ژنتیک پزشکی کارشناسی ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/15-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:   دوم

رشته: علوم آزمایشگاهی

دوره: کارشناسی 

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: ژنتیک پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر زینلیان

شماره درس  :186203

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها 16-14

محل برگزاری: کلاس 10 دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: 1      نظری   *             عملی

دروس پیش نیاز:بیولوژی سلولی

تلفن:37929196

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:zeinalianmehrdad@gmail.com           

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداددانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با اصول ژنتيک پزشکی

اهداف اختصاصی:

آشنايي با ساختار کلی ژنوم انسان

- آشنايي با الگوهای توارث اتوزومال، جنسی، ميتوکندريال و مولتی فاکتوريال

- آشنايي با مبانی مشاوره ژنتيک

- آشنايي با اساس ژنتيکی سرطان

- آشنايي با روشهای تشخیص مولکولی

- آشنايي با مبانی تشخيص پيش از تولد و غربالگری

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. ژنتيک پزشکي تامپسون- ويرايش هفتم

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

ميان ترم (9 نمره)، پایان ترم (9 نمره)، فعالیت کلاسی و ارزیابی مستمر (2 نمره)

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

موارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

جلسه

تاریخ

عنوان درس

مدرس

1

23/11/97

 تاریخچه ژنتیک، ساختمان ژن ها و کروموزوم ها

دکتر زینلیان

2

7/12/97

پلی مورفیسم ها، انواع جهش و تغییرات ژنتیک

دکتر زینلیان

3

21/12/97

الگوهای توارث تک ژنی

دکتر زینلیان

4

20/1/98

بیماری های چندعاملی و اصول مشاوره ژنتیک

دکتر زینلیان

5

3/2/98

ژنتیک سرطان

دکتر زینلیان

6

17/2/98

روش های ژنتیکی غربالگری و تشخیص قبل از تولد

دکتر زینلیان

7

31/2/98

ژنتیک هموگلوبینوپاتی ها

دکتر زینلیان

8

7/3/98

روشهای تشخیص مولکولی

دکتر زینلیان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir