اصول فيزيكي دستگاههاي آزمايشگاهي کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-8:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:97-98

نیمسال:   دوم         

تعداد دانشجو:

رشته:فیزیک پزشکی

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:فیزیک دستگاههای آزمایشگاهی

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر شهبازی

شماره درس:1345770

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:سه شنبه 8-10

محل برگزاری:

تلفن:37929095

ساعت و نوع درس: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:shahbazi@med.mui.ac.ir 

هدف کلی درس:آشنایی با اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی

اهداف اختصاصی:

آشنایی با اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

اصول فیزیک دستگاههای آزمایشگاهی دکتر شهبازی

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:10

بارم:10

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

مطابق با مقررات آموزشی

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

 

بررسی اصول كلي دستگاه­هاي آزمايشگاهي

 

 

1

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي سنجش مايعات بيولوژيكي، سانتريفوژ و انواع سانتريفوژها        

 

 

2

 

 

 

 

 

 

اصول ایمنی الکتریکی دستگاهها و شوک الکتونیکی

 

 

3

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي رفراكتومتري   

 

 

4

 

 

 

 

 

 

آشنایی با  روش­هاي اسپكتروفتومتري و انواع آنها

 

 

5

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي فتومترهاي شعله­اي و فلورومتري

 

 

6

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي  تحليل گر گازهاي خون   

 

 

7

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي روش­هاي تفكيك  مواد مخلوط و كروماتوگرافي

 

 

8

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي الكتروفورز و اصول آنها

 

 

9

 

 

 

 

 

 

اصول فيزيكي و كاربرد انواع ميكروسكوپ­ها

 

 

10

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دستگاه­هاي وسايل اندازه­گيري مولفه هاي خوني     

 

 

11

 

 

 

 

 

 

آشنایی با روش راديوايمنواسي

 

 

12

 

 

 

 

 

 

بررسی روش الایزا       

 

 

13

 

 

 

 

 

 

بررسی روش طیف سنجی نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی    

 

 

14

 

 

 

 

 

 

آشنایی با روش فلوسایتومتری

 

 

15

 

 

 

 

 

 

لومی­نسانس­شیمیایی

 

 

16

 

 

 

 

 

 

بازدید از بخش آزمایشگاه بیمارستان ها

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir