اصول كامپيوتر و برنامه‌ريزي کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:: 98-99

نیمسال:   دوم          

تعداد دانشجو:

رشته:فیزیک پزشکی

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:

نام درس:

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):مهناز اتحادتوکل

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه ساعت ۸ تا 

محل برگزاری:گروه فیزیک پزشکی

تلفن:۹۰۷۴

ساعت و نوع درس: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:mahetehad@gmail.com

هدف کلی درس:

 1. آشنایی کلی با روشهای محاسبات عددی
 2. آشنایی با انواع سیستمهای ثبت و پردازش سیگنالهای زمانی و مکانی
 3. آشنایی با اصول شبیه سازی و کاربرد آن در شاخه های مختلف پزشکی

اهداف اختصاصی:

 • کسب مهارتهای لازم در مباحث جبر خطی حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرال عددی
 • شناخت سیگنالهای پیوسته و ناپیوسته در فضاهای زمان/مکان و فرکانسی
 • شناخت سیستم های خطی وابسته و غیر وابسته به زمان و مکان
 • شناخت و درک مراحل نمونه برداری  و کمی سازی سیگنالهای یپوسته
 • شناخت و درک تبدیل فوریه از فضای زمان/مکان و فرکانس
 • اصول شبیه سازی و کاربرد آن در شاخه های مختلف پز شکی مانند دزیمتری تصویربرداری رادیوترای پزشکی هسته ای رادیوبیولوژی
 • اشنایی با کدهای شبیه سازی و قابلیتهای آنها
 • آشنایی با یکی از کدهای مونت کارلو
 • آشنایی با Signal Processing Toolbox- MATLAB
 • آشنایی با Image Processing Toolbox- MATLAB

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

1.Signal and System, Alan V. Oppenheim

2. Signal Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

3. Image Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

4. Relevance of accurate Monte Carlo modeling in nuclear medical imaging[WU1]  , Zaidi H,  Med Phys. 1999 Apr;26(4):574-608. 


 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

1. Monte Carlo methods for Radiation Transport , Oleg Vasilieve, Springer

2. https://geant4.web.cern.ch

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):کوییز – امتحان میان ترم- تکالیف کامپیوتری – سمینار 

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):امتحان پایان ترم

 

بارم:30

بارم:70

وظایف دانشجو:

حضور در کلاس

شرکت در کوئیزها

شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم

پاسخ به سوالات مدرس درکلاس

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

حضور و غیاب دانشجویان انجام گیرد

 

تاريخ امتحان ميان ترم:با دانشجویان و گروه هماهنگ می شود

تاريخ امتحان پايان ترم:با دانشجویان و گروه هماهنگ می شود

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

کسب مهارتهای لازم در مباحث جبر خطی حل معادلات دیفرانسیلی و انتگرال عددی

 

 

1

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

شناخت سیگنالهای پیوسته و ناپیوسته در فضاهای زمان/مکان و فرکانسی

 

 

2

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

شناخت سیگنالهای پیوسته و ناپیوسته در فضاهای زمان/مکان و فرکانسی

 

 

3

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

شناخت سیستم های خطی وابسته و غیر وابسته به زمان و مکان

 

 

4

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

شناخت سیستم های خطی وابسته و غیر وابسته به زمان و مکان

 

 

5

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

شناخت و درک مراحل نمونه برداری  و کمی سازی سیگنالهای یپوسته

 

 

6

 

 

Signal and System, Alan V. Oppenheim

 

 

مهناز اتحادتوکل

شناخت و درک تبدیل فوریه از فضای زمان/مکان و فرکانس

 

 

7

 

 

Signal Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

 

 

مهناز اتحادتوکل

آشنایی با Signal Processing Toolbox- MATLAB

 

 

8

 

 

Signal Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

 

 

مهناز اتحادتوکل

آشنایی با Signal Processing Toolbox- MATLAB

 

 

9

 

 

Image Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

 

 

مهناز اتحادتوکل

 

 

 

10

 

 

Image Processing Toolbox User’s Guide- MATLAB

 

 

مهناز اتحادتوکل

 

 

 

11

 

 

1. Relevance of accurate Monte Carlo modeling in nuclear medical imaging , Zaidi H,  Med Phys. 1999 Apr;26(4):574-608

. 2. Monte Carlo methods for Radiation Transport , Oleg Vasilieve, Springer

 

 

مهناز اتحادتوکل

اصول شبیه سازی و کاربرد آن در شاخه های مختلف پز شکی مانند دزیمتری تصویربرداری رادیوترای پزشکی هسته ای رادیوبیولوژی

 

 

12

 

 

1. Relevance of accurate Monte Carlo modeling in nuclear medical imaging , Zaidi H,  Med Phys. 1999 Apr;26(4):574-608

. 2. Monte Carlo methods for Radiation Transport , Oleg Vasilieve, Springer

 

 

مهناز اتحادتوکل

اشنایی با کدهای شبیه سازی و قابلیتهای آنها

 

 

13

 

 

1. Relevance of accurate Monte Carlo modeling in nuclear medical imaging , Zaidi H,  Med Phys. 1999 Apr;26(4):574-608

. 2. Monte Carlo methods for Radiation Transport , Oleg Vasilieve, Springer

 

 

مهناز اتحادتوکل

اشنایی با کدهای شبیه سازی و قابلیتهای آنها

 

 

14

 

 

https://geant4.web.cern.ch

Geant4 User's Guide for Application Developers

 

 

مهناز اتحادتوکل

آشنایی با یکی از کدهای مونت کارلو (Geant4)

 

 

15

 

 

https://geant4.web.cern.ch

Geant4 User's Guide for Application Developers

 

 

مهناز اتحادتوکل

آشنایی با یکی از کدهای مونت کارلو (Geant4)

 

 

16

 

 

 

 

 

 

جمع بندی

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir