سیتوژنتیک کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/28-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:         دوم            

رشته: کارشناسی ارشد ژنتیک 

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: سیتوژنتیک

نام مسوول درس (واحد): دکتر مجید خیراللهی

شماره درس  :186517

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 12-10

محل برگزاری: کلاس شماره 6

تعداد و نوع واحد:2    نظری *               عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929086

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:m_kheirollahi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک 

تعداد دانشجو:    6                                                                   

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول سیتوژنتیک پزشکی

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

مقالات و منابع ارائه شده توسط اساتید درس در کلاس

نحوه ارزشيابی دانشجو:

- امتحان تشريحی پايان دوره+فعاليت کلاسی+ سمينارهای ارائه شده توسط خود دانشجويان

- برای امتحان، دانشجويان بايد تسلط کامل به مباحث درس (اعم از اسلايدهای ارائه شده در هر جلسه، منابع معرفی شده از کتاب و مقالات بحث شده) داشته باشند.

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

- امتحان تشريحی پايان دوره+فعاليت کلاسی+ سمينارهای ارائه شده توسط خود دانشجويان

- برای امتحان، دانشجويان بايد تسلط کامل به مباحث درس (اعم از اسلايدهای ارائه شده در هر جلسه، منابع معرفی شده از کتاب و مقالات بحث شده) داشته باشند.

 

 

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

زمانبندی ارائه درس:  سيتوژنتیک نظری                             نيمسال: دوم 98

جلسه

تاريخ

عنوان

مدرس

1

98/11/21

Intoduction to Cytogenetics and Historical Aspects of Cytogenetics

دکتر منصور صالحی

2

98/11/28

Chromosomes and Eukaryotic Cell Cycle

دکتر منصور صالحی

3

98/12/5

Human Chromosome Nomenclature

خانم دکتر نیک پور

4

98/12/12

Structural Chromosome Rearrangements (1)

دکتر مجید خیرالهی

5

98/12/19

Structural Chromosome Rearrangements  (2)

دکتر مجید خیرالهی

6

98/12/26

The Cytogenetics of Infertility

دکتر مجید خیراللهی

7

99/1/18

Laboratory Procedures in  Cytogenetics

دکتر منصور صالحی

8

99/1/25

Light Microscopy in Chromosome Analysis

دکتر منصور صالحی

9

99/2/1

The Cytogenetics of Spontaneous Abortion  (1)

خانم دکتر نیک پور

10

99/2/8

The Cytogenetics of Spontaneous Abortion  (2)

خانم دکتر نیک پور

11

99/2/15

Application of Quality Control (QC) and

Quality Assurance in Cytogenetics Lab

دکتر منصور صالحی

12

99/2/22

Instrumentation  in the Cytogenetics Laboratory

دکتر منصور صالحی

13

99/2/29

Sex Chromosomes and Sex Chromosome Disorders

دکتر  منصور صالحی

14

99/3/5

Cytogenetic Disorders of Sex Development

دکتر  منصور صالحی

15

99/3/12

Chromosome Instability

خانم دکتر نیک پور

16

99/3/19

Fluorescence In Situ Hybridization (FISH)

دکتر مجید خیراللهی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir