ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/08/15-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:  اول                    

رشته: کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک انسانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر منصور صالحی 

شماره درس  :186508

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 10-8

محل برگزاری: کلاس گروه

تعداد و نوع واحد: 2     نظری 2              عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن: 37929195

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی - 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و ...

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک

- آشنايي با مبانی سيتوژنتيک و اختلالات سيتوژنتيکی

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با کلونينگ و نقشه برداری ژنی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بيماری های ژنتيکی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- الف-اصول ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر نوری دلويي، چاپ چهارم 1388، انتشارات جامعه نگر

ب- مباني ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر هاشمي و محمدي ، چاپ پاييز 1389، انتشارات آييژ

ج- مباني ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر حبيب نصيري ، چاپ 1386، انتشارات کمال الملک

2- ترجمه کامل ژنتيک در پزشکي تامپسون-ترجمه محمد غفراني و همکاران-چاپ اول 88-ويرايش هفتم-انتشارات براي فردا

3- Medical Genetics, Jorde-Carey-Bamshad-White, 3rd edition, 2006

4- The latest papers of this field

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

1-1- برگزاری امتحان تشريحی

1-2- برای امتحان، دانشجويان بايد تسلط کامل به مباحث درس (اعم از اسلايدهای ارائه شده در هر جلسه، منابع معرفی شده از کتاب و مقالات بحث شده سر کلاس) داشته باشند.

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

سياست ها و قوانين کلی دوره (توصیه می شود آیتم های جدول زیر را در اولین جلسه تدریس هر استاد، با خود ایشان چک مجدد فرمایید):

Not OK

OK-Should be

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس نامربوط سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در اواخر اسفند، انتهای ترم و ...

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست در سيستم سما، درخواست شفاهی و ... جهت بررسی مجدد نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر گروه (سرکار خانم رضواني) ميسر است.

ضبط صدا (کلاس دکتر نیک پور)

خوردن و آشامیدن (کلاس دکتر نیک پور)

 

خدمات حمايتي دوره:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

زمانبندی ارائه درس: ژنتيک انسانی ارشد ژنتیک پزشکی         یک شنبه ها   8-10                       نيمسال: اول 96

جلسه

تاريخ

عنوان

منبع

مدرس

1

26/6/96

الگوهای توارث I (طبقه بندی بيماريها- تعاريف برخی اصطلاحات مهم-رسم شجره)

43-31 امری و فصل 1 تامپسون

176-169 امری و  فصل 7 تامپسون تا صفحه 196

پ.ن.

2

2/7/96

الگوهای توارث II (اتوزومی غالب و مغلوب)

176-169 امری و فصل 7 تامپسون تا صفحه 196

پ.ن.

3

9/7/96**

الگوهای توارث III (توارث پيچيده-نامتعارف)

191-183 امری و فصل 7 تامپسون از 205 تا 218

م. خ.

4

16/7/96

الگوهای توارث  IV(وابسته به جنس و ميتوکندريال)

Medical Genetics, Jorde 88-106

م. ص.

5

23/7/96

اصول توارث مولتی فاکتوريال-چندژنی

226-215 امری و فصل مربوطه از تامپسون

م. خ.

6

30/7/96

Case study 1

مقالات و منابع معرفی شده

پ.ن.

7

7/8/96

ژنتيک اختلالات متابوليک

281-245 امری

م. ص.

8

14/8/96

مبانی سيتوژنتيک

102-71 امری

م. ص.

9

21/8/96

اختلالات کروموزومی (سيتوژنتيک بالينی)

415-391 امری + فصل مربوطه از تامپسون

م.خ.

10

28/8/96**

نقشه برداری ژنی و لينکاژ

138-127 امری و فصل مربوطه ازJorde

م.خ.

11

5/9/96

تراتولوژی

مقالات و منابع معرفی شده

پ.ن

12

12/9/96

غربالگری- تشخيص پيش از تولد

482-447 امری

م. ص.

13

19/9/96

مبانی مشاوره ژنتيک – محاسبه ريسک

390-381 و 495-483 امری+ فصل مربوطه از تامپسون

پ. ن.

14

26/9/96

Case studies در مشاوره ژنتیک

Csse های کلینیک مشاوره  ژنتیک

م. خ.

15

3/10/96

ژنتیک سرطان

333-301 امری

م. خ.

16

10/10/96

تکنولوژی DNA نوترکيب

125-103 امری

م. ص.

17

17/10/96

Case study 2

مقالات و منابع معرفی شده

پ.ن.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir