زیست شناسی مولکولی کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/21-7:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:   اول                  

رشته:  ژنتیک 

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: زیست شناسی مولکولی

نام مسوول درس (واحد): دکتر مهرداد زینلیان

شماره درس  :186201

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها 10-8

محل برگزاری: دانشکده پزشکی 

تعداد و نوع واحد: 2      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929196

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:zeinalianmehrdad@gmail.com

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

ارتقاء دانش دانشجو با بیولوژی سلولی و مولکولی سلول های پروکاریوت و یوکاریوت به منظور درک بهتر عملکرد اجزاء آن در فرایندهای حیات سلولی

اهداف اختصاصی:

  • آشنا نمودن دانشجویان با اصول و مبانی و جایگاه راهبردی بیولوژی مولکولی در علوم زیستی
  • آشنایی با پایه های بنیادین بیولوژی سلولی و مولکولی
  • افزایش نگرش و توانمند سازی دانشجویان در بکار گیری بیولوژی سلولی و مولکولی در ژنتیک و بیوتکنولوژی
  • توانمند سازی در جهت آمادگی برای آموزش دروس پیشرفته تر علوم زیستی
  • آشنایی با مکانیسمهای تنظیم بیان ژن و سازوکارهای سلولی ومولکولی در جهت بکارگیری عملی آنها در پژوهش‌های علوم زیستی و پزشکی

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

1-, Molecular Biology of the Gene, Last edition

2-Lodish, Molecular cell biology, Last edition

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

ضمنا توجه فرمایید که:

  • اين برنامه غير قطعی بوده و حق تغيير برنامه زمانی ارائه عناوين درسی بدون اعلام قبلی (در مورد تاريخ امتحانات و سررسيد تکاليف- با اعلام قبلی و هماهنگی با نماينده دانشجويان) برای مدرس محفوظ می باشد. 

 

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

1

7/7/97

ساختار و عملکرد اجزای سلول (1)

دکتر زینلیان

2

14/7/97

ساختار و عملکرد اجزای سلول (2)

دکتر زینلیان

3

21/7/97

ساختار و عملکرد اجزای سلول (3)

دکتر زینلیان

5

28/7/97

نوکلئوزوم ،کروماتین، کروموزوم و ژنوم

دکتر کاظمی

11

5/8/97

جهش و ترمیم DNA

دکتر کاظمی

12

جبرانی

پاتولوژی جهش

دکتر کاظمی

4

12/8/97

سیگنالینگ سلولی

دکتر نیک پور

6

19/8/97

RNA های تنظیمی

دکتر نیک پور

7

26/8/97

انتقال پروتئین ها به غشاء و ارگانلها   1

دکتر زینلیان

8

جبرانی

انتقال پروتئین ها به غشاء و ارگانلها   2

دکتر زینلیان

9

3/9/97

بیان ژن 1

دکتر کاظمی

10

10/9/97

بیان ژن 2

دکتر کاظمی

13

17/9/97

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

دکتر نیک پور

14

24/9/97

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

دکتر نیک پور

15

1/10/97

Microbiota

دکتر زینلیان

16

8/10/97

بیولوژی سرطان

دکتر نیک پور

امتحان پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir