ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:  اول                    

رشته: ژنتیک انسانی

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک انسانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر منصور صالحی 

شماره درس  :186508

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 10-8

محل برگزاری: کلاس گروه

تعداد و نوع واحد: 2     نظری 2              عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن: 37929015

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:m_salehi@med.mui.ac.i

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی - 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و ...

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک

- آشنايي با مبانی سيتوژنتيک و اختلالات سيتوژنتيکی

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با کلونينگ و نقشه برداری ژنی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بيماری های ژنتيکی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- الف-اصول ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر نوری دلويي، چاپ چهارم 1388، انتشارات جامعه نگر

ب- مباني ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر هاشمي و محمدي ، چاپ پاييز 1389، انتشارات آييژ

ج- مباني ژنتيک پزشکی امری، ترجمه دکتر حبيب نصيري ، چاپ 1386، انتشارات کمال الملک

2- ترجمه کامل ژنتيک در پزشکي تامپسون-ترجمه محمد غفراني و همکاران-چاپ اول 88-ويرايش هفتم-انتشارات براي فردا

3- Medical Genetics, Jorde-Carey-Bamshad-White, 3rd edition, 2006

4- The latest papers of this field

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

1-1- برگزاری امتحان تشريحی

1-2- برای امتحان، دانشجويان بايد تسلط کامل به مباحث درس (اعم از اسلايدهای ارائه شده در هر جلسه، منابع معرفی شده از کتاب و مقالات بحث شده سر کلاس) داشته باشند.

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

سياست ها و قوانين کلی دوره (توصیه می شود آیتم های جدول زیر را در اولین جلسه تدریس هر استاد، با خود ایشان چک مجدد فرمایید):

Not OK

OK-Should be

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس نامربوط سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در اواخر اسفند، انتهای ترم و ...

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست در سيستم سما، درخواست شفاهی و ... جهت بررسی مجدد نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر گروه (سرکار خانم رضواني) ميسر است.

ضبط صدا (کلاس دکتر نیک پور)

خوردن و آشامیدن (کلاس دکتر نیک پور)

 

خدمات حمايتي دوره:

 • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
 • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
 • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان

زمانبندی ارائه درس: ژنتيک پزشکی                               نيمسال: اول  97

جلسه

 

تاريخ

 

عنوان

 

 

منبع

 

مدرس

1

 

8/7/97

 

 • Impact of Genetics in Medicine and Brief History of Medical Genetics
 • Inheritance: Advanced Cellular and Molecular Basis
 • فصل های 1 و 2  امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر م. خیراللهی

2

15/7/97

 

 • Cytogenetics: Karyotype Preparation and Chromosome Study  

 

- فصل 3 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر م. صالحی

3

22/7/97

 

 • Linkage analysis:  Identifying Disease Causing Genes in Monogenic
 • فصل 4  امری
 • به علاوه ی درسنامه ی استاد

دکتر م. خیراللهی

4

29/7/97

 

 • Advanced Laboratory Techniques in Molecular Genetics Laboratory

 

فصل 5 امری

- چکیده ی دست آورد دوره ی اخیر استاد در المان

دکتر پ. نیک پور

5

6/8/97

 

 • Patterns of Inheritance

- فصل 6  امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر پ. نیک پور

6

13/8/97

 

Developm- Genetics of Embryonic Developmental

فصل 9  امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر م. خیراللهی

7

20/8/97

Common - Patterns of Inheritance: Polygenic and Multifactorial Diseases

 

- فصل 10   امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر پ. نیک پور

8

27/8/97

 

 • Genetics Screening

- فصل 11 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر م. صالحی

9

4/9/97

کلاس جبرانی 1

 • Immunogenetics

 

- فصل 13 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر م. خیرالهی

10

کلاس جبرانی 2

-  Cancer Genetics

- فصل 14 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر  م. صالحی 

11

کلاس جبرانی 3

- Presonolized Medicine

- Treatment of Genetics Diseases

- فصل 15 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر م. خیرالهی

12

کلاس جبرانی 4

 • Teratology

 

- مقالات و مباحث معرفی شده توسط استاد

دکتر   پ. نیک پور

13

11/9/97

- Chromosome Disorders

 

- فصل 17 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر  م. صالحی 

14

18/9/97

 

Metabolic Disorders -

- فصل  امری 18

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر  م. صالحی

15

25/9/97

 

- Prenatal Testing and Reproductive Genetics

- فصل 20 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر   پ. نیک پور

16

2/10/97

 • Risk Calculation
 • Genetic Counseling

فصل های 8 و 21 امری

- مقالات معرفی شده توسط استاد

دکتر   م. خیراللهی

17

9/10/97

 • Case Studies

- مقالات و مباحث معرفی شده توسط استاد

دکتر   پ. نیک پور

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir