بیوفیزیک بهداشت عمومی کارشناسی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/28-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال: اول             

تعداد دانشجو:

رشته:بهداشت عمومی

دوره: علوم پایه             

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:بیوفیزیک

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر احمد شانئی

شماره درس:

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:دانشکده بهداشت

تلفن:

ساعت و نوع درس: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

E-mail:

هدف کلی درس:آشنایی با اصول و مبانی فیزیک در بدن موجود زنده

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

درسنامه بیوفیزیک، تالیف: دکتر احمد شانئی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

Fundamental of Physics, David Halliday, Robert Resnick and Jearl Walker

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:10

بارم:10

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:طبق مقررات آموزشی

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

درسنامه بیوفیزیک: دکتر احمد شانئی

نظری

 

دکتر احمد شانئی

نیروها و عوامل مکانیکی در ساختمان بدن

 

 

1

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

انتقال مواد از غشاء سلول

 

 

2

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

پدیده اسمز در بیولوژی

 

 

3

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

عوامل الکتریکی در ساختمان بدن

 

 

4

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

سیگنالهای الکتریکی ناشی از قلب و مغز

 

 

5

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

سیگنالهای الکتریکی ناشی از عضله 

 

 

6

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

سیگنالهای ناشی از چشم

 

 

7

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

اساس مولکولی انقباض عضلات

 

 

8

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

تولید و تبدیل انرژی در بدن (بیوانرژی)

 

 

9

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

اثرات بیولوژیکی مستقیم یا فیزیکی پرتوهای یونیزان

 

 

10

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

اثرات بیولوژیکی غیرمستقیم یا شیمیایی پرتوهای یونیزان

 

 

11

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

اثرات پرتوهای یونیزان بر ماکرومولکولها

 

 

12

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

اثرات پرتوهای یونیزان بر سلول

 

 

13

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

اثرات نور لیزر بر سیستم بیولوژیکی

 

 

14

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

بیوفیزیک سیستم شنوایی

 

 

15

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

بیوفیزیک سیستم بینایی

 

 

16

 

 

"

"

 

دکتر احمد شانئی

فتوشیمی دیدن و مولکولهای تهییج بینایی

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir