بیولوژی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد زیست فناوری گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/26-6:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:      اول               

رشته: زیست فناوری

دوره:

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی سلولی و مولکولی

نام درس: بیولوژی سلولی و مولکولی

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد کاظمی

شماره درس  :186507

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها 16-14

محل برگزاری: دانشکده پزشکی

تعداد و نوع واحد: 2   نظری  2              عملی

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929192

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:M_kazemi@med.mui.ac.ir                      

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداددانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

ارتقاء دانش دانشجو با بیولوژی سلولی و مولکولی سلول های پروکاریوت و یوکاریوت به منظور درک بهتر عملکرد اجزاء آن در فرایندهای حیات سلولی

اهداف اختصاصی:

  • آشنا نمودن دانشجویان با اصول و مبانی و جایگاه راهبردی بیولوژی مولکولی در علوم زیستی
  • آشنایی با پایه های بنیادین بیولوژی سلولی و مولکولی
  • افزایش نگرش و توانمند سازی دانشجویان در بکار گیری بیولوژی سلولی و مولکولی در ژنتیک و بیوتکنولوژی
  • توانمند سازی در جهت آمادگی برای آموزش دروس پیشرفته تر علوم زیستی
  • آشنایی با مکانیسمهای تنظیم بیان ژن و سازوکارهای سلولی ومولکولی در جهت بکارگیری عملی آنها در پژوهش‌های علوم زیستی و پزشکی

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. Molecular Biology of the Gene, Last edition
  2. Lodish, Molecular cell biology, Last edition

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

ميان ترم (9 نمره)، پایان ترم (9 نمره)، فعالیت کلاسی و ارزیابی مستمر (2 نمره)

وارد مشمول امتیازهای تشویقی

رعايت نظم کلاس

حضور منظم و به موقع در کلاس

عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس

توجه به درس و تمرکز فکری در کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

مشارکت فعال در بحث های کلاسی و پاسخ گویی به سوالات مدرس

انجام تکالیف خارج از برنامه از قبیل سمینار های علمی با هماهنگی مدرس

 

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

1

7/7/97

ساختار و عملکرد اجزای سلول (1)

دکتر زینلیان

2

14/7/97

ساختار و عملکرد اجزای سلول (2)

دکتر زینلیان

3

21/7/97

ساختار و عملکرد اجزای سلول (3)

دکتر زینلیان

5

28/7/97

نوکلئوزوم ،کروماتین، کروموزوم و ژنوم

دکتر کاظمی

11

5/8/97

جهش و ترمیم DNA

دکتر کاظمی

12

جبرانی

پاتولوژی جهش

دکتر کاظمی

4

12/8/97

سیگنالینگ سلولی

دکتر نیک پور

6

19/8/97

RNA های تنظیمی

دکتر نیک پور

7

26/8/97

انتقال پروتئین ها به غشاء و ارگانلها   1

دکتر زینلیان

8

جبرانی

انتقال پروتئین ها به غشاء و ارگانلها   2

دکتر زینلیان

9

3/9/97

بیان ژن 1

دکتر کاظمی

10

10/9/97

بیان ژن 2

دکتر کاظمی

13

17/9/97

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

دکتر نیک پور

14

24/9/97

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

دکتر نیک پور

15

1/10/97

Microbiota

دکتر زینلیان

16

8/10/97

بیولوژی سرطان

دکتر نیک پور

امتحان پایان ترم

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir