فیزیک پزشکی دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/14-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:  دوم         

تعداد دانشجو:120 نفر در سه گروه 40 نفره ارائه میگردد.

رشته:پزشکی

دوره: علوم پایه           

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:فیزیک پزشکی

آدرس دفتر :طبقه دوم دانشکده پزشکی- گروه فیزیک پزشکی

نام مسوول درس (واحد): آقایان دکتر توکلی، دکتر شهبازی و دکتر شانئی

شماره درس:1113443126

ساعت و روزهای تماس:همه روزه

روز و ساعت برگزاری:دوشنبه ساعت 10-8

محل برگزاری:دانشکده پزشکی

تلفن:031379299032 

ساعت و نوع درس:    نظری                

دروس پیش نیاز:ندارد

E-mail:

mbtavakoli@mui.ac.ir

Shahbazi@med.mui.ac.ir

 Shanei@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آشنایی دانشجويان رشته پزشكي با مباحث کاربرد فیزیک در پزشکی

اهداف اختصاصی:

در پایان دوره دانشجو بتواند درک درستی از مفاهیم زیر داشته یاشد.

1- فیزیک بینایی ، آشنايي با سيستم بينايي (چشم) و تعيين عيوب چشم و رفع آنها  و نور ليز ر 

2- امواج فراصوت و کاربرد آنها  در تشخیص و درمان(سونوگرافي، سونو تراپي) و اثرات بيولوژيكي آنها

3- درک مفاهیم گرمادرمانی و جریانهای پرفرکانس و اثرات بیولوژیکی آنها

4- مبانی فیزیک هسته ای، اندازه گیری پرتوها و کاربرد رادیو داروها در تشخیص و درمان

5- خواص پرتو ایکس و تولید آن وکاربرد آن در تشخیص و درمان

6- بررسی اثرات پرتو بر محیط های بیولوژیکی (رادیوبیولوژی) و روش­های حفاظت پرتوی

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

-کتب تآلیفی مدرسین درس و کتاب دکتر عقابیان

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

Medical Physics: Martin Hollins

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:10

بارم:10

وظایف دانشجو:حضور در تمامی کلاسها و شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:مطابق با مقررات آموزشی

 

تاريخ امتحان ميان ترم:98/1/25 ساعت 12

تاريخ امتحان پايان ترم:99/4/3 ساعت 10

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:موردی نیست.

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

11-13

فصل
1

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنایي با امواج الكترومغناطيس و خواص آنها، ماهيت نور و كاربردهاي تشخيصي و درماني آن

10-8

15/11 97

1

14-22

فصل
1

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنایي با امواج فرابنفش، مادون قرمز  و كاربردهاي تشخيصي و درماني و اثرات بيولوژيكي آنها

10-8

 

2

25-33

فصل
1

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

عدسيهاي كروي و استوانه­اي و تشكيل تصوير در سيستم آستيگماتيسم و دیوپترهای چشم

10-8

 

3

33-45

فصل
1

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

بررسی عیوب فيزيكي چشم و نحوه بر طرف كردن آن و بررسي انواع عيوب آستيگماتيسم

10-8

 

4

46-69

فصل
1

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنايي با ميدان ديد، دوبيني و انواع آن­ها، وسایل چشم پزشکی، ليزر و كاربردهاي آن

10-8

 

5

86-71

فصل
2

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

امواج فراصوتي و خواص آن­ها (جذب و كاهش) در بافت­های بدن و کاربرد آنها در پزشکی

10-8

 

6

85-103

فصل
2

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

مكانيسم­هاي توليد امواج فراصوتي (خاصیت پيزوالكتريك) و مولدهای فراصوت و اجزاي آن

10-8

 

7

104-120

فصل
2

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنایی با انواع روشهاي سونوگرافي و اثرات بيولوژيكي امواج فراصوتي در بدن

10-8

 

8

125-144

فصل
3

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

امواج پرفرکانس و کاربرد آن در پزشکی و اثرات فیزیولوژیکی جریانهای پرفرکانس

10-8

 

9

145-177

فصل
4

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

پرتو ايكس و مكانيسم توليد آن، بررسي بيناب پرتو ايكس و عوامل موثر بر كيفيت و كميت آن

10-8

 

10

 

فصل
4

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنايي با روشهای تصویربرداری با پرتوایکس (راديوگرافي، فلوروسکوپی  و سي­تي)، MRI

10-8

 

11

 

فصل
4

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

فیزیک هسته ای و راديواكتيويته و واحدهای آن و مفاهيم نيمه­عمر، عمر متوسط و نیمه­عمر موثر

10-8

 

12

 

فصل
5

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنايي با کمیت ها و يكاهاي مربوط به اندازه­گيري پرتوها و آشکارسازهای پرتوی

10-8

 

13

 

فصل
5

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

آشنایی با پزشكي هسته­اي، رادیوداروها و كاربرد آنها­ در تشخيص و درمان

10-8

 

14

 

فصل
5

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

عوامل موثر در در کیفیت تصاویر رادیوگرافی و روشهای دستيابي به تصاویر با كيفيت بالا

10-8

 

15

 

فصل
6

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

بررسی اثرات بيولوژيكي پرتوها در بدن انسان و عوامل موثر در میزان اثربخشی آنها

10-8

 

16

 

فصل
6

فیزیک پزشکی ، تألیف مدرسین و دکتر محمدعلی عقابیان

نظری

 

اساتید گروه

بررسی روش­های پرتودرمانی و روش­های نوین درمان سرطان­ها و حفاظت در برابر پرتو

10-8

 

17

 

 

مجموع صفحات:267

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir