مهندسی ژنتیک کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-9:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: اول                    

رشته: زیست فناوری

دوره: کارشناسی ارشد 

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: مهندسی ژنتیک

نام مسوول درس (واحد): دکتررسول صالحی

شماره درس  :186504

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها  10-8

محل برگزاری: کلاس تحصیلات تکمیلی گروه

تعداد و نوع واحد: 2     نظری  2            عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929144

ساعت و روزهای تماس:

آدرس r_salehi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 • بیان تاریخچه و جایگاه راهبردی دانش و فن مهندسی ژنتیک و مراحل اجرایی آن همراه با معرفی ابزارهای مهم جهت انجام این عملیات و کاربردهای راهبردی این فنون فوق العاده کارآمد در مطالعات ژنتیک مولکولی و کاربردی در عرصه های پزشکی و انسانی، صنایع غذایی و دارویی و موجودات ترانس ژنیک و کاربردهای پزشکی آنها، هدف کلی درس را شامل می شود. 

اهداف اختصاصی:

 

 • آشنایی دانشجویان با اصول مهندسی ژنتیک
 • آشنایی دانشجویان با اصول کلونینگ و ساخت سازه های ژنی
 • آشنایی دانشجویان با کاربردهای مختلف علو م مهندسی ژنتیک در زمینه تولید پروتئین های نوترکیب و حیوانات و گیاهان ترا ریخته
 • آشنایی دانشجویان با روشهای دستکاری ژنی در جهت درمان یا ساخت مدل های حیوانی بیماریهای مختلف
 • آشنایی دانشجویان با وکتورهای مختلف توسعه یافته در علم مهندسی ژنتیک و موارد استفاده از آنها
 • آشنایی دانشجویان با روشهای انتقال ژن با وکتورهای ویروسی و روشهای غیر ویروسی
 • آشنایی دانشجویان باآنتی بادی های منوکلونال و  مهندسی آنتی بادی و کاربرد آنتی بادیها در تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماریها

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 1. Brown, T.A. (The last edition) Gene cloning An introduction, chapman and Hall
 2. Primrose and Twyman, Principles of gene manipulation and genomics (The last edition)
 3. Related  articles

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم دانشکده و گروه در اول هر ترم به دانشجو اعلام می شودو از تمام جلسات سوال می آید

نحوه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

منابع آزمون از منابع ذکر شده برای این درس و منابع احتمالی که مدرس هر مبحث توصیه می نمایند و تمام مطالب تدریس شده سر کلاس می باشد

 

سهم نمره پایان ترم از بیست، هفده نمره می باشد

سهم نمره ارزشیابی پیوسته از بیست سه نمره می باشد

ارزشیابی های پیوسته: شامل تست هاو سوالات شفاهی و کتبی پرسیده شده در سر کلاس در طول ترم و تکالیف خواسته شده شامل ارائه سخنرانی و ارائه و تحلیل مقاله و مواردی از این قبیل می باشد. 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم: 17

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش

                                                                                                                            

 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.

 

 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند.

 

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش
 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.
 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

9/7/1398

تاریخچه، پیدایش، اهمیت و جایگاه مهندسی ژنتیک

دکتر خان احمد

پرایمرز فصل اول

2

16/7/1398

آنزیمهای مورد استفاده در کلون سازی ژن 1

دکتر خان احمد

پرایمرز فصل سه

3

23/7/1398

آنزیمهای مورد استفاده در کلون سازی ژن 2

دکتر خان احمد

پرایمرز فصل سه

4

30/7/1398

حامل های کلونینگ ژن ( پلاسمید ها و باکتریوفاژ ها )

دکتر شریفی

براون

5

14/8/1398

وارد کردن DNA به سلولهای پستانداران

دکتر شریفی

براون

6

21/8/1398

روشهای انتخاب کلون مربوط به ژن خاص

دکتر شریفی

براون

7

28/8/1398

تولید پروتئین از ژن های کلون شده

دکتر شریفی

براون

8

5/9/1398

کاربردهای مهندسی ژنتیک در پزشکی و صنایع دارویی

دکتر شریفی

براون

9

12/9/1398

توالی یابی ژن و ژنوم ,Next generation Sequencing

دکتر رسول صالحی

ژنوم III

10

19/9/1398

بارآرایی کروماتین

دکتر رسول صالحی

ژنوم III

11

26/9/1398

مطالعه بیان و عملکرد ژن

دکتر رسول صالحی

براون

12

3/10/1398

مطالعه ژنوم

دکتر رسول صالحی

براون

13

10/10/1398

سلول بنیادی، کاربردهای پزشکی آن و چشم انداز

دکتر رسول صالحی

Review article

14

17/10/1398

پادتن های منو کلونال

دکتر خان احمد

ایمنی شناسی ابولعباس

15

کلاس جبرانی با هماهنگی

کاربرد وکتورهای ویروسی در انتقال ژن به سلولهای جانوری

دکتر خان احمد

پرایمرز

16

کلاس جبرانی با هماهنگی

مطالعه پروتئین های نو ترکیب و مهندسی پروتئین ها

دکتر خان احمد

پرایمرز

17

کلاس جبرانی با هماهنگی

ارائه  توسط دانشجویان

دکتر خان احمد

مطالب مشخص شده برای ارائه

 

 

امتحان پایان ترم

 

 

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir