خونشناسی 1 کارشناسی رشته ژنتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/12-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

باسمه تعالی

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:      اول                

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: خون شناسی 2

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمدرضا شریفی

شماره درس  :122308

روز و ساعت برگزاری: سه شتبه ها 12-10

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد:       نظری 2              

دروس پیش نیاز:

تلفن:-09131343410-37929037

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mo_sharifi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی گروه ژنتیک

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی کلی با علم هماتولوژی در حدی که یک کارشناس بتواند آزمایش های معمولی هماتولوژی را انجام دهد.

اهداف اختصاصی: آشنایی با لوسمی ها، اختلاات میلوپرولیفراتیو، لنفوپرولیفراتیو و تشخیص آزمایشگاهی آنها، آشنایی با اصول انعقاد خون و روشهای آزمایشگاهی تشخیص بیماری های هموستاز

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods: Hematology Section 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10

ب) پايان دوره:10                                                                                                                                             بارم:20

وظایف دانشجو: استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

پرسيدن اشکالات درسی

نقد علمی کلاس

انجام تکاليف در موعد مقرر

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

عدم رعايت نظم کلاس

عدم رعایت نظم در آزمایشگاه، نپوشیدن روپوش، عدم رعایت احترام به کارشناسان آزمایشگاه و ایجاد بینظمی و سر و صدا

تاخير در ورود به کلاس

هر گونه استفاده از تلفن همراه در کلاس

غيبت (مطابق قوانين دانشکده  و مصوبات گروه برخورد می شود)

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم یا بین تعطیلی ها

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده.

درخواست تغيير تاريخ امتحان بعد از تعيين شدن آن

 

 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: موارد قابل قبول

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

ارائه سمینار توسط دانشجو

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

پرسيدن اشکالات درسی

نقد علمی کلاس

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر بخش  ميسر است.

 

انتخاب تاريخ مناسب براي امتحان

 

 

 

 

 

جدول زمان بندی

 

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 دکتر محمدرضا شریفی

مروری بر خونسازی و تعریف و دسته بندی لوسمی ها

 

 

1

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

لوسمی های حاد میلوئیدی

 

 

2

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

لوسمی های مزمن میلوئیدی

 

 

3

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

لوسمی های حاد لنفوئیدی

 

 

4

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

لوسمی های مزمن لنفوئیدی

 

 

5

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

سندرومهای میلودیسپلاستیک

 

 

6

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

فعالیت های دانشجویان

 

 

7

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

بیماری های میلو پرولیفراتیو

 

 

8

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

بیماری های لنفوپرولیفراتیو

 

 

9

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

هموستاز، هموستاز اولیه و هموستاز ثانویه

 

 

10

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

دودمان و شکل گیری پلاکت ها و ساختمان پلاکت ها و بیماری های کمی و کیفی پلاکت ها

 

 

11

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

فاکتور های انعقاد ساختار ساخته شدن و نقش عروق و مسیرهای انعقادی انعقاد و فیبرینولیز

 

 

12

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

بیماری های ارثی و اکتسابی انعقاد و ترومبوز و آزمایش های انعقادی

 

 

13

 

 

دکتر محمدرضا شریفی

فعالیت های دانشجویان

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir