فیزیک عمومی رادیولوژی کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-12:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:كارشناسي راديولوژي

دوره:

گروه آموزشی:

نام درس:راديوبيولوژي

نام مسوول درس (واحد):دكتر محمدباقر توكلي

شماره درس  :134202

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنائي با مفاهيم علوم بيولوژي و بررسي مكانيسم‌هاي اثرات تابش بر سيستم‌هاي بيولوژي    

اهداف اختصاصی:

آشنايي با مباني تأثير اشعه بر سيتمهاي بيولوژيكي، آشنايي با انواع منحني‌هاي بقاء و روشهاي بدست آوردن آنها، آشنايي با عوامل مؤثر تأثير عوامل شيميايي بر ميزان تأثير پرتوها ، آشنايي با روشهاي دسته‌بندي اثرات پرتوهاي يونيزان و آشنايي با اثرات پرتوهاي يونيزان بر جنين و سيستم ژنتيكي

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

راديوبيولوژي براي راديولوژيستها

منابع فرعی درس:

1- Eric J Hall , Radiology for Radiologists, fippincott Williams and Wilkins

2- Introduction to Radiobiology, Tabian

3- راديوبيولوژي و حفاظت تأليف دكتر محمدباقر توكلي

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

مقدمات و تاريخچه

 

 

1

 

 

 

فيزيك و شيمي تشعشع

 

 

2

 

 

 

آسيب‌هاي ناشي از تشعشع در مولكول DNA و كروموزومها

 

 

3

 

 

 

آسيب‌هاي سلولي تابش

 

 

4

 

 

 

منحني‌هاي بقاء سلولي

 

 

5

 

 

 

حساسيت پرتوي

 

 

6

 

 

 

ترميم آسيب‌هاي تشعشعي و اثر آهنگ دز

 

 

7

 

 

 

اثر اكسيژن و اكسيژن دار  شدن مجدد

 

 

8

 

 

 

انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي

 

 

9

 

 

 

آثار حاد تابش گيري تمام بدن

 

 

10

 

 

 

آثار حاد تابش گيري تمام بدن

 

 

11

 

 

 

عوامل مقاوم كننده و حساس كننده در  برابر اشعه

 

 

12

 

 

 

اثرات سرطان زائي پرتوها

 

 

13

 

 

 

آثار ژنتيكي تشعشع

 

 

14

 

 

 

اثرات تابش بر جنين

 

 

15

 

 

 

مرورو مطالب و رفع اشكال

 

 

16

 

 

 

امتحان پایان ترم

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir