ژنتیک رشته دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-11:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:  دوم                     

رشته: پزشکی

دوره:دکتری عمومی

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک انسانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد امین طباطبایی فر

شماره درس  : 186405

روز و ساعت برگزاری: چهارشنبه ها 12-10

محل برگزاری: کلاس تحصیلات تکمیلی 

تعداد و نوع واحد: 2     نظری                عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929144

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:tabatabaiefar@med.mui.ac.ir                         

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

- آشنايي با الگوهای توارث معمول اختلالات تك ژني

- آشنايي با الگوهای توارث غير معمول

- آشنايي با اختلالات چند ژني و چند عاملي

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک و محاسبات مربوط

- آشنايي با مبانی سيتوژنتيک و اختلالات سيتوژنتيکی

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با کلونينگ و نقشه برداری ژنی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

- آشنايي با مبانی درمان بيماری های ژنتيکی

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  • اصول ژنتيک پزشکی امری (2017)، ترجمه دکتر نوری دلويي، چاپ 1396، انتشارات جامعه نگر

    ترجمه کامل ژنتيک در پزشکي تامپسون-ترجمه محمد غفراني و همکاران-چاپ اول 88-ويرايش هفتم-انتشارات براي فردا

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

ميان ترم (10 نمره)  و پايان دوره (10 نمره)

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

سياست ها و قوانين کلی دوره:

 

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکدهبرخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر بخش (سرکار خانم رضواني) ميسر است.

درخواست تغيير تاريخ امتحان ميان ترم بعد از تعيين شدن آن

انتخاب تاريخ مناسب براي امتحان ميان ترم

 

 

 

 

خدمات حمايتي دوره:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

زمانبندی ارائه درس: ژنتيک انسانی                    نيمسال: دوم 98-97

جلسه

 

تاريخ

 

عنوان

 

منبع

 

مدرس

1

17/11/97

طبقه بندی بيماري های ژنتیکی، تعاريف برخی اصطلاحات مهم، رسم شجره

فصل ا و 6 امری

دکتر طباطبایی فر

2

24/11/97

نقشه برداری ژنی و ژنوم انسان

فصل 4 امری

دکتر طباطبا يی فر

3

1/12/97

الگوهای وراثت اتوزومی غالب و مغلوب و مثال ها

فصل 6 امری، فصل 5   تامپسون

دکتر زينليان

4

8/12/97

تکنولوژی DNA نوترکيب و تکنيک های آزمايشگاهی

فصل 5 امری

دکتر  خان احمد

5

15/12/97

الگوی وراثت وابسته به جنس و ميتوکندريائی

فصل 6 امری

دکتر زينليان

6

22/12/97

بيماری های متابوليک

فصل 18 امری

دکتر خان احمد

7

21/1/98

الگوهای وراثت پيچيده و نامتعارف

فصل 6 امری و 205-211 تامپسون

دکتر زينليان

8

28/1/98

غربالگری- تشخيص پيش از تولد

فصل 11، فصل 20

دکتر طباطبایی فر

امتحان ميان ترم

9

4/2/98

ژنتيک سرطان

فصل 14 امری

دکتر زينليان

10

11/2/98

اختلالات کروموزومی

فصل 14 امری

دکتر  طباطبایی فر

11

18/2/98

اصول وراثت چند عاملی- چندژنی

فصل 10 امری

دکتر زينليان

12

25/2/98

مبانی سيتوژنتيک

فصل 3 امری

دکتر  خان احمد

13

1/3/98

مبانی مشاوره ژنتيک – محاسبه ريسک

فصل 21 امری

دکتر طباطبایی فر

14

8/3/98

ايمونو ژنتيک

فصل 13 امری

دکتر  طباطبایی فر

15

22/3/98

ژنتیک تکوین

فصل 9امری

دکتر   خان احمد

16

29/3/98

فارماکوژنوميک، پزشکی فردی ودرمان بيماری های ژنتيک

فصل 15 امری

دکتر خان احمد

17

جبرانی

پیشرفت های اخیر در ژنتیک پزشکی

------

گروه استادان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir