راديوبيولوژي کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-12:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: دوم          

تعداد دانشجو:

رشته:فیزیک پزشکی

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس: رادیوبیولوژی

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر احمد شانئی

شماره درس:134654

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه 4-2

محل برگزاری:

تلفن:03137929089

ساعت و نوع درس:    نظری                

دروس پیش نیاز:

E-mail:shanei@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی با مفاهیم پایه ای رادیوبیولوژی و بررسی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی پرتوهای یونساز با سلولها، بافتها و اندامهای مختلف بدن و مکانیزمهای بروز اثرات سوماتیکی (زوددرس و دیررس) و ژنتیکی ناشی از تابش

اهداف اختصاصی:

  1. اثرات مستقیم وغیرمستقیم پرتوهای یونیزان
  2. حساسیت پرتوی و عوامل وابسته به آن
  3. اثرات سرطان و ژنتیکی ناشی از پرتوهای یونیزان

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 1-Eric J. Hall, “Radiobiology for Radiobiologist” Lipincott. Raven. Latest edition.

ترجمه: رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال توسط دکتر حسین مزدارانی

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

اصول رادیوبیولوژی. دکتر محمد باقر توکلی، دکتر فرهاد گلفام، اصفهان، آخرین چاپ.

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:10

بارم:10

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

طبق مقررات آموزش

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

مبانی فیزیکی رادیوبیولوژی

 

 

1

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

مفاهیم LET، RBE و OER

 

 

2

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تابش پرتوهای یونیزان

 

 

3

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

چرخه سلول و آثار بیولوژیکی پرتوها روی آن

 

 

4

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

منحنی بقای سلولی و پارامترهای آن و عوامل موثر بر آنها

 

 

5

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

حساسیت پرتوی سلول و قانون برگونیه - تریباندو

 

 

6

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

آثار زودرس و دیررس پرتوها و آثار سوماتیکی پرتوها

 

 

7

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

آثار ژنتیکی ناشی از پرتوها

 

 

8

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

اثرات تابش روی DNA و کروموزومها

 

 

9

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

مکانیزمهای ترمیم آسیبهای سلولی و مولکول DNA و کروموزومها

 

 

10

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

اثرات تابش در مراحل مختلف تکامل جنینی

 

 

11

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

عوامل فیزیکی، بیوشیمیایی و بیولوژیک موثر بر تابش

 

 

12

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

موارد بکارگیری رادیوبیولوژی در رادیوتراپی

 

 

13

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

حساس کننده های پرتوی و حفاظت کننده های پرتوی

 

 

14

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

ردکتر احمد شانئی

انواع منحنی های واکنش به دز و تفسیر آنها

 

 

15

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

R4 در رادیوبیولوژی و کاربرد آن در رادیوتراپی

 

 

16

 

 

رادیوبیولوژی برای رادیوبیولوژیست هال: حسین مزدارانی

 

 

دکتر احمد شانئی

اثر همسایگی و هورمسیس پرتوی

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir