ایمونوبیوشیمی و روشهای آنالیز کارشناسی ارشد زیست فناوری گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/16-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: اول              

رشته: کارشناسی ارشد زیست فناوری

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: ایمونوشیمی و روشهای آنالیز

نام مسوول درس (واحد): دکتر حسین خان احمد

شماره درس  :186536

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 10-8

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: 2    نظری                عملی

دروس پیش نیاز: بیوشیمی پزشکی 

تلفن:37929197 

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:tabatabaiefar@med.mui.ac.ir                               

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 • آشنایی دانشجو با سیستم ایمنی، ساختمان آنتی بادیها و تکنیک های پیشرفته بیوتکنولوژی به منظور تخلیص، تولید و شناسایی مواد بیولوژیک

اهداف اختصاصی:

 • آشنایی دانشجویان با روشهای شناسایی، تعیین خصوصیت و اندازه گیری پروتئینها
 • آشنایی دانشجویان با روشهای مختلف تخلیص پروتئین در تحقیقات و در تولید صنعتی پرو تئین شامل رسوب دهی با Salting out، دیالیز، کروماتو گرافی تعویض یونی و تمایلی و Gel filteration (SEC)
 • آشنایی دانشجویان با انتخاب و تولید آنتی بادیهای مهندسی شده و تکنیک نمایش فاژ
 • آشنایی دانشجویان با وکتورهای ویروسی و روش تولید لنتی ویروس ها و آدنو ویروسها
 • آشنایی دانشجویان با آپتامرهای نوکلئیک اسیدی و روش SELEX کاربرد آپتامرها
 • آشنایی دانشجویان با تکنیک های الیزا و و سترن و تکنیک های بررسی Cell viability

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. Related  articles
 2. Series edited by Peter C , Laboratory techniques in Biochemistry and Molecular biology.
 3. R.J.Mayor, J.H.walker. Immunochemical methods in cell and Molecular  biology  

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

امتحان میان ترم: امتحان میان ترم ده روز بعد از اجرای هفتمین جلسه انجام و از مطالب تدریس شده در هفت جلسه اول سوال می آید.

امتحان پایان ترم: بر اساس تقویم دانشکده و گروه در اول هر ترم به دانشجو اعلام می شودو از ده جلسه آخر سوال می آید

نحوه سوالات بصورت تشریحی می باشد.

منابع هر دو آزمون از منابع ذکر شده برای این درس و منابع احتمالی که مدرس هر مبحث توصیه می نمایند و تمام مطالب تدریس شده سر کلاس می باشد

سهم نمره میان ترم از بیست، هفت نمره می باشد

سهم نمره پایان ترم از بیست، ده نمره می باشد

سهم نمره ارزشیابی پیوسته از بیست سه نمره می باشد

ارزشیابی های پیوسته: شامل تست هاو سوالات شفاهی و کتبی پرسیده شده در سر کلاس در طول ترم و تکالیف خواسته شده شامل ارائه سخنرانی و ارائه و تحلیل مقاله و مواردی از این قبیل می باشد. 

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 • قانون غیبت: بر اساس قوانین آموزش

                                                                                                                            

 • تاخیر: دانشجو اگر بیش از پنج دقیقه تاخیر داشته باشد حق ورود به کلاس را ندارد و برای آن جلسه غیبت گذاشته می شود.

 

 • رعایت نظم کلاس: الزامی است و افرادی که مخل آن باشند در ابتدا تذکر شفاهی می گیرند و در صورت تکرار از کلاس اخراج می شوند.
 • استفاده از تلفن همراه : سر کلاس تلفن همراه باید خاموش باشد.
 • انجام تکالیف: دانشجو در زمان تدریس حق انجام تکالیف و خواندن درس و استفاده از کامپیوتر و search را ندارد مگر اینکه مدرس اجازه داده باشد و قسمتی از روش تدریس باشد. خوردن و آشامیدن: در موقع تدریس ممنوع ولی در تنفس های داده شده مجاز می باشد
 • ضبط صدا: مجاز می باشد ولی از هر استاد اجازه گرفته شود.
 • درخواست جابجایی زمان کلاسها و آزمون­ها: به طور کلی ممنوع مگر در شرایط خاص که این شرایط توسط مسئول درس  تصمیم گیری می شود.
 • نحوه بررسی اعتراضات به نتیجه آزمونها: دانشجو حق اعتراض داردو باید اعتراض خود را به صورت کتبی به مسئول درس ارائه نماید. اعتراضات بررسی و نتیجه آن توسط مسئول درس به دانشجو ابلاغ می شود.
 • نحوه دریافت اسلاید، منابع : فایل های الکترونیک منابع و اسلایدها در صورت موجود بودن یا در سایت گروه گذاشته شود و در اولین جلسه درس نیز به دانشجویان ارائه  می شود. ارائه اسلاید بستگی به نظر هر مدرس دارد.مدرسین مجبور به ارائه اسلاید های خود نیستند ولی توصیه می شود به عنوان یک ابزار آموزشی در اختیار دانشجویان فرار دهند.
 • زمان پاسخگویی به سوالات و رفع اشکال دانشجویان : اساتید 2 الی 4 ساعت در یک یا دو روز را در برنامه نصب شده در پشت درب دفتر خود برای پاسخگویی به کلیه دانشجویان اختصاص می دهند. 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

24/6/1398

ELISA

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

2

31/6/1398

Western

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

3

7/7/1398

Chromatography methods for protein purification

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

4

14/7/1398

Monoclonal antibody

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

5

21/7/1398

Antibody engineering

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

6

28/7/1398

\Phage display

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

7

12/8/1398

Aptamer

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

8

19/8/1398

Gene Editing tools I

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

 

 

امتحان میان ترم

 

 

9

26/8/1398

Gene Editing tools II

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

10

3/9/1398

Lentiviral vectors

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

11

10/9/1398

New strategies in vaccine design

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

12

17/9/1398

Adenoviral vectors

دکتر خان احمد

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

13

24/9/1398

Blood microRNA I

دکتر نیک پور

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

14

1/10/1398

Blood microRNA II

دکتر نیک پور

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

15

8/10/1398

Microarrays

دکتر نیک پور

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

16

15/10/1394

HRM

دکتر نیک پور

کتاب رفرانس و مقالات مربوطه

17

15/10/1398

ارائه  توسط دانشجویان

 این جلسه جبرانی در ساعت 10-12 برگزارمی شود

دکتر خان احمد

مطالب مشخص شده برای ارائه

 

 

امتحان پایان ترم

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir