ژنتیک فیزیوتراپی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:    دوم                  

رشته:فیزیوتراپی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: ژنتیک 

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد کاظمی 

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:چهارشنبه ها 12-10

محل برگزاری: دانشکده توانبخشی

تعداد و نوع واحد: 1      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929192

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:M_kazemi@med.mui.ac.ir              

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

ارتقاء دانش دانشجو در رابطه با بیولوژی مولکولی

اهداف اختصاصی:

  • - آشنايي با ساختار کلی ژنوم انسان
  • - آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و مولتی فاکتوريال
  • - آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک
  • - آشنايي با سندروم های شایع ژنتیکی
  • - آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان
  • - آشنايي با روشهای تشخیص مولکولی
  • - آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری
  • - آشنايي با مبانی درمان بیماری های ژنتیکی

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

ژنتيک پزشکی تامپسون- ويرايش هفتم ژنتيک پزشکی تامپسون- ويرايش هفتم

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

 

ميان ترم (9 نمره)، پایان ترم (9 نمره)، فعالیت کلاسی و ارزیابی مستمر (2 نمره)

 

موارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

1

16/11/98

تاريخچه ژنتيک، ساختمان ژن ها و کروموزوم ها

    دکتر کاظمی

2

30/11/98

آشنایی با ساختمان ژنوم انسان

    دکتر کاظمی

3

14/12/98

پلی مورفيسم ها، انواع جهش و تغييرات ژنتيک

    دکتر کاظمی

4

20/1/99

الگوهای توارث تک ژنی غالب و مغلوب

    دکتر کاظمی

5

3/2/99

الگوهای توارث تک ژنی وابسته به جنس و میتوکندریایی

    دکتر کاظمی

6

17/2/99

ژنتيک بيماری های چندعاملی و سرطان

    دکتر کاظمی

7

31/2/99

ژنتيک اختلالات عصبی عضلانی

دکتر کاظمی

8

21/3/99

روشهای تشخيص مولکولی و غربالگری قبل از تولد

دکتر کاظمی

امتحان پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir