مباحث جديد در راديوبيولوژي دکتری تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/18-7:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:

نیمسال:                      

رشته:

دوره:

گروه آموزشی:فيزيك پزشكي 

نام درس:مباحث جديد در راديوبيولوژي

نام مسوول درس (واحد):دكتر محمدباقر توكلي

شماره درس  :134202

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:دانشكده پزشكي

تعداد و نوع واحد: ....    2  نظری                عملی

دروس پیش نیاز:ندارد

تلفن:37929012

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:mbtavakoli@mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنائي با مفاهيم علوم بيولوژي و بررسي مكانيسم‌هاي اثرات تابش بر سيستم‌هاي بيولوژي    

اهداف اختصاصی:

 آشنايي با مباني تأثير اشعه بر سيتمهاي بيولوژيكي، آشنايي با انواع منحني‌هاي بقاء و روشهاي بدست آوردن آنها، آشنايي با عوامل مؤثر تأثير عوامل شيميايي بر ميزان تأثير پرتوها ، آشنايي با روشهاي دسته‌بندي اثرات پرتوهاي يونيزان و آشنايي با اثرات پرتوهاي يونيزان بر جنين و سيستم ژنتيكي

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

راديوبيولوژي براي راديولوژيستها

 

 

منابع فرعی درس:

1- Eric J Hall , Radiology for Radiologists, fippincott Williams and Wilkins

2- Introduction to Radiobiology, Tabian

3- راديوبيولوژي و حفاظت تأليف دكتر محمدباقر توكلي

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

حضور در كلاس ، انجام تكاليف ، شركت در مباحث كلاس و امتحان ميان و پايان ترم و رعايت قوانين آموزشي

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

مقدمات و تاريخچه

 

 

1

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

فيزيك و شيمي تشعشع

 

 

2

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

آسيب‌هاي ناشي از تشعشع در مولكول DNA و كروموزومها

 

 

3

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

آسيب‌هاي سلولي تابش

 

 

4

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

منحني‌هاي بقاء سلولي

 

 

5

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

حساسيت پرتوي

 

 

6

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اثر اكسيژن و اكسيژن دار  شدن مجدد

 

 

7

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اثر اكسيژن و اكسيژن دار  شدن مجدد

 

 

8

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

انتقال خطي انرژي و اثر بيولوژيكي نسبي

 

 

9

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

آثار حاد تابش گيري تمام بدن

 

 

10

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

آثار حاد تابش بر تمام بدن

 

 

11

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

عوامل مقاوم كننده و حساس كننده در  برابر اشعه

 

 

12

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اثرات سرطان زائي پرتوها

 

 

13

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

آثار ژنتيكي تشعشع

 

 

14

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

اثرات تابش بر جنين

 

 

15

 

 

دكتر محمدباقر توكلي

مرورو مطالب و رفع اشكال

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir