکایی( بیماری شاگاس )

 

98/12/24

7

 

 

 

نظری

دکتر حجازی  

تریپانوزوماهای حیوانی

 

99/1/16

8

 

 

 

نظری

دکتر اسکندریان

شاخه ی اپی کمپلکسا خانواده پلاسمودیده، مالاریاهای انسانی 

 

99/1/23

9

 

 

 

نظری

دکتر اسکندریان

ادامه بحث مالاریاهای انسانی 

 

99/1/30

10

 

 

 

نظری

دکتر اسکندریان

پلاسمودیوم های حیوانی 

 

99/2/6

11

 

 

 

نظری

دکتر اسکندریان

کشت ، شمارش مقاومت دارویی و روش های تعیین مقاومت دارویی مالاریا 

 

99/2/13

12

 

 

 

نظری

دکتر غیور

بابزیا ها و تیلریاها 

 

99/2/20

13

 

 

 

نظری

دکتر غیور

هموپروتئوس – هپاتوسیستیس 

 

99/2/27

14

 

 

 

نظری

دکتر غیور

لوکوسیتوزوئون ها 

 

99/3/3

15

 

 

 

نظری

گروه استادان

سمینار دانشجویان

 

99/3/10

16

 

 

 

نظری

گروه استادان

سمینار دانشجویان

 

99/3/17

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir