فیزیک سی تی اسکن کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-8:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:

نیمسال: اول               دوم           تابستان

تعداد دانشجو:

رشته:کارشناسي ارشد فناوری تصویربرداری

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:

نام درس:فیزیک سی تی اسکن

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر ایرج عابدی

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تلفن:

ساعت و نوع درس: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:

هدف کلی درس:آشنایي با اصول فیزیک سیستمهای تصویربرداری سي تي اسکن اسپیرال و مولتي اسلایس

اهداف اختصاصی:

مفاهیم و اجزاء تشکیل دهنده توموگرافي کامپیوتری را بداند.
مفاهیم بازسازی تصویر در سي تي اسکن را بداند.
پردازش دیجیتالي تصاویر سي تي اسکن را آشنا باشد

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

فیزیک سي تي اسکن سیرام-201
 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:

بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

حضور کلیه افراد در کلاس الزامي است و با افرادی که غیبت نمایند، مطابق مقررات آموزش برخورد خواهد شد
 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

آشنایي با مفاهیم و اجزاء تشکیل دهنده توموگرافي کامپیوتری
 

 

 

1

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

مفهوم اخذ داده ها
 

 

 

2

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

بازسازی تصویر در سي تي اسکن
 

 

 

3

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

پردازش دیجیتالي تصاویر سي تي اسکن
 

 

 

4

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

بزارهای بازبیني و پس پردازش تصویر
 

 

 

5

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

کیفیت تصویر در سي تي اسکن
 

 

 

6

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

اصول فیزیکي و تجهیزات سیستمهای مولتي اسلایس
 

 

 

7

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

کاربردهای ویژه تصاویر سیستمهای مولتي اسلایس
 

 

 

8

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

مفاهیم پایه و کاربردهای توموگرافي کامپیوتری سه بعدی
 

 

 

9

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

اسکنرهای ترکیبي ( PET/CTو )Spect/C
 

 

 

10

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

کنترل کیفي سیتمهای سي تي اسکن
 

 

 

11

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

دز پرتویي در سي تي اسکن
 

 

 

12

 

 

 

 

 

ایرج عابدی

کاربردهای کلینیکي سي تي اسکن
 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir