فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/20-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

نیمسال:   دوم          

تعداد دانشجو:

رشته:فناوری تصویربرداری پزشکی

دوره: علوم پایه              فیزیوپاتولوژی

نام نماینده و شماره همراه:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای

آدرس دفتر :

نام مسوول درس (واحد):دکتر احمد شانئی

شماره درس:1345111

ساعت و روزهای تماس:

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تلفن:03137929080

ساعت و نوع درس:    نظری               

دروس پیش نیاز:

E-mail:shanei@med.mui.ac.ir

هدف کلی درس:آگاهی از مباحث مرتبط با تولید و کاربردهای تشخیصی رادیوایزوتوپها و آشنایی با روشهای تصویربرداری پزشکی هسته ای

اهداف اختصاصی:

  1. طرز کار سیستمهای گاما کمرا و بخشهای مختلف آن
  2. روشهای بازسازی تصویر بطور مستقل
  3. نحوه تشکیل تصویر در پزشکی هسته ای
  4. مراحل تصویر برداری در سیستمهای پت

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب یا درسنامه، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

Physics in Nuclear Medicine: Simon Cherry

Nuclear Medicine: R.T.Henking

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

-توموگرافی تابش پوزیترون: فیزیک، تجهیزات، اسکنرها و افقهای پیشرفت. دکتر محمد رضا آی

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی حین دوره شامل کوئیز، تکالیف، امتخان میان ترم و...):

ب) تراکمی (ارزشیابی پایان دوره):

 

بارم:8

بارم:12

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی در طول دوره:

طبق مقررات آموزش

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

         
 

 

منبع این سرفصل

نظری یا عملی

اسلاید

مدرس

عنوان

(بر اساس سرفصل‌های برنامه ملی مصوب 1/5/1396 تدوین گردد)

ساعت

تاریخ

رديف

صفحات

فصل

اسم منبع

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

انواع برخوردها و برهمکنشهای فوتونها با مواد مختلف و فیزیک رادیواکتیویته

 

 

1

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

حفاظت در برابر اشعه در پزشکی هسته ای

 

 

2

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

فیزیک و آشنایی با طرز کار آشکارسازها در پزشکی هسته ای

 

 

3

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

 انواع و طرز کار آشکارسازهای گازی

 

 

4

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

طرز کار آشکارسازهای سوسوزن و نیمه هادی

 

 

5

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

معرفی سیستم تصویربرداری گاماکمرا و تصویر گیری توسط آن

 

 

6

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

معرفی انواع کولیماتورهای مورد استفاده در تصویربرداری

 

 

7

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

ارزیابی عمکرد و خصوصیات کولیماتورها

 

 

8

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

تشکیل تصویر در سیستمهای گاماکمرا

 

 

9

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

تصویربرداری توموگرافی در پزشکی هسته ای (SPECT)1

 

 

10

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

تصویربرداری توموگرافی در پزشکی هسته ای (SPECT)1)2

 

 

11

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

انواع روشهای بازسازی تصویر در پزشکی هسته ای1

 

 

12

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

انواع روشهای بازسازی تصویر در پزشکی هسته ای2

 

 

13

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

معرفی سیستم تصویربرداری PET1

 

 

14

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

معرفی سیستم تصویربرداری PET2

 

 

15

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

معرفی سیستمهای تصویربرداری ترکیبی1

 

 

16

 

 

Physics in Nuclear Medicine

 

 

دکتر احمد شانئی

معرفی سیستمهای تصویربرداری ترکیبی2

 

 

17

 

 

مجموع صفحات:

                     
 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir