روش تحقیق کارشناسی ارشد زیست فناوری گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:  اول                    

رشته: زیست فناوری

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: روش تحقیق

نام مسوول درس (واحد): دکتر یوسف قیصری

شماره درس  :186548

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 5-3

محل برگزاری: اتاق شورا

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929194

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:ygheisari@gmail.com

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

 • دانشجو با مفاهیم پایه در طراحی مطالعات زیست­پزشکی و اصول کلی تحلیل داده­ها آشنا شود.
 • دانشجو نگرش درستی نسبت به مبانی فلسفی و نظری روش اندیشه دانشمندان به دست آورد.
 • مهارتهای اولیه استفاده از منابع علمی، طراحی مطالعه و تحلیل و نگارش نتایج را به دست آورد.

اهداف اختصاصی:

انتظار می­رود دانشجو در پایان این دوره  به اهداف زیر دست یابد:

 • درک صحیحی از فرایند علمی و شیوه تولید دانش به دست آورد.
 • به اهمیت علم آمار در طراحی مطالعات و تفسیر نتایج پی ببرد.
 • نگرش مناسبی از محدودیتهای نتایج حاصل از مطالعات علمی به دست آورد.
 • به اهمیت ارائه صحیح نتایج علمی پی ببرد.
 • به اهمیت نگاه نقادانه به یافته های علمی پی ببرد.
 • نسبت به رعایت اصول اخلاقی در پژوهش و انتشار نتایج حساس شود
 • انواع مطالعات پژوهشی، جایگاه هر کدام از آنها و محدودیت و مزایای نتایج حاصل از هر کدام را بداند.
 • با مفهوم سوگرایی و برخی انواع رایج آن آشنا شود.
 • مفهوم متغیر و انواع آن را درک کند.
 • مفهوم شاخصهای مرکزی و پراکندگی را بداند.
 • مفهوم مقایسه آماری را بداند.
 • مفهوم خطای نوع اول و دوم در تفسیر دادهها را بداند.
 • با روش رسم و تفسیر نمودارها آشنا شود.
 • مفهوم حجم نمونه و عوامل موثر بر آن را بداند
 • اصول مهم اخلاق در پژوهش را بداند.
 • بتواند از داده پایگاه PubMed برای جستجوی مقاله به روش نظام مند استفاده کند.
 • بتواند از یک نرم افزار رفرنس نویسی استفاده کند.
 • بتواند متغیرهای مطالعه خود را به درستی تشخیص دهد و نقش و نوع آن را تعیین کند.
 • بتواند بخشهای مختلف پروپوزال یک طرح پژوهشی را به درستی بنویسد.
 • بتواند برای مطالعه خود حجم نمونه را حساب کند.
 • تواناییهایش برای تعامل در کار گروهی تقویت شود.
 • مهارت نقد اولیه یک پروژه علمی یا مقاله منتشر شده را به دست آورد.

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 • پیمان ادیبی، مهدی راستی اردکانی. "چگونه یک طرح پژوهشی بنویسیم؟" انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • مهدی راستی اردکانی، پیمان ادیبی. "شیوه نگارش متون علمی" انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • اکبر فتوحی، فرین کمانگر، ایمان مجد، احمد میرعمادی. "مبانی پژوهش در علوم پزشکی".
 • دکتر یزدان منصوریان. "صد ویژگی یک مقاله علمی-پژوهشی خوب"
 • علی اکبر حقدوست. "آیا می خواهید مفهوم حجم نمونه و توان آزمون های آماری را عمیق تر درک نمایید؟". مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران؛ 7831، دوره 5، شماره . 7 صفحات: 51-68

 

 • Vaux DL. Research methods: Know when your numbers are significant. Nature. 2012 Dec 13;492(7428): 180-1. doi: 10.1038/492180a.

 

 • Clancy MJ. Overview of research designs. Emerg Med J. 2002 Nov;19(6):546-9.

 

 • Mann CJ. Observational research methods. Research design II: cohort, cross sectional, and case-control studies. Emerg Med J. 2003 Jan;20(1):54-60

 

 • Spriestersbach A, Röhrig B, du Prel JB, Gerhold-Ay A, Blettner M. Descriptive statistics: the specification of statistical measures and their presentation in tables and graphs. Part 7 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int. 2009 Sep;106(36):578-83.

 

 • Goodman SN. STATISTICS. Aligning statistical and scientific reasoning. Science . 2016 Jun 3;352(6290):1180-1. doi: 10.1126/science.aaf5406.

 

 • du Prel JB, Hommel G, Röhrig B, Blettner M. Confidence interval or p-value?: part 4 of a series on evaluation of scientific publications. Dtsch Arztebl Int. 2009 May;106(19 ):335-9. doi: 10.3238/arztebl.2009.0335. Epub 2009 May 8.

 

 • Kitchen CM. Nonparametric vs parametric tests of location in biomedical research. Am J Ophthalmol. 2009 Apr;147(4):571-2.

 

 • Neideen T, Brasel K. Understanding statistical tests. J Surg Educ. 2007 Mar-Apr;64(2):93-6 Cumming G, Fidler F , Vaux DL. Error bars in experimental biology . J Cell Biol. 2007 Apr 9;177(1):7-11.

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 1.  محتوای دوره

3-1- بخش مجازی:

 • جستجوی منابع علمی در داده­پایگاه PubMed
 • رفرنس نویسی با استفاده از Endnote
 • آشنایی با SPSS برای ورود و تحلیل داده­ها

 

3-2- بخش حضوری:

 • اندازه­گیری و مفاهیم مرتبط با آن
 • مروری بر فرایندهای تولید بروندادهای علمی و فناورانه (انواع مقالات، فرایند داوری و انتشار مقالات و شاخص­های سنجش بروندادها، داده­پایگاه­های ثبت مقالات و اختراعات)
 • معیارهای انتخاب موضوع پژوهش
 • آشنایی با فرایندهای طراحی، داوری و حمایت از طرح­های پژوهشی
 • آشنایی با اجزای پروپوزال طرح­های پژوهشی
 • روش­های طراحی مطالعه در زیست­پزشکی (انواع مطالعات)
 • انواع متغیر
 • سوگرایی
 • شاخص­های مرکزی و پراکندگی
 • مفهوم مقایسه آماری و تست آماری
 • حجم نمونه
 • خطاهای نوع اول و دوم
 • برآورد
 • نحوه نمایش داده­ها و تفسیر نمودارها

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir