ژنتیک مولکولی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:  دوم                    

رشته: ژنتیک 

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: ژنتیک مولکولی 

نام مسوول درس (واحد): دکتر حسین خان احمد

شماره درس  :186533

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها 12-10

محل برگزاری: کلاس تحصیلات تکمیلی 

تعداد و نوع واحد: .2    نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929087

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی دانشجویان با جزییات ساختار و عملکردهای مولکولDNA  و نیز مکانیسمهای مولکولی تغییر ماده وراثتی و کلید رمز ژنتیکی از جمله هدف های کلی این درس میباشد. همچنین مباحثی مانند مکانیسم های مولکولی تعمیرDNA   بیماریهای متابولیکی ارثی، روشهای مولکولی تشخیص پیش از تولد و کلیاتی از ژن درمانی وطرح بین المللی ژنوم انسان هدف های دیگر این درس را شامل می شوند

اهداف اختصاصی:

 • آشنایی دانشجویان با مقدمه و تاریخچه و جایگاه
 • آشنایی دانشجویان با تعاریف و اصطلاحات مهم و رایج
 • آشنایی دانشجویان با همانند سازی، رونویسی و ترجمه مولکول DNAی یوکاریوتها
 • آشنایی دانشجویان با کلید رمز ژنتیکی ونوترکیبی
 • آشنایی دانشجویان با جهش و جهش پذیری و مکانیسمهای مولکولی پیدایش جهش
 • آشنایی دانشجویان با مکانیسمهای مولکولی تعمیر DNA
 • آشنایی دانشجویان با بیماریهای متابولیک ارثی
 • آشنایی دانشجویان با روشهای مولکولی تشخیص پیش و پس از تولد بیماریهای ژنتیکی
 • آشنایی دانشجویان با ژن درمانی، کاربردها و چشم اندازها
 • آشنایی دانشجویان با تاریخچه ، اهمیت و دستاوردهای طرح بین المللی ژنوم انسان

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

1.Molecular Biology of the Gene (6th Edition)

2- Related articles

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم دانشکده و گروه در اول هر ترم به دانشجو اعلام می شودو از تمام جلسات سوال می آید

نحوه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

منابع آزمون از منابع ذکر شده برای این درس و منابع احتمالی که مدرس هر مبحث توصیه می نمایند و تمام مطالب تدریس شده سر کلاس می باشد

 

سهم نمره پایان ترم از بیست، هفده نمره می باشد

سهم نمره ارزشیابی پیوسته از بیست سه نمره می باشد

ارزشیابی های پیوسته: شامل تست هاو سوالات شفاهی و کتبی پرسیده شده در سر کلاس در طول ترم و تکالیف خواسته شده شامل ارائه سخنرانی و ارائه و تحلیل مقاله و مواردی از این قبیل می باشد. 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش

                                                                                                                            

 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.

 

 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند.

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

ملاحظات

منبع درس

مدرس

عنوان جلسه

تاریخ جلسه

شماره ردیف

 

پرایمرز

آقای دکتر خان احمد

Gene Therapy

13/11/98

1

 

مقاله

آقای دکتر خان احمد

Gene editing tools I

98/11/20

2

 

مقاله

آقای دکتر خان احمد

Gene editing tools II

98/11/27

3

 

مقاله و کتاب طب داخلی هاریسون

آقای دکتر خان احمد

Congenital Adrenal Hyperplasia

4/12/98

4

 

مقاله و کتاب طب داخلی هاریسون

آقای دکتر خان احمد

Congenital Adrenal Hyperplasia

11/12/98

5

 

ژنتیک مولکولی واتسون

آقای دکتر خان احمد

سیستم های تعمیر DNA

25/12/98

6

 

ژنتیک مولکولی واتسون

آقای دکتر خان احمد

نوترکیبی

17/1/99

7

 

ژنتیک مولکولی واتسون

آقای دکتر خان احمد

سیستم بیولوژی

24/1/99

8

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

جهش، جهش پذیری و مکانیزمهای مولکولی پیدایش جهش

31/1/99

9

 

 

آقای دکتر صالحی

جهش، جهش پذیری و مکانیزمهای مولکولی پیدایش جهش

7/2/99

10

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

بیماریهای متابولیکی ارثی

14/2/99

11

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

بیماریهای متابولیکی ارثی

21/2/99

12

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

روشهای مولکولی تشخیص پیش (و پس) از تولد بیماریهای ژنتیکی

28/2/99

13

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

روشهای مولکولی تشخیص پیش (و پس) از تولد بیماریهای ژنتیکی

11/3/99

14

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

روشهای مولکولی تشخیص پیش (و پس) از تولد بیماریهای ژنتیکی

18/3/99

15

 

مقالات در نظر گرفته شده

آقای دکتر صالحی

تاریخچه، اهمیت و دستاوردهای طرح بین المللی ژنوم انسان

جبرانی با هماهنگی

16

 

 

هر دو نفر استاد

جمع بندی و رفع اشکال و بیان نقطه نظرات دانشجویان در مورد جلسات درس در طول ترم

جبرانی با هماهنگی

17

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir