آناتومی سطحی فیزیوتراپی (خواهران) گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/04-11:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:           اول     

رشته:فیزیوتراپی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی:علوم تشریحی

نام درس:آناتومی سطحی

نام مسوول درس (واحد):دکتر نوشین امیرپور

شماره درس  :123311

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه 8-10

محل برگزاری:کلاس شهید چمران

تعداد و نوع واحد: ....      نظری       *         عملی

دروس پیش نیاز:---

تلفن:37929052

ساعت و روزهای تماس:همه روزه

 Email:amirpour@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :طبقه همکف گروه علوم تشریحی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي دانشجويان با آناتومی سطحی بدن

اهداف اختصاصی:

1-لندمارکهای استخوانی را نام میبرد.

2- عضلات را از نظر سطحی مشخص می کند.

3- عروق و اعصاب عمقی را از روی پوست مشخص می کند.

4- عناصر عمقی را با استفاده از لند مارکها تمیز میدهد.

5- محل بلوک و یا تحریک اعصاب سطحی را می تواند مشخص کند.

6- نبض عروق را می تواند لمس کند.

7- محل ارگانهای بدن را از سطح پوست مشخص می کند.

8-  آموخته های مربوط به آناتومی سطحی را در معاینه و درمان بیمار بکار میگیرد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. آناتومی سطحی و کاربردهای بالینی نوشته دکتر نوشین امیرپور

2.تصاویر تهیه شده در قالب power point  و مطالب کلاس

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:8 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                    بارم:8 نمره

              ج) کوئیزو فعالیت کلاسی:                                                                                                             بارم: 4 نمره       

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

تاخير در ورود و تعجيل در خروج از كلاس ممنوع است .

به ازاء هر جلسه غيبت 25/0 از نمره كل كسر خواهد شد .

دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 25/0 به نمره كل اضافه خواهد شد .

 بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره درس صفر گزارش خواهد شد.                  

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

کلاسهای جبرانی با هماهنگی قبلی برگزار خواهد شد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر امیرپور

کلیات آناتومی سطحی

8-10

96/6/27

1

 

 

دکتر امیرپور

استخوانهای اندام فوقانی وعضلات ولمس آنها با توجه به عمل آنها   

8-10

96/7/3

2

 

 

دکتر امیرپور

ادامه عضلات ولمس آنها با توجه به عمل آنها   

8-10

96/7/10

3

 

 

دکتر امیرپور

دست و عضلات کنترل کننده آن ، اعصاب بازو (کوئیز)

8-10

96/7/17

4

 

 

دکتر امیرپور

شریانها و وریدهای اندام فوقانی

8-10

96/7/24

5

    دکتر امیرپور علائم شاخص استخوانی تنه ، طناب نخاعی 8-10 96/8/1 6

 

 

دکتر امیرپور

زاویه استرنال ، ریه و قلب(کوئیز)

8-10

96/8/8

7

 

 

دکتر امیرپور

عروق قفسه سینه، احشا شکم

8-10

96/8/15

8

 

 

 

امتحان میان ترم

8-10

96/8/22

9

 

 

دکتر امیرپور

لندمارکها و نقاط استخوانی سر  و صورت و اعصاب این ناحیه

8-10

96/8/29

10

 

 

دکتر امیرپور

عروق سر و صورت ، مغز ،لندمارکهای استخوانی در گردن

8-10

96/9/6

11

 

 

دکتر امیرپور

سینوسهای مغزی ، شریانهای گردن ، وریدهای گردن

8-10

96/9/13

12

 

 

دکتر امیرپور

لندمارکها و علائم شاخص  استخوانهای اندام تحتانی، حرکات مفصل هیپ(کوئیز)

8-10

96/9/20

13

 

 

دکتر امیرپور

عضلات ناحیه ران و  ساق لمس  آنها با توجه به عمل آنها

8-10

96/9/27

14

 

 

دکتر امیرپور

اعصاب اندام تحتانی 

8-10

96/10/4

15

 

 

دکتر امیرپور

آناتومی سطحی عروق اندام تحتانی، مفاصل اندام تحتانی  (کوئیز)

8-10

96/10/11

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir