فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای کارشناسی ارشد گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:فناوری تصویربرداری پزشکی

دوره:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس: فیزیک تصویربرداری پزشکی هسته ای

نام مسوول درس (واحد):

شماره درس  :1345111

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری      2          عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:shanei@med.mui.ac.ir 

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آگاهی از مباحث مرتبط با تولید و کاربردهای تشخیصی رادیوایزوتوپها و آشنایی با روشهای تصویربرداری پزشکی هسته ای

اهداف اختصاصی:

  1. طرز کار سیستمهای گاما کمرا و بخشهای مختلف آن
  2. روشهای بازسازی تصویر بطور مستقل
  3. نحوه تشکیل تصویر در پزشکی هسته ای
  4. مراحل تصویر برداری در سیستمهای پت

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Physics in Nuclear Medicine: Simon Cherry

Nuclear Medicine: R.T.Henking

منابع فرعی درس:

-توموگرافی تابش پوزیترون: فیزیک، تجهیزات، اسکنرها و افقهای پیشرفت. دکتر محمد رضا آی

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

انواع برخوردها و برهمکنشهای فوتونها با مواد مختلف و فیزیک رادیواکتیویته

 

 

1

 

 

 

حفاظت در برابر اشعه در پزشکی هسته ای

 

 

2

 

 

 

فیزیک و آشنایی با طرز کار آشکارسازها در پزشکی هسته ای

 

 

3

 

 

 

 انواع و طرز کار آشکارسازهای گازی

 

 

4

 

 

 

طرز کار آشکارسازهای سوسوزن و نیمه هادی

 

 

5

 

 

 

معرفی سیستم تصویربرداری گاماکمرا و تصویر گیری توسط آن

 

 

6

 

 

 

معرفی انواع کولیماتورهای مورد استفاده در تصویربرداری

 

 

7

 

 

 

ارزیابی عمکرد و خصوصیات کولیماتورها

 

 

8

 

 

 

تشکیل تصویر در سیستمهای گاماکمرا

 

 

9

 

 

 

تصویربرداری توموگرافی در پزشکی هسته ای (SPECT)1

 

 

10

 

 

 

تصویربرداری توموگرافی در پزشکی هسته ای (SPECT)1)2

 

 

11

 

 

 

انواع روشهای بازسازی تصویر در پزشکی هسته ای1

 

 

12

 

 

 

انواع روشهای بازسازی تصویر در پزشکی هسته ای2

 

 

13

 

 

 

معرفی سیستم تصویربرداری PET1

 

 

14

 

 

 

معرفی سیستم تصویربرداری PET2

 

 

15

 

 

 

معرفی سیستمهای تصویربرداری ترکیبی1

 

 

16

 

 

 

معرفی سیستمهای تصویربرداری ترکیبی2

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir