اخلاق زیست پزشکی کارشناسی ارشد گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:  اول               

رشته: گردش خون

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: اخلاق پزشکی

نام درس: اخلاق زیست پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر کشوری

شماره درس  : 140500

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ساعت 12-10

محل برگزاری: کلاسهای تحصیلات تکمیلی

تعداد و نوع واحد: 2 واحد نظری*                عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن: 37928105

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه 15-8

آدرس Emailakhlagh@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:  8 نفر

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: آشنایی فراگیران با اصول و مبانی اخلاق در حیطه پزشکی و کاربرد آن

اهداف اختصاصی:

انتظار مي رود دانشجويان پس از طي اين واحد درسي به توانمندي هاي ذيل در حيطه هاي دانش، نگرش و مهارت در حوزه اخلاق پزشکي دست يابند:

 1. کلیات اخلاق پزشکی  را شرح دهد.
 2. ضرورت اخلاق پزشکی  را مورد بحث  قرار دهد .
 3. اصول اخلاق  و تئوری های اخلاق  را شرح دهد .
 4. سیر تحولات  اخلاق  پزشکی معاصر در ایران را شرح دهد .
 5. کاربرد نظریه ها و مکاتب اخلاقی  را شرح دهد .
 6. پیشینه اخلاق زیستی  را شرح دهد .
 7. جنبه هاي انساني و اخلاقي حرفه پزشکي را بشناسند.
 8. Professionalism را تعريف كند.
 9. مباني profession و professional را شرح دهد.
 10. مباني Professionalism را بيان كند.
 11. اجزاي Professionalism را نام ببرد و شرح دهد.
 12. اصول اخلاق اساسي را بيان كند.
 13. تعارضات اصلي بين اصول اخلاق اساسي را بيان كند.
 14. اصول رازداري را بيان كند و شرح دهد.
 15. مشكلات موجود بين مسائل مالي و ارتباط بين پزشك و بيمار را بيان كند.
 16. مفهوم رضايت را بيان كند.
 17. معيارهاي آگاهانه بودن رضايت اخذ شده از بيمار را شرح دهد.
 18. اجزاء آشكارسازي اطلاعات را شرح دهد.
 19. فاكتورهاي مخدوش كننده داوطلبانه بودن تصميم گيري براي بيمار را شرح دهد.
 20. معايب اخلاقي و قانوني رضايت اخذ شده در يك بيمارستان را تشخيص دهد.
 21. فلسفه اخلاق پزشكي را شرح دهد.
 22. تعدادي از مكاتب و تئوري هاي اخلاق پزشكي را نام برده و به اختصار توضيح دهد.
 23. ملاحظات اخلاقی در بخش های ویژه  را شرح دهد.
 24. - چالش ها  در پایان (زندگی)مرگ را بیان کند.
 25. - چالش ها در پیوند  عضو را شرح دهد.
 26. اهمیت حقوق بیمار را  بیان کند.
 27. حقوق بیماران را شرح دهد.
 28. کد های اخلاقی را تعریف کند.
 29. ضرورت  و کاربرد  کدهای اخلاقی را شرح دهد.
 30. فاکتور های موثر بر  حساسیت  اخلاقی  را بیان کند.
 31. مفهوم حساسیت اخلاقی را شرح دهد.
 32. مدل های ارتباطی  پزشک وبیمار را شرح دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Johnstone, Megan-Jane. Bioethics: a nursing perspective. Elsevier Health Sciences, 2015.

Tschudin, Verena. "Ethics in nursing: the caring relationship." (2003).

Fry, Sara T. "Ethics in nursing practice: a guide to ethical decision making." (2008).

Thompson, I. E., et al. "Nursing Ethics. 5th edn. Churchill Livingstone." (2006).

Loewy, Erich EH, and Roberta Springer Loewy. Textbook of healthcare ethics. Springer Science & Business Media, 2004.

Professionalism in Medicine. This tlehwaite J, spencer J. Radcliffe publishing; New York, 2008.

Teaching Medical Professionalism, Cruess RL, Cruess SR, Steinert Y. Cambridge University Press, New York, 2009.

 

ملاحظات اخلاقي در ارتباط پزشك و بيمار (جلد اول: مباني)، دكتر باقر لاريجاني

ملاحظات اخلاقي در ارتباط پزشك و بيمار (جلد دوم: موارد كاربردي)، دكتر باقر لاريجاني

 

منابع فرعی درس:

حسب مورد توسط مدرس و اساتيد هر موضوع تعيين مي گردد.

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف: ارزيابي تکويني(formative evaluation ) در حيطه هاي دانشی، نگرشی و مهارتی برحسب موضوع، از طريق ارائه تجارب باليني (Case) در بحث هاي گروهي و يا ارائه موارد به صورت تکاليف دانشجويان

 1. شرکت فعال (10% نمره)
 2. ارائه تکالیف( 30% نمره)
 3. ارائه گزارش کتبی و شفاهی از چالش های اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای پرستاری در یکی از بخش های مراقبت پرستاری بالینی ،ارائه راهکارها مبتنی بر موازین و کدهای اخلاقی ( در مجموع 30% نمره )

ب: ارزيابي تراکمي (Summative evaluation) در حيطه های دانشی، نگرشی و مهارتی در پايان دوره

پايان دوره: ( 30% نمره) 

وظایف دانشجو:

 1. حضور فعال و منظم در جلسات کلاس درس: دانشجویان موظف هستند در هر جلسه با مطالعه متون و مقالات مرتبط در کلاس حاضر شده و بطور فعال در بحث های گروهی شرکت کنند.
 2. مطالعه متون مرتبط ارائه کنفرانس  -ارائه گزارش کتبی و شفاهی کار عملی
 3. مشارکت فعال در بحث ها و پرسش و پاسخ ها
 4. انجام دادن تکاليف و مسئوليت هاي محوله

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

ارائه طرح درس

14-16

98/7/15

1

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

تعاریف کلی، مقدمه

10-12

98/7/22

2

 

پیش مطالعه

دکتر یاوری

فلسفه اخلاق پزشکی 1

10-12

98/7/29

3

 

پیش مطالعه

دکتر یاوری

فلسفه اخلاق پزشکی 2

10-12

98/8/13

4

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

اصول اخلاق پزشکی و استدلال اخلاقی

10-12

98/8/20

5

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

اخلاق در جراحی، طب بیهوشی، مراقبت های ویژه و بحرانی

14-16

98/8/27

6

 

پیش مطالعه

دکتر یاوری

منشور حقوق بیمار

10-12

98/9/4

7

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

آشکارسازی خطای پزشکی، تعارض مناف در آموزش و مراقبت از بیماران

14-16

98/9/11

8

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

رازداری و حقیقت گویی

10-12

98/9/18

9

 

پیش مطالعه

دکتر شهریاری

حرفه ای گری، حساسیت اخلاقی، کدهای اخلاق پرستاری

14-16

98/9/25

10

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

رضایت آگاهانه

14-16

98/10/2

11

 

پیش مطالعه

دکترکشوری

اخلاق در اورژانس و تروما، فوریتها و فجایع

14-16

98/10/9

12

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

ارتباط با بیمار و همکاران

14-16

98/10/16

13

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

ملاحظات اخلاقی در آغاز حیات

14-16

98/10/23

14

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

ملاحظات اخلاقی در پایان حیات (مرگ مغزی، پیوند اعضا، درمان بی نتیجه)

14-16

98/10/28

15

 

پیش مطالعه

دکتر .....

اخلاق در پژوهش

10-12

98/10/30

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir