تک یاخته شناسی 1

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/22-8:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:اول 

تعداد دانشجو:

رشته:کارشناسی ارشد انگل شناسی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:تک یاخته شناسی 1

آدرس دفتر :گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی 

نام مسوول درس (واحد):آقای دکتر پسته چیان 

شماره درس:126510

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها 10-8

محل برگزاری:دفتر استاد

تلفن:37929027

ساعت و نوع درس:

دروس پیش نیاز:

E-mail:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)Clinical parasitology , Beaver - Medical parasitology ,Markel ,Diagnostic Medical Parasitology,Garcia                

بیماریهای  تک یاخته ای درایران ( اسماعیل  صائبی )

تک یاخته شناسی پزشکی (دکتر ادریسیان و همکاران)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

حضور مستمر و شرکت فعال در مباحث کلاسی

دانشجویان موظف به ارائه سمینار در رابطه با یکی از مباحث درس تک یاخته شناسسی(1) می باشند 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

1-غیبت بیش از دو جلسه موجب حذف درس خواهد گردید

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

دکتر حجازی

مقدمات تک یاخته شناسی

 

98/7/13

1

 

 

 

 

دکتر حجازی

مقدمات تک یاخته شناسی  و طبقه بندی تک یاخته ها

 

98/720

2

 

 

 

 

دکترپسته چیان

آمیب های دستگاه گوارش انسانی

 

98/7/28

3

 

 

 

 

دکترپسته چیان

آمیب های دستگاه گوارش حیوانی و زئونوز

 

98/8/4

4

 

 

 

 

دکتر اسکندریان

آمیب های آزادزی

 

98/8/11

5

 

 

 

 

دکترپسته چیان

تاژکداران دستگاه گوارش انسان و حیوانات

 

98/8/18

6

 

 

 

 

دکتر حجازی

تاژکداران دستگاه تناسلی انسان و حیوانات

 

98/8/25

7

 

 

 

 

دکترپسته چیان

کوکسیدیاهای انسانی

 

98/9/2

8

 

 

 

 

دکترپسته چیان

کوکسیدیاهای حیوانی

 

98/9/9

9

 

 

 

 

دکتر اسکندریان

توکسوپلاسما

 

98/9/16

10

 

 

 

 

دکترپسته چیان

مژه داران

 

98/9/23

11

 

 

 

 

دکترپسته چیان

میکروسپوریدیا

 

98/9/30

12

 

 

 

 

دکترپسته چیان

جلسه جبرانی

 

98/10/7

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir