اصول آشكارسازي و دزيمتري پرتوها کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:   دوم         

تعداد دانشجو:

رشته:فناوری تصویربرداری پزشکی

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:اصول دوزيمتري پرتوها                  

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر شهبازی

شماره درس:1345113

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه 10-12

محل برگزاری:

تلفن:37929095

ساعت و نوع درس: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:shahbazi@med.mui.ac.ir 

هدف کلی درس:مباحث اصلي و اساسی در  آشکارسازی و دوزيمتري پرتوها و استفاده از اين مفاهيم در مراکز درمانی و تشخیصی 

اهداف اختصاصی:

1-بررسی اساس و مبنای دوزیمتری پرتو

2- بررسی ويژگي­ها و خصوصيات كلي انواع آشکارسازها و دوزيمترهای پرتوی

3- آشنایی با دوزیمترهای تجمعی

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

آشکارسازی و سنجش پرتوها، دکتر داریوش شهبازی گهرویی و همکاران، 1396

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:10

بارم:10

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 مطابق با مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

 

بررسی انواع، منابع و خواص پرتوهاي يون­ساز 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

توصیف پرتوهای یون­ساز و میدان­های پرتوی و برخورد آنها با محيط­هاي مادي

 

 

2

 

 

 

 

 

 

برخورد پرتوهای ایکس و گاما با ماده، پدیده رآلی، همدوس، فتوالکتریک، کامپتون، تولید جفت و بررسی ضرایب تضعیف جرمی.  برخورد ذرات باردار با ماده، برخوردهای از نوع نرم و سخت و  برخورد ذرات باردار سنگین هسته­ای با ماده

 

 

3

 

 

 

 

 

 

تضعیف نمایی پرتوها، شرایط تعادل الکترونی، تعادل گذرای بار الکتریکی، دوز جذبی در محیط های رادیواکتیو، بررسی فرآیندهای واپاشی­های هسته ای ( آلفا، بتا، نوترون، گیراندازی الکترون، الکترون تبدیل داخلی و گاما)

 

 

4

 

 

 

 

 

 

آشنایی کلی با كميت ها و يكاهای پرتوی مثل کرما، پرتودهی، دوزجذبی، دوز معادل، شار پرتوی و فاکتور کیفیت پرتو و دستگاه­هاي پرتوسنجي

 

 

5

 

 

 

 

 

 

اساس و مبنای دوزیمتری پرتو، بررسی ويژگي­ها و خصوصيات كلي انواع آشکارسازها و دوزيمترهای پرتوی شامل: خطی بودن، دقت، صحت، محدوده دوز، پایداری، وابستگی به انرژی، زمان مرگ، حساسیت، قدرت تفکیک انرژی و بازده آشکارسازی 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

بررسی انواع دزيمترها (اتاقك يون­ساز هوا و طرح­های جدید آن، اتاقک یونیزان استاندارد و اتاقک های گازی) و طرح­هاي جديد دزيمتري

 

 

7

 

 

 

 

 

 

آشنایی با گایگر - مولر، حرکت و جمع آوری یون­ها و فرآیند یون­سازی گازها. اندازه­گيري جريان و بار اتاقک های یونیزان و کالیبراسیون آنها 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دوزیمترهای تجمعی و فرآیند ترمولومی نسانس، کالیبراسیون دوزیمترهای ترمولومی نسانس، بررسی روش­های خوانش آنها و بررسی مزایا و عدم مزایای آن­ها

 

 

9

 

 

 

 

 

 

آشنایی با دوزیمترهای فیلم، دانسیته اپتیکی، وابستگی به انرژی پرتو، دوزیمترهای شیمیایی و بررسی انواع آن­ها و  بررسی دوزیمترهای کالریمتری و انواع آن

 

 

10

 

 

 

 

 

 

بررسي آشکارسازهای تناسبي و طراحی آنها، بازده آشکارسازی و بررسی منحنی­های شمارش آنها

 

 

11

 

 

 

 

 

 

آشنایی با آشکارسازهای سنتیلاسیون و بررسی انواع مواد سنتیلاتور شامل: مواد ارگانیک و غیر ارگانیک. جمع آوری فوتون­های نوری توسط آنها.  بررسی لوله های افزاینده نوری و فتوکاتد و خواص آنها و بررسی  شکل پالس در آنها و 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

بررسی خواص نیمه­رساناها و انواع پیوندهای آنها.  بررسی دانسیته بار، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی و جریان و شکل پالس در آنها. آشکارسازهای نیمه رسانا.  بررسی انواع و اشکال متنوع آنها و نحوه عملکرد پرتوهای یونیزان در آنها و روش­های پالسي

 

 

13

 

 

 

 

 

 

آشنایی با آشکارسازهای ژرمانیوم پرتو گاما، خواص عملکردی آن، اشکال متنوع و اسپکتروسکوپی پرتوی گاما با ژرمانیوم.   بررسی دیگر آشکارسازهای حالت جامد و بررسی دیگر نیمه رساناها و آشکارسازهای هدایت نوری و حساس به مکان

 

 

14

 

 

 

 

 

 

آشکارسازی و اسپکتروسکوپی نوترون­های حرارتی و سریع.  بررسی روش­های متنوع اسپکتروسکوپی نوترونی و شکل پالس آن­ها و آشکارسازی و دوزيمتري ميدان­هاي مختلط پرتوي (n+g)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

آشنایی با روش های گوناگون و متنوع آشکارسازهای پرتوی ( چرنکو، اسپکترومتری پرفشار گزنون، امولسیون فتوگرافیک و فعال سازی نوترونی)

 

 

16

 

 

 

 

 

 

آشنایی با روش های نوین و جدید دوزیمتری پرتوها مثل ميكروو نانو دزيمتري و ژل دوزيمتري و انواع مختلف آن­ها و کاربردهای متنوع آن­ها

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir