حیوانات آزمایشگاهی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا Course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:دوم 

تعداد دانشجو:

رشته:کارشناسی ارشد انگل شناسی 

دوره:علوم پایه 

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:انگل شناسی و قارچ شناسی 

نام درس:حیوانات آزمایشگاهی

آدرس دفتر :گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

نام مسوول درس (واحد):دکتر سید حسین حجازی

شماره درس:126520

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 

محل برگزاری:دفتر استاد – آزمایشگاه انگل شناسی

تلفن:03137929173

ساعت و نوع درس:نظری

دروس پیش نیاز:

E-mail: hejazi@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی دانشجو با کلیات و جزئیات تئوری و عملی کار با حیوان آزمایشگاهی

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

1. Anonymous (2011): Guide for the care and use of laboratory animals, National Academy Press, Washington, DC.

2. Anonymous (2006): Guidelines for the humane transportation of research animals. Institute for Laboratory Animal Research (U.S.). Committee on Guidelines for the Humane Transportation of Laboratory Animals, National Academies Press, Washington, D.C., USA.

3. Jann Hau and Steven Jay Schapiro (2011): Handbook of laboratory animal science, CRC Press, Boca Raton, FL.

4. Anonymous (2013): AVMA guidelines for the euthanasia of animals: 2013 edition, American Veterinary Medical Association, 1931 N. Meacham Road; Schaumburg, IL, USA.

5. Fox JG, Anderson LC, Otto GM, Pritchett-Corning KR, Whary MT, American College of Laboratory Animal Medicine. Laboratory animal medicine. Third edition. ed. Amsterdam: Elsevier/Academic Press; 2015. xvii, 1708 pages p.

 

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):مدیریت، بیهوش و جراحی حیوانات آزمایشگاهی، دکتر فرشید صراف زاده رضایی، دکتر سیاوش احمدی نوربخش؛ انتشارات دانشگاه ارومیه؛ 1389

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):تکالیف عملی، سمینارهای کلاسی 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان چند گزینه­ای، کوتاه پاسخ و تشریحی

 

بارم: 10نمره 

بارم: 10 نمره 

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و فعال در کلاس

آمادگی کافی برای سمینار کلاسی

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:98/10/28

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کلیات حیوانات آزمایشگاهی

 

 

1

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

انواع و خصوصیات حیوانات آزمایشگاهی

 

 

2

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

شرایط نگهداری، پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی

 

 

3

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

اصول اخلاق در استفاده از حیوانات آزمایشگاهی

 

 

4

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

کالبد شناسی و تشریح حیوانات آزمایشگاهی

 

 

5

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

اصول تهیه نمونه های آموزشی با استفاده از مدل حیوانات آزمایشگاهی

 

 

6

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

میزبان های مناسب حیوانی در نگه داری آزمایشگاهی میکرو ارگانیسم ها

 

 

7

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

روش های بیهوشی، تغذیه و علامتگذاری حیوانات آزمایشگاهی

 

 

8

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

تقسیم و رده بندی راسته های مختلف حیوانات مورد استفاده در آزمایشگاه

 

 

9

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

خصوصیات خانواده Muridae

 

 

10

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

موش کوچک سفید آزمایشگاهی

 

 

11

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

خصوصیات سوری و انواع روش های تزریق

 

 

12

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

روش های خونگیری در مدل سوری

 

 

13

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

موش بزرگ آزمایشگاهی (رات)

 

 

14

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

تکنیک های کاربردی در رات آزمایشگاهی

 

 

15

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

سمینار درسی دانشجویان

 

 

16

 

 

 

نظری

دکتر حجازی

امتحان پایان ترم

 

 

17

 

مجموع صفحات:

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir