تاریخ و اخلاق پزشکی 2 دکتری حرفه ای گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

نیمسال:  دوم

رشته: پزشکی

دوره: کارآموزی

گروه آموزشی: اخلاق پزشکی

نام درس: تاریخ و اخلاق پزشکی 2

نام مسوول درس (واحد): دکتر امیر کشاورزیان

شماره درس  : 140401

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه های 17-15 و پنج شنبه 12-8

محل برگزاری: کلاس 11و 12 دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: 1 واحد      نظری  *              عملی

دروس پیش نیاز: تاریخ و اخلاق پزشکی 1

تلفن: 03137928105

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه 14-8

آدرس Email: akhlagh@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:   120 نفر           

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

دانشجویان با رازداری، رضایت آگاهانه، آغاز و پایان حیات و منشور حقوق بیمار آشنا شوند

اهداف اختصاصی:

 1. آشنایی با رضایت آگاهانه و برائت
 2. آشنایی با رازداری و حقیقت گویی
 3. آشنایی با مباحث مربوط به آغاز حیات (روایی یا ناروایی اخلاقی سقط جنین، روشهای کمک باروری)
 4. آشنایی با مباحث مربوط به پایان حیان حیات (روایی یا ناروایی اخلاقی مرگ ترحم آمیز، خودکشی، عدم احیاء، درمان بی­نتیجه)
 5. آشنایی با قواعد موجود درباره اخلاق در آموزش پزشکی
 6. آشنایی با قواعد اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
 7. آشنایی با منشور حقوق بیمار            
 8. آشنایی با قواعد موجود درباره رابطه پزشک-بیمار

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 • کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی، دکتر باقر لاریجانی، چاپ 92

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)   ارائه مقاله و تحویل ترجمه های مرتبط با موضوع های درسی                   بارم:0/5

ب) پايان دوره:   پاسخ به پرسش های تستی و تشریحی                                                                                             بارم: 20 نمره

وظایف دانشجو:

مشارکت در جلسه و مشارکت در بحث های مربوط به بیماران مطرح شده برای بحث و انجام تکالیف مشخص شده.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 • طبق ضوابط آئین نامه های آموزشی دانشگاه
 • جریمه نقدی برای دانشجویانی که با تاخیر وارد کلاس می شوند که توسط نماینده جمع و برای کل دانشجویان پذیرایی تهیه می شود

تاريخ امتحان ميان ترم:                                             تاريخ امتحان پايان ترم: گروه اول 99/3/10- گروه دوم 99/5/11

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

پیش مطالعه

دکتر بهزاد شمس

اخلاق در آموزش

8-11/45

99/1/28

1

 

پیش مطالعه

دکتر کشاورزیان

اختیار بیمار و رضایت آگاهانه

8-11/45

99/1/28

2

 

پیش مطالعه

دکتر کشاورزیان

رازداری و حقیقت گویی

15-17

99/2/3

3

منبع امتحانی و اسلایدهای مربوطه

پیش مطالعه

دکتر سبزقبائی

اخلاق در پژوهش

15-17

99/2/10

4

 

پیش مطالعه

دکتر کشوری

ارتباط پزشک و بیمار

8-11/45

99/2/18

5

 

پیش مطالعه

دکتر شفیع زاده

ملاحظات اخلاقی در آغاز حیات

8-11/45

99/2/18

6

منبع امتحانی

پیش مطالعه

دکتر کشاورزیان

منشور حقوق بیمار

15-17

99/2/24

7

 

پیش مطالعه

دکتر رضائی

ملاحظات اخلاقی در پایان حیات

15-17

99/2/31

8

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir