ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-7:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:  اول                    

رشته: ژنتیک انسانی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک انسانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد امین طباطبایی فر

شماره درس  :186524

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها 12-10

محل برگزاری: کلاس گروه

تعداد و نوع واحد: 2     نظری 2              عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن: 37929144

ساعت و روزهای تماس:

آدرس tabatabaiefar@med. mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی - 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و ...

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک

- آشنايي با مبانی سيتوژنتيک و اختلالات سيتوژنتيکی

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با کلونينگ و نقشه برداری ژنی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بيماری های ژنتيکی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- الف-اصول ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر نوری دلويي، چاپ چهارم 1388، انتشارات جامعه نگر

ب- مباني ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر هاشمي و محمدي ، چاپ پاييز 1389، انتشارات آييژ

ج- مباني ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر حبيب نصيري ، چاپ 1386، انتشارات کمال الملک

2- ترجمه کامل ژنتيک در پزشکي تامپسون-ترجمه محمد غفراني و همکاران-چاپ اول 88-ويرايش هفتم-انتشارات براي فردا

3- Medical Genetics, Jorde-Carey-Bamshad-White, 3rd edition, 2006

4- The latest papers of this field

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

1-1- برگزاری امتحان تشريحی

1-2- برای امتحان، دانشجويان بايد تسلط کامل به مباحث درس (اعم از اسلايدهای ارائه شده در هر جلسه، منابع معرفی شده از کتاب و مقالات بحث شده سر کلاس) داشته باشند.

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

سياست ها و قوانين کلی دوره (توصیه می شود آیتم های جدول زیر را در اولین جلسه تدریس هر استاد، با خود ایشان چک مجدد فرمایید):

Not OK

OK-Should be

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس نامربوط سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در اواخر اسفند، انتهای ترم و ...

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست در سيستم سما، درخواست شفاهی و ... جهت بررسی مجدد نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر گروه (سرکار خانم رضواني) ميسر است.

ضبط صدا (کلاس دکتر نیک پور)

خوردن و آشامیدن (کلاس دکتر نیک پور)

 

خدمات حمايتي دوره:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان

 

زمانبندی ارائه درس: ژنتيک انسانی ارشد ژنتیک انسانی                       نيمسال: اول 98

جلسه

تاريخ

عنوان

منبع

مدرس

10-12

1

سه شنبه/ 26/6/98

مقدمه، تاريخچه، اهميت، جايگاه

فصل 1 تامپسون، فصل 1 امری، فصل 1 جرد

ساير منابع معرفی شده

م. ط

2

سه شنبه/

2/7/98

 

الگوهای توارث I (طبقه بندی بيماريها- تعاريف برخی اصطلاحات مهم-رسم شجره)

فصل 1 تامپسون،  فصل 6 تامپسون، فصل 4 جرد، فصل 6 امری

 

پ.ن.

3

دوشنبه/

8/7/98

الگوهای توارث II (اتوزومی غالب و مغلوب)

فصل 6 امری،  فصل 6 تامپسون، فصل 4 جرد

پ.ن.

4

سه شنبه/

9/7/98

 

الگوهای توارث  III (وابسته به جنس)

فصل 5 جرد،  فصل 6 امری،  فصل 6 تامپسون 

م. ص.

5

دوشنبه/

15/7/98

الگوهای توارث IV(ميتوکندريال)

فصل 5 جرد،  فصل 6 امری،  فصل 7 تامپسون 

م. ص.

6

سه شنبه/

16/7/98

 

الگوهای توارثV (توارث پيچيده-نامتعارف)

فصل 5 جرد،  فصل 6 امری،  فصل 7 تامپسون 

م. خ.

7

دوشنبه/

22/7/98

اصول توارث مولتی فاکتوريال-چندژنی

فصل 12 جرد،  فصل 10 امری،  فصل 7 تامپسون 

م. خ.

8

سه شنبه/

23/7/98

 

Case study 1

مقالات و منابع معرفی شده

م. ط

9

سه شنبه/

30/7/98

 

 

Case study 2

مقالات و منابع معرفی شده

پ.ن

10

دوشنبه/

6/8/98

جهش های ژنی، ساز و کارهای پيدايش و انواع آنها

فصل 3 امری، فصل 8 تامپسون، منابع معرفی شده

پ.ن

11

سه شنبه/

7/8/98

 

ژنتيک اختلالات متابوليک

فصل 11 تامپسون، فصل 7 امری، فصل 7 جرد

م. ص.

12

دوشنبه/

13/8/9

مبانی سيتوژنتيک

فصل 4 تامپسون،  فصل 3 امری، فصل 6 جرد

م. ص.

13

سه شنبه/

14/8/98

 

غربالگری- تشخيص پيش از تولد

فصل 17 تامپسون،  فصول 11 و 20  امری

م. ص

14

دوشنبه/

20/8/98

تکنيک های نواربندی کروموزومی

منابع معرفی شده

م.ط

15

سه شنبه/

21/8/98

 

اختلالات کروموزومی (سيتوژنتيک بالينی)

فصل 5 تامپسون،  فصل 17 امری، فصل 6 جرد

م. خ

 

 

 

 

 

16

سه شنبه/

28/8/98

 

Case study 3

مقالات و منابع معرفی شده

م. ط

17

دوشنبه/

4/9/98

نقشه برداری ژنی و لينکاژ

فصل 9 تامپسون،  فصل 4  امری، فصل 8 جرد

م. ط

18

سه شنبه/

5/9/98

 

ناهنجاری های مادرزادی و تراتولوژی

فصل 13 تامپسون،  فصل 9 و 16  امری، فصل 10 جرد

پ.ن.

19

دوشنبه/

11/9/98

مبانی مشاوره ژنتيک – محاسبه ريسک

فصل 15 تامپسون،  فصول 8 و 21  امری، فصل 15 جرد

پ. ن.

20

سه شنبه/

12/9/98

 

 

ژنتیک سرطان

فصل 14 تامپسون،  فصل 14  امری، فصل 11 جرد

م. ص.

21

دوشنبه/

18/9/98

Case studies در مشاوره ژنتیک

Case های کلینیک مشاوره  ژنتیک

م. ط

22

سه شنبه/

19/9/98

 

 

Case studies2 در مشاوره ژنتیک

Case های کلینیک مشاوره  ژنتیک

م. خ.

23

سه شنبه/

26/9/98

 

 

Case study 3

مقالات و منابع معرفی شده

پ.ن

24

دوشنبه/

2/10/98

تکنولوژی DNA نوترکيب و ژن درمانی

فصل 3 تامپسون،  فصل 5  امری، فصل 13 جرد

م. ص.

25

سه شنبه/

3/10/98

 

اپی ژنتيک و بيماری های انسان

فصل 7 تامپسون،  فصل 6  امری، فصل 5 جرد و ساير منابع معرفی شده

م. خ

26

دوشنبه/

9/10/98

 

اصول و مبانی ايمونوژنتيک

فصل 13  امری، فصل 9 جرد

م.ط

27

سه شنبه/

10/10/98

 

خانواده های ژنی و چند شکلی های DNA و کاربردهای پزشکی

فصل 2و 3 تامپسون،  فصل 5  امری، فصل 3 جرد، ساير منابع معرفی شده

م.خ

28

سه شنبه/

17/10/98

 

اصول آزمون های ژنتيکی در خلال زندگی

فصل 16 تامپسون،  فصل 5  امری، فصل 13 جرد،  ساير منابع معرفی شده

م.خ

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir