ژنتیک جمعیت کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/29-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:       اول         

رشته: کارشناسی ارشد - ژنتیک انسانی

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک جمعیت

نام مسوول درس (واحد): دکتر مجید خیراللهی

شماره درس  :186520

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه ها 12-10

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 2     نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929086

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mkheirollahi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتیک جمعیت و محاسبات مربوط به فراوانی و تغییر آللها

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

ژنتیک جمعیت هارتل-آخرین ویرایش

ژنتیک جمعیت-دکتر سعادت

ژنتیک جمعیت- آیالا

مقالات معرفی شده

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

استاد درس

عنوان جلسه

تاریخ

رديف

دكتر خیراللهی

تاريخچه، توصيف جمعيت، جايگاه و اهميت

3/7/96

1

دكتر خيراللهي

محاسبه فراواني ژن و آلل در جايگاههاي غير جنسي

10/7/96

2

دكتر نيك پور

بررسي همه جانبه تعادل يا قانون هاردي واينبرگ

17/7/96

3

دكتر خيراللهي

محاسبه فراواني ژن و آلل در جايگاههاي جنسي

24/7/96

4

دكتر نيك پور

گزينش-1

1/8/96

5

دكتر نيك پور

گزينش-2

8/8/96

6

دکتر خیراللهی

جهش

15/8/96

7

دكتر نيك پور

مهاجرت

22/8/96

8

دكتر طباطبایی فر

رانش ژنتيكي- جداسازی جمعيت ها

29/8/96

9

دکتر واعظ

عنوان نداده اند

6/9/96

10

دكتر طباطبایی فر

مطالعه پيوستگی ژنتيکی

13/9/96

11

دكتر طباطبایی فر

انواع ازدواجها در جمعيت

20/9/96

12

دكتر طباطبایی فر

صفات پيچيده (چند فاکتوری)

27/9/96

13

دكتر واعظ

مطالعه ارتباط (Association study)

4/10/96

14

دكتر واعظ

عنوان نداده اند

10/10/96

15

دكتر واعظ

عنوان نداده اند

17/10/96

16

توجه:

*اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی، ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد.

**در مورد تعطيلات رسمی، نماينده کلاس موظف به هماهنگی جهت تشکيل کلاس جبرانی می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir