فیزیک فیزیوتراپی کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-7:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:فیزیوتراپی

دوره:کارشناسی

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:فیزیک برای فیزیوتراپی

نام مسوول درس (واحد):دکتر محمدرضا سلامت

شماره درس  :134313

روز و ساعت برگزاری:شنبه 12-10

محل برگزاری:دانشکده توانبخشی 

تعداد و نوع واحد: ..3..      نظری    2            عملی  1

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:ir.ac.med@salamat

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

دانشجو در این درس با مفاهیم فیزیک و مکانیک و کاربرد آن در فیزیوتراپی آشنا می شود.

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1-Biomechanics of human motion, Williams&  Lissners, Last ed, …

2-Physical agents in rehabilitation, Last ed, …

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)      تکالیف 5 نمره، شرکت فعال در کلاس 5 نمره امتحان میان ترم  پایان ترم هر کدام 5 نمره

قسمت نظری: با آزمون های چند گزینه ای، صحیح غلط، جور کردنی، تشریحی، نقطه چین.

قسمت عملی: بصورت چک لیست و یا آزمون آسکی.                                                                        

                                                                                                                                                    بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

موج های صوتی و فرا صوتی و خصوصیات آنها

 

 

1

 

 

 

دما و گرما- مبادله کار و گرما (قانون ژول) - قوانین ترمو دینامیک

 

 

2

 

 

 

روش های انتقال گرما (رسانائی، همرفت، تابش)- پرتو های نایونیزان(نور مرئی، مادون قرمز، ماورابنفش)- منابع تولید و آثارپرتو های نایونیزان

 

 

3

 

 

 

لیزر و انواع آن، کاربرد انواع لیزر- روش های مبادله کار و گرما در بدن انسان

 

 

4

 

 

 

تعادل گرمایی بدن. اصول و قوانین مهم الکتریسته- انواع جریان الکتریکی( ACوDC)- عناصر الکتریکی) مقاومت، خازن، القاگر) اندازه گیری الکتریکی

 

 

5

 

 

 

مختصری از بیو الکتریسته- ایمنی الکتریکی- مشخصه فیزیکی جریان های گالوانیک و فارادیک- جریان های ولتاژ بالا- جریان های تداخلی

 

 

6

 

 

 

میدان ها و موج های الکترومغاطیسی پرفرکانس (خصوصیات، اثرات، روش تولید و کاربرد های آنها)

 

 

7

 

 

 

اصول اندازه گیری- دستگاه واحد ها، نیرو، برآیند نیروها 

 

 

8

 

 

 

تجزیه نیروها، انواع نیرو- اصطکاک

 

 

9

 

 

 

گشتاور نیرو، شرایط تعادل ایستایی (استاتیک)

 

 

10

 

 

 

انواع تعادل، تعادل بدن انسان

 

 

11

 

 

 

مرکز گرانش و روشهای تعیین آن در اجسام و در بدن انسان

 

 

12

 

 

 

اهرم ها، قرقره ها، نیروهای کششی و کاربرد آنها

 

 

13

 

 

 

انواع حرکت، سرعت، شتاب و کاربرد آنها در تحلیل حرکت در هنگام راه رفتن و دویدن

 

 

14

 

 

 

حرکت دایره ای، کشتاور اینرسی، سرعت و شتاب زاویه ای

 

 

15

 

 

 

شتاب شعاعی و مماسی- مکانیک مواد

 

 

16

 

 

 

استرس و استرین و مثال هایی در بدن

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir