فیزیک پزشکی هسته ای دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-8:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:: فیزیک پزشکی

دوره:

گروه آموزشی:

نام درس:فیزیک پزشکی هسته ­ای

نام مسوول درس (واحد):دکتر شهبازی

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:فیزیک پزشکی1

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:shahbazi@med.mui.ac.ir 

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي دانشجويانو  افزايش ميزان آگاهي دانشجويان در رابطه با اصول فيزيكي مورد استفاده در پزشكي هسته‌اي

اهداف اختصاصی:

 1. موضوعات آماري مورد استفاده در پزشكي هسته اي را شرح دهد.
 2. فيزيك مواد راديواكتيو و نحوه توليد راديوداروهاي مورد استفاده در پزشكي هسته اي را بيان كند.
 3. انواع ژنراتورها را نام برده و ساختمان آنها را توضيح دهد.
 4. ساختمان و نحوه عملكرد دز كاليبراتور را توضيح داده و چگونگي كاليبره نمودن آنرا با يك نمونه  معلوم انجام دهد.
 5. ساختمان و نحوه كار اسكنر خطي، چگونگي كاليبراسيون، كنترل كيفي دستگاه و كاربردهاي كلينيكي آن مثل اسكن تيروئيد را توضيح دهد.
 6. ساختمان و نحوه كار دوربين گاما، چگونگي كاليبراسيون، كنترل كيفي دستگاه و كاربردهاي كلينيكي آن مثل اسكن كليه، تمام بدن و . . . را توضيح دهد.
 7. روشهاي بازسازي انواع تصاوير ديجيتالي، روشهاي فيلتراسيون و بهبود تصاوير پزشكي هسته‌اي را بيان نمايد.
 8. ساختمان و نحوه كار SPECT، چگونگي كاليبراسيون، كنترل كيفي دستگاه ‌و كاربردهاي كلينيكي آن مثل تاليم اسكن را توضيح دهد.
 9.  ساختمان و نحوه كار PET، چگونگي كاليبراسيون،  كنترل كيفي دستگاه و كاربردهاي كلينيكي آن را توضيح دهد. 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1. Henry N., M. D. Wagner, Zsolt, M. D. Zsabo, Julia W. Buchanan. “Principles of Nuclear Medicine”. W. B. Saunders Company. Latest edition.
 2. 2-  Chandra R., “Nuclear Medicine Physics”. The Basics, Williams & Wilkins.  Latest edition.
 3. 3- Bernier DR., Christian PE, Langan JK. “Nuclear Medicine Technology and Techniques”. Mosby. Latest edition

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 

آشنایی با مباحث فیزیک پرتوها

 

 

1

 

 

 

مروری بر کمیت ها و یکاهای پرتوی و اندازه­گیری آن­ها

 

 

2

 

 

 

مروري بر مباني فيزيك راديوايزوتوپ­ها و نحوه توليد آن­ها 

 

 

3

 

 

 

ژنراتورهاي توليد راديوايزوتوپ­ها

 

 

4

 

 

 

تهیه رادیوداروها و بررسی خواص رادیوداروی مناسب برای استفاده در بخش پزشکی هسته­­ ای

 

 

5

 

 

 

اندازه­گیری مقدار دوز داخل بدنی و آشنایی با روش­های محاسباتی دوز مثل  MIRD

 

 

6

 

 

 

استفاده از راديوايزوتوپ­ها در اندازه­گيري­هاي آزمايشگاهي و كلينيكي،  In vivo) و(In vitro

 

 

7

 

 

 

دز كاليبراتور و روش­هاي كاليبراسيون و كنترل كيفي آن 

 

 

8

 

 

 

مروري بر مطالب آماري مورد استفاده در پزشكي هسته­اي (پارامترهاي آماري، توزيع‌ها، ‌سطوح تصميم گيري، منحني هاي ROC، آناليز تصميم گيري و . . . )

 

 

9

 

 

 

اسكنر خطي (ساختمان دستگاه، نحوه تشكيل تصوير، عوامل مؤثردر كيفيت تصوير، روش­هاي كنترل كيفي،‌كاربرد كلينيكي شامل اسكن تيروئيد)

 

 

10

 

 

 

دوربين گاما (ساختمان دستگاه، نحوه تشكيل تصوير، عوامل مؤثر در كيفيت تصوير،‌روشهاي كنترل كيفي، كاربرد كلينيكي شامل اسكن كليه، اسكن تمام بدن)

 

 

11

 

 

 

روش­هاي بازسازي تصوير در سيستم­هاي توموگرافي،‌ تصاويرديجيتالي، ‌فيلتراسيون تصاوير

 

 

12

 

 

 

SPECT (ساختمان دستگاه، نحوه تشكيل تصوير، عوامل مؤثر در كيفيت تصوير، روش­هاي كنترل كيفي، روشهاي تصحيح تضعيف و كاربردهاي كلينيكي آن)

 

 

13

 

 

 

PET (ساختمان دستگاه، نحوه تشكيل تصوير، عوامل مؤثر در كيفيت تصوير، 

 

 

14

 

 

 

آشنایی با روش­های تلفیقی (  PET/CT, PET/ MRI )

 

 

15

 

 

 

كنترل كيفي، روش­هاي تصحيح تضعيف و كمي نمودن تصاوير، كاربردهاي كلينيكي و مزيت­هاي آن نسبت به دستگاه­هاي تصويربرداري مرسوم)

 

 

16

 

 

 

حفاظت در برابر پرتو در بخش­های پزشکی هسته­ای

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir