تاریخ و اخلاق پزشکی 3 دکتری حرفه ای گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-9:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:  اول و دوم                   

رشته: پزشکی

دوره: انترنی

گروه آموزشی: اخلاق پزشکی

نام درس: تاریخ و اخلاق پزشکی 3

نام مسوول درس (واحد): دکتر بهزاد شمس

شماره درس  : 140402

روز و ساعت برگزاری: مطابق برنامه آموزشی کارورزی در سه گروه داخلی، اطفال، زنان

محل برگزاری: در سه بخش آموزشی داخلی، اطفال، زنان

تعداد و نوع واحد: 0.5 نظری                عملی

دروس پیش نیاز: تاریخ و اخلاق پزشکی 1و2

تلفن: 37928105

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعت 15-8

آدرس Email: akhlagh@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3(پزشکی اجتماعی)، طبقه همکف

تعداد دانشجو: 240 نفر در هر نیمسال

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای کارورزان افزایش یابد

اهداف اختصاصی:

  1) سه اصل اخلاق حرفه ای و ده تعهد مربوطه را بطور خلاصه توضیح دهد.

  2) تعهد به یادگیری مادام العمر و کسب مهارت های بالینی و کار تیمی را به عنوان جزیی از اخلاق حرفه ای بیان کند.

3) ضمن در نظر داشتن  محدودیت های علمی و تجربه های فردی خود ،در مواقع لزوم از سایر همکاران راهنمایی بخواهد.

4) در هنگام بروز مشکلات در مراقبت از بیمار، با سرپرست یا متخصص بالینی با تجربه تر مشورت نماید.

5) در ارایه خدمات درمانی به بیماران از دانش مبتنی بر شواهد استفاده کند.

 6) ازطریق  دستیابی به اطلاعات علمی موجود به منظور افزایش توانایی خود در تصمیم گیری های بالینی تلاش نماید.

7)برای یادگیری مادام العمر خود برنامه ای طراحی نماید.

8 )با شرکت فعالانه در کنفرانس ها تعهد به پیشرفت مداوم حرفه ای خود را  نشان دهد

9) قبل از انجام مراقبت از بیماران، با گذراندن دوره های آموزشی مهارت های مورد نیاز را کسب نماید.

10) برای کسب توانایی استفاده از پزشکی مبتنی بر شواهد تلاش نماید.

11) با ارائه case log یک تجربه عملی خود را در قالب اصول و تعهدات اخلاق حرفه ای نقد کند.

12) رعایت سه اصل و تعهدات  اخلاق حرفه ای را در طول دوره در رفتار خود نشان دهد.

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1.کتاب الکترونیک  Teaching & Assessing Professionalism A Programm Director's Guide ABP

 2. ترجمه کتاب فوق تحت عنوان آموزش و ارزیابی پایبندی به اصول حرفه ای مترجمین دکتر مجید محمدی زاده و دکتر حمید رحیمی

 منابع فرعی درس: مقالات مشخص شده توسط اساتید مدرس

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                                                بارم:

  •  ارائه یک گزارش ازبیمار( مورد رفتار حرفه ای Log Case ) در طول دوره ، بارم یک سوم نمره کل
  • تکمیل چک لیست ارزیابی رفتار حرفه ای کارورزان استاندارد وزارتی توسط استاد مربوطه ، بارم یک سوم نمره کل

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             

بخشی از آزمون کتبی پایان دوره کارورزی در سه بخش داخلی اطفال و زنان به سئوالات مربوط به اخلاق حرفه ای در آن گروه تخصیص می یابد. بارم: یک سوم نمره کل

       نمره نهایی اخلاق (3 ) کسب شده کارورزان در هر بخش برمبنای 20 در انتهای روتیشن آن بخش طی لیست جداگانه به گروه اخلاق اعلام می شود.   

فرمول محاسبه نمره کل از سه بخش  نمره کل =(نمره داخلی ×40% +نمره اطفال ×40% + نمره زنان ×20% ) 

وظایف دانشجو:

حضور کارورزان در کارگاه ابتدای دوره کارورزی شرکت فعال در جلسات آموزشی اخلاق هر بخش و  تکمیل case Log) و عمل به آموخته ها در طول دوره

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

حضور کارورزان در کارگاه ابتدای دوره اجباری است و در صورت عدم حضور مطابق مقرارت با آنها رفتار می گرد درمورد غیبت کارورزان در جلسات آموزشی مطابق آیین نامه رفتار شود  در صورت غیبت مجاز  بیشتر 4/17( با تایید شورای آموزشی دانشگاه )حذف درس و در صورت غیر مجاز بودن نمره صفر، در مورد غیبت مجاز کمتر از4/17(کمک به آموزش کارورز ) و در صورت غیر مجاز بودن به ازاء  هر جلسه غیبت  20 % از نمره سهم حضور و غیاب کسر گردد.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

حضور کارورزان در کارگاه ابتدای دوره اجباری کارورزی و در صورت عدم حضور مطابق مقرارت با آنها رفتار می گردد

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

حضور در بخش اطفال بیمارستان امام حسین

اساتید گروه اطفال

تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

1

 

حضور در بخش اطفال بیمارستان امام حسین

اساتید گروه اطفال

تعهد به حفظ اسرار بیمار

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

2

 

حضور در بخش اطفال بیمارستان امام حسین

اساتید گروه اطفال

ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

3

 

حضور در بخش اطفال بیمارستان امام حسین

اساتید گروه اطفال

تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

4

 

حضور در بخش اطفال بیمارستان امام حسین

اساتید گروه اطفال

تعهد به عمل براساس اطلاعات علمی

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

5

 

حضور در بخش اطفال بیمارستان امام حسین

اساتید گروه اطفال

تعهد به مسئولیتهای حرفه ای

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

6

 

حضور در بخش داخلی بیمارستان الزهرا

اساتید گروه داخلی

تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

7

 

حضور در بخش داخلی بیمارستان الزهرا

اساتید گروه داخلی

تعهد به حفظ اسرار بیمار

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

8

 

حضور در بخش داخلی بیمارستان الزهرا

اساتید گروه داخلی

تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

9

 

حضور در بخش داخلی بیمارستان الزهرا

اساتید گروه داخلی

تعهد به مسئولیت های حرفه ای

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

10

 

حضور در بخش داخلی بیمارستان الزهرا

اساتید گروه داخلی

تعهد به رعایت صداقت با بیمار

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

11

 

حضور در بخش داخلی بیمارستان الزهرا

اساتید گروه داخلی

تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن منافع و نیازهای بیمار برخواسته های خود

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

12

 

حضور در بخش زنان بیمارستانهای بهشتی و الزهرا

اساتید گروه زنان

تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

13

 

حضور در بخش زنان بیمارستانهای بهشتی و الزهرا

اساتید گروه زنان

تعهد به حفظ اسرار بیمار

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

14

 

حضور در بخش زنان بیمارستانهای بهشتی و الزهرا

اساتید گروه زنان

تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

 

طبق تاریخ اعلام شده توسط گروه مربوطه

15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir