فیزیک اختصاصی 1 کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/28-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: اول             

تعداد دانشجو:

رشته:بهداشت حرفه ای

دوره: علوم پایه             

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:بهداشت حرفه ای

نام درس:فیزیک اختصاصی 1

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر احمد شانئی

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه 10-8

محل برگزاری:دانشکده بهداشت 

تلفن:

ساعت و نوع درس: .... 2     نظری                

دروس پیش نیاز:ندارد

E-mail:

هدف کلی درس:آشنایی با اصول و مبانی پایه فیزیک به منظور استفاده از مفاهیم آن در رشته بهداشت حرفه ای 

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

1-University Physics, Francis W. Mark W. Zemenslay Hugh Young

2- Fundamental of Physics, David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker.

3- فیزیک دانشگاهی، فرانسیس سرز.

4- مبانی فیزیک، دیوید هالیدی، رابرت رزینک

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:8

بارم:12

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

 

 

 

دکتر احمدشانئی 

تولید و تبادل حرارت

 

 

1

 

 

 

 

 

"

انواع دما، رطوبت و انواع فشار بخار

 

 

2

 

 

 

 

 

"

انتالپی، ظرفیت گرمایی، دمای ویژه و تغییر حالت ماده

 

 

3

 

 

 

 

 

"

هدایت گرما و معادلات مربوط به آن

 

 

4

 

 

 

 

 

"

جابجایی گرما و معادلات مربوط به آن

 

 

5

 

 

 

 

 

"

تابش گرما و قوانین پلانک، وین، استفن بولتزمن و معادلات مربوط به آن

 

 

6

 

 

 

 

 

"

قوانین گازها و روابط مربوط به آن

 

 

7

 

 

 

 

 

"

قوانین ترمودینامیک

 

 

8

 

 

 

 

 

"

ساختار اتمی ماده، ذرات بنیادی و واحد جرم اتمی

 

 

9

 

 

 

 

 

"

هم ارزی جرم وانرژی و ترازهای انرژی

 

 

10

 

 

 

 

 

"

ماهیت موجی ذره ای

 

 

11

 

 

 

 

 

"

خواص هسته ای و پایداری هسته

 

 

12

 

 

 

 

 

"

پرتوزایی و واحدهای آن

 

 

13

 

 

 

 

 

"

واکنشهای هسته ای و شکافت و گداخت هسته ای

 

 

14

 

 

 

 

 

"

انواع تعادلهای مواد رادیواکتیو

 

 

15

 

 

 

 

 

"

نیمه عمرهای فیزیکی، بیولوژیکی و موثر و عمر موثر

 

 

16

 

 

 

 

 

"

برخورد تابشهای هسته ای با ماده

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir