تاریخ و اخلاق پزشکی 1 دکتری حرفه ای گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-7:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:  اول

رشته: پزشکی

دوره: ICM

گروه آموزشی: اخلاق پزشکی

نام درس: تاریخ و اخلاق پزشکی 1

نام مسوول درس (واحد): دکتر بهزاد شمس

شماره درس  : 140404

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه و چهارشنبه 12-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: 5/0      نظری *                عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن: 03137928105

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7/45لغایت 13/45

آدرس akhlagh@med.mui.ac.ir : Email

آدرس دفتر : خ هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی، ساختمان گروه معارف، طبقه دوم، دفتر گروه اخلاق در علوم سلامت (پزشکی)

تعداد دانشجو: 140 نفر                                             

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: دانشجویان با کلیات تاریخچه و بیان اهمیت اخلاق فلسفه آن از دیدگاه غرب و اسلام و اصول چهارگانه اخلاق پزشکی آشنا شوند

اهداف اختصاصی:

  1. پس از آشنایی با تاریخچه و اهمیت اخلاق پزشکی جایگاه آن در این رشته را بیان کند
  2. با توجه به اهمیت مبانی فلسفی اخلاق پزشکی تفاوت های دیدگاه اسلام یا غرب را شرح دهد
  3. اصول چهارگانه اخلاق پزشکی را بطور خلاصه بیان کند
  4. کاربردهای دیدگاه اسلامی اخلاق و اخلاق در منظر غرب را در رشته مثال بزنید

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی، دکتر باقر لاریجانی، 1392 تهران، برای فردا، جلد اول، فصل اول و دوم و سوم

 

 

منابع فرعی درس: مطالب ارائه شده در کلاس و اسلایدها

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...) تکالیف حین کلاس و امتیازدهی به مشارکت فعال دانشجویان        بارم: تا سقف 2 نمره

ب) پايان دوره: برگزاری آزمون چند گزینه ای و کوتاه پاسخ                                            بارم: هر سوال یک نمره جمعاً 20

وظایف دانشجو:

مشارکت در جلسه و مشارکت در بحث های مربوط به بیماران مطرح شده برای بحث و انجام تکالیف مشخص شده.

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

  • طبق ضوابط آئین نامه های آموزشی دانشگاه

       *  جریمه نقدی برای دانشجویانی که با تاخیر وارد کلاس می شوند که توسط نماینده جمع و برای کل دانشجویان پذیرایی تهیه می شود

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم: 98/8/22

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

پیش مطالعه

آقای دکتر شمس

 

مقدمه، تاریخچه، بیان اهمیت اخلاق پزشکی

8-9/45

98/8/1

1

 

پیش مطالعه

خانم دکتر یاوری

اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و تئوری های اخلاقی 1

10-11/45

98/8/1

2

 

پیش مطالعه

آقای دکتر موسوی زاده

اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و تئوری های اخلاقی 2

8-9/45

98/8/13

3

 

پیش مطالعه

آقای دکترکشاورزیان

اصول چهارگانه و ابزارهای تحلیل اخلاقی

10-11/45

98/8/13

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir