پايان نامه کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/13-7:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-98

نیمسال:      دوم                

رشته:کارشناسی ارشد فناوری تصویربرداری

دوره:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:فیزیک سی تی اسکن

نام مسوول درس (واحد):دکتر ایرج عابدی

شماره درس  :1345110

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها-ساعت 16-14

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:iraj_abedi@yahoo.com

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                           3                                                 

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

آشنایی با اصول فیزیک سی تی اسکن، دستگاهها و اجزای تشکیل دهنده آن

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

مبانی فیزیک سی تی اسکن- اوکلید سیرام-ترجمه دکتر جباری و همکاران

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                10                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                       10                                                                                                                      بارم:

وظایف دانشجو:

  • مشارکت در پاسخ به پرسش ها ی درسی
  • شرکت در ارزشیابی های میان ترم ، پایان ترم و هرجلسه

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

  • در هر جلسه حضور غیاب انجام خواهد شد و با تاخیر در حضور کلاس و غیبت غیر موجه یا بیشتر از حد تعیین شده، مطابق با مقررات اموزش برخورد خواهد شد
  • الزامی است در تمام طول کلاس تلفن همراه دانشجویان خاموش باشد

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

  • حضور فعال دانشجو در کالس
  • شرکت در بحث های گروهی

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

محدودیتهای رادیوگرافی-اصول فیزیکی توموگرافی کامپیوتری

 

 

1

 

 

 

جمع آوری داده ها در سی تی اسکن

 

 

2

 

 

 

نسلهای مختلف سی تی اسکن

 

 

3

 

 

 

مفاهیم بازسازی تصویر در سی تی اسکن

 

 

4

 

 

 

تجهیزات و وسایل سی تی اسکن

 

 

5

 

 

 

کنتراست تصویر در سی تی اسکن

 

 

6

 

 

 

توموگرافی کامپیوتری با استفاده از پرتوی الکترون (EBCT)

 

 

7

 

 

 

آزمون میان ترم

 

 

8

 

 

 

کیفیت تصویر در سی تی اسکن

 

 

9

 

 

 

اندازه گیری دوز بیمار در سی تی اسکن

 

 

10

 

 

 

اصول فیزیکی سیستمهای سی تی اسکن اسپیرال

 

 

11

 

 

 

اصول فیزیکی سیستمهای سی تی اسکن مولتی اسلایس

 

 

12

 

 

 

اصول فیزیکی سی تی فلورسکوپی 

 

 

13

 

 

 

اصول فیزیکی سی تی سه بعدی

 

 

14

 

 

 

اصول فیزیکی سی تی آنژیوگرافی

 

 

15

 

 

 

اصول فیزیکی سی تی مجازی

 

 

16

 

 

 

امتحان پایان ترم

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir