تازه های پزشکی مولکولی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

 

 

تاریخ

عنوان درس

منبع

مدرس

1

97/11/29

Molecular pathology of amino acids disorder

Relevant papers

Dr. Sharifi

2

97/12/6

Ammonia and urea cycle disorders

Relevant papers

Dr. Sharifi

3

97/12/13

Molecular pathology of porphyria and Hb synthetizes

Relevant papers

Dr. Sharifi

4

97/12/20

Molecular pathology of carbohydrate disorders

Relevant papers

Dr. Sharifi

5

98-1-19

Circulating biomarkers to monitor cancer progression and treatment

Relevant papers

Dr. Kazemi

6

98-1-26

Circulating biomarkers to monitor cancer progression and treatment

Relevant papers

Dr. Kazemi

7

98-2-2

Enrichment of Mutations in Multiple DNA Sequences Using COLD-PCR

Relevant papers

Dr. Kazemi

8

98-2-9

Enrichment of Mutations in Multiple DNA Sequences Using COLD-PCR

Relevant papers

Dr. Kazemi

آزمون میان ترم

9

98-2-16

Cancer stem cells

Relevant papers

Dr. R. Salehi

10

98-2-23

Drug resistance tumor cells

Relevant papers

Dr. R. Salehi

11

98-2-30

Strategies to overcome drug resistance in tumor cells

Relevant papers

Dr. R. Salehi

12

98-3-6

Targeted drug delivery in cancer treatment

Relevant papers

Dr. R. Salehi

13

98-3-13

Gene editing tools: an introduction

Relevant papers

Dr. R. Salehi

14

98-3-20

Gene editing tools: their therapeutic applications

Relevant papers

Dr. R. Salehi

15

98-3-27

Gene therapy for type 2 diabetes as an typical example of a prevalent metabolic disorder

Relevant papers

Dr. R. Salehi

16

جبرانی

Various predictive biomarkers for IVF outcome

Relevant papers

Dr. R. Salehi

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir