ژنتیک بیوشیمیایی انسان کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:  دوم                     

رشته: ژنتیک پزشکی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک بیوشیمیایی انسان

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد امین طباطبایی فر

شماره درس  

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 4-2

محل برگزاری: کلاس تحصیلات تکمیلی 

تعداد و نوع واحد: 2     نظری                عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929144

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:tabatabaiefar@med.mui.ac.ir                         

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

  • فهم اساس تئوريک نقص های ژنتيکی که موجب پيدايش بيماری های فراوان و مهم بيوشيميایی و متابوليک ارثی در انسان می شود
  • آشنايي با روش های غربالگری، پيشگيری، تشخيص و درمان بيماری های متابوليک ارثی

اهداف اختصاصی:

  • کاربرد سيتوژنتيک مولکولی در تشخيص بيماری های ژنتيک
  • اساس و کاربرد تکنيک های سيتوژنتيک مولکولی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  • Scriver. (latest edition) The metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease. McGraw-Hill, New York
  • Reed Andrew and Donnai Dian (The latest edition). New Clinical Genetics. Scion Publishing Ltd.
  • Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics.
  • Papers and guidelines. Elsevier Science

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان پايان ترم  تئوری به صورت تشريحی (16 نمره) + سمينار (4 نمره)

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

امتحان پايان ترم  تئوری به صورت تشريحی (16 نمره) + سمينار (4 نمره)

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

سياست ها و قوانين کلی دوره:

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

پرسيدن مفاهيم يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

غيبت (مطابق قوانين دانشکده رفتار می شود)

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

 

نقد علمی کلاس

 

انتخاب تاريخ مناسب براي امتحان پايان ترم

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

ردیف

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

16/11/96

تاريخچه، اصول برخورد با بيماری های متابوليک

دکتر طباطبایی فر

 

2

23/11/96

نواقص مربوط به انتقال پروتئين

دکتر طباطبایی فر

 

3

30/12/96

بيماری های نقص ذخيره های ليزوزومی

دکتر طباطبایی فر

 

4

07/12/96

بيماری های نقص ذخيره های ليزوزومی-2

دکتر طباطبایی فر

 

5

14/12/96

نواقص مادرزادی در متابولیسم اسيد های آمينه

دکترشريفی

 

6

21/12/96

اختلالات کربوهيدراتها

دکترشريفی

 

7

20/01/97

موکوپلی ساکاريدوز ها

دکتر طباطبایی فر

 

8

27/01/97

موکوپلی ساکاريدوز ها-2

دکتر طباطبایی فر

 

9

03/02/97

بيماری های مربوط به چرخه اوره

دکترشريفی

 

10

10/2/97

نواقص مربوط به متابوليسم ليپيد

دکتر نیک پور

 

11

17/2/97

نواقص مربوط به بيش از يک آنزيم

دکتر نیک پور

 

12

24/2/97

غربالگری و تشخيص پيش از تولد بيماری های بيوشيميايی

دکتر طباطبایی فر

 

13

31/2/97

درمان بيماری های متابوليک

دکتر نیک پور

 

14

07/3/97

هموگلوبين و بيماری های مربوطه

دکتر شريفی

 

15

14/3/97

فارماکوژنتيک

دکتر نيک پور

 

16

21/3/97

جمع بندی و مرور مطالب

دکتر طباطبایی فر

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir