اخلاق حرفه ای در هوشبری کارشناسی گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-3:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال: دوم                  

رشته: هوشبری

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: اخلاق پزشکی

نام درس: اخلاق حرفه ای در هوشبری

نام مسوول درس (واحد): خانم دکتر یاوری

شماره درس  : 140301

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه

محل برگزاری: کلاس 25 دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: 1 واحد       نظری*                عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن: 37928105

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

آدرس Email: akhlagh@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو: 36 نفر

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: آشنایی دانشجویان با اصول کلی و موارد کاربردی اخلاق حرفه ای در هوشبری

اهداف اختصاصی:

کلیات، تاریخچه، مقدمه اخلاق پزشکی

فلسفه اخلاق پزشکی

منشور حقوق بیمار

قصور حرفه ای، آئین نامه ها و قوانین پزشکی

رضایت و برائت، رازداری و حقیقت گویی

آئین نامه های انتظامی و مجازاتهای اسلامی

مسائل اخلاقی در ارتباط با آغاز و پایان حیات

استانداردها در ارائه خدمات هوشبری

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

پزشک و ملاحظات اخلاقی، دکتر باقر لاریجانی، 1392 تهران، برای فردا، جلد اول:

قسمت اول، فصل های 4، 5، 6، 9، 10

قسمت دوم، فصل های 2، 3، 4، 5، 6، 7، 11

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...) (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...) حضور فعال در بحث های داخل کلاس (+)        بارم: 0/25نمره

ب) پايان دوره: پاسخ به پرسش های پایان دوره                                                            بارم: 20 نمره

وظایف دانشجو:

حضور به موقع و منظم در کلاس

رعایت حرمت کلاس درس

نداشتن غیبت غیرموجه               

حضور فعال در بحث های کلاس

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

صداکردن گوشی تلفن همراه، تاخیر ورود، (مدرس یا فراگیر) جریمه نقدی دارد.                                         

غیبت مجاز حداکثر تا 4/17ممکن است. مدارک دال بر مجاز بودن غبیت از کلاس، باید حداکثر تا یک هفته بعد از کلاس به دفتر گروه ارائه شود. پس از این مهلت، غیبت غیرمجاز تلقی می شود.

با غیبت ها برابربا آیین نامه آموزشی برخورد می شود

غیبت از کلاس (مجاز یا غیرمجاز) مشمول کسر نمره است. کسر نمره مجاز کمتر است.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

پیش مطالعه

دکتر کشاورزیان

فلسفه اخلاق پزشکی

98/12/5

دوشنبه

1

 

پیش مطالعه

دکتر کشاورزیان

رضایت آگاهانه، رازداری و حقیقت گویی 99/1/25

دوشنبه

2

 

پیش مطالعه

دکتر یاوری کلیات، تاریخچه، مقدمه 99/2/1

دوشنبه

3

 

پیش مطالعه

دکتر ....

آئین نامه های اخلاق حرفه ای

99/2/8

دوشنبه

4

 

پیش مطالعه

دکتر یاوری

منشور حقوق بیمار

99/2/15

دوشنبه

5

 

پیش مطالعه

دکتر امیرزاده

قصور حرفه ای، آئین نامه های انتظامی و مجازاتهای اسلامی

99/2/22

دوشنبه

6

 

پیش مطالعه

دکتر امیرزاده

آشنایی با منابع حقوقی و قوانین پزشکی

99/2/29

دوشنبه

7

 

پیش مطالعه

دکتر نقیبی

استانداردها در ارائه خدمات هوشبری

99/3/6

دوشنبه

8

 

پیش مطالعه

دکتر حیدری

مسائل اخلاقی در ارتباط با مرگ

99/3/13

دوشنبه

9

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir