مباحث ويژه در آشكارسازي و دوزيمتري پرتوها دکتری تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/18-7:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-98

نیمسال:         دوم             

رشته:فیزیک پزشکی

دوره:

گروه آموزشی:فیزیک پزشکی

نام درس:

نام مسوول درس (واحد):دکتر شهبازی

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد: ...1.      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

مباحث اصلي و اساسی در  آشکارسازی و دوزيمتري پرتوها و استفاده از اين مفاهيم در مراکز درمانی و تشخیصی 

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

آشکارسازی و سنجش پرتوها، دکتر داریوش شهبازی گهرویی و همکاران، 1396

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:10

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

مطابق با مقررات آموزشی

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر شهبازی

بررسی انواع، منابع و خواص پرتوهاي يون­ساز

 

 

1

 

 

دکتر شهبازی

توصیف پرتوهای یون­ساز و میدان­های پرتوی و برخورد آنها با محيط­هاي مادي

 

 

2

 

 

دکتر شهبازی

برخورد پرتوهای ایکس و گاما با ماده، پدیده رآلی، همدوس، فتوالکتریک، کامپتون، تولید جفت و بررسی ضرایب تضعیف جرمی.  برخورد ذرات باردار با ماده، برخوردهای از نوع نرم و سخت و  برخورد ذرات باردار سنگین هسته­ای با ماده

 

 

3

 

 

دکتر شهبازی

تضعیف نمایی پرتوها، شرایط تعادل الکترونی، تعادل گذرای بار الکتریکی، دوز جذبی در محیط های رادیواکتیو، بررسی فرآیندهای واپاشی­های هسته ای ( آلفا، بتا، نوترون، گیراندازی الکترون، الکترون تبدیل داخلی و گاما)

 

 

4

 

 

دکتر شهبازی

آشنایی کلی با كميت ها و يكاهای پرتوی مثل کرما، پرتودهی، دوزجذبی، دوز معادل، شار پرتوی و فاکتور کیفیت پرتو و دستگاه­هاي پرتوسنجي

 

 

5

 

 

دکتر شهبازی

اساس و مبنای دوزیمتری پرتو، بررسی ويژگي­ها و خصوصيات كلي انواع آشکارسازها و دوزيمترهای پرتوی شامل: خطی بودن، دقت، صحت، محدوده دوز، پایداری، وابستگی به انرژی، زمان مرگ، حساسیت، قدرت تفکیک انرژی و بازده آشکارسازی 

 

 

6

 

 

دکتر شهبازی

بررسی انواع دزيمترها (اتاقك يون­ساز هوا و طرح­های جدید آن، اتاقک یونیزان استاندارد و اتاقک های گازی) و طرح­هاي جديد دزيمتري

 

 

7

 

 

 

آشنایی با گایگر - مولر، حرکت و جمع آوری یون­ها و فرآیند یون­سازی گازها. اندازه­گيري جريان و بار اتاقک های یونیزان و کالیبراسیون آنها 

 

 

8

 

 

دکتر شهبازی

آشنایی با دوزیمترهای تجمعی و فرآیند ترمولومی نسانس، کالیبراسیون دوزیمترهای ترمولومی نسانس، بررسی روش­های خوانش آنها و بررسی مزایا و عدم مزایای آن­ها

 

 

9

 

 

دکتر شهبازی

آشنایی با دوزیمترهای فیلم، دانسیته اپتیکی، وابستگی به انرژی پرتو، دوزیمترهای شیمیایی و بررسی انواع آن­ها و  بررسی دوزیمترهای کالریمتری و انواع آن

 

 

10

 

 

دکتر شهبازی

بررسي آشکارسازهای تناسبي و طراحی آنها، بازده آشکارسازی و بررسی منحنی­های شمارش آنها

 

 

11

 

 

 

آشنایی با آشکارسازهای سنتیلاسیون و بررسی انواع مواد سنتیلاتور شامل: مواد ارگانیک و غیر ارگانیک. جمع آوری فوتون­های نوری توسط آنها.  بررسی لوله های افزاینده نوری و فتوکاتد و خواص آنها و بررسی  شکل پالس در آنها و 

 

 

12

 

 

دکتر شهبازی

بررسی خواص نیمه­رساناها و انواع پیوندهای آنها.  بررسی دانسیته بار، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی و جریان و شکل پالس در آنها. آشکارسازهای نیمه رسانا.  بررسی انواع و اشکال متنوع آنها و نحوه عملکرد پرتوهای یونیزان در آنها و روش­های پالسي

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir