پزشکی شخصی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:      دوم

رشته:پزشکی مولکولی 

دوره: دکتری تخصصی

گروه آموزشی:گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: پزشکی شخصی

نام مسوول درس (واحد): دکتر زینلیان

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری: اتاق اساتید

تعداد و نوع واحد: 2     نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929196

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:zeinalianmehrdad@gmail.com

آدرس دفتر : گروه ژنتیک - دانشکده پزشکی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

سياست ها و قوانين کلی دوره (لطفا در اولین جلسه تدریس هر مدرس، اگر در مورد آیتم های جدول زیر ابهام یا سئوالی دارید، از مدرس مربوطه بپرسید. سیاست های این جدول ممکن است از مدرسی به مدرس دیگر متفاوت باشد):

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه/اینترنت در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر گروه ميسر است.

درخواست تغيير تاريخ امتحان بعد از تعيين شدن آن

خوردن و آشامیدن (در صورتیکه نظم کلاس بهم نخورد) (کلاس دکتر نیک پور)

ضبط صدا (کلاس دکتر نیک پور)

 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

جلسه

تاريخ

عنوان فارسی (انگلیسی) فصل کتاب منبع شماره یک

مدرس

1

13/11/97

تاریخچه، روش ها و اهداف پزشکی شخصی (Basic aspects)-قسمت یک فصل 1

دکتر نیک پور

2

27/11/97

تاریخچه، روش ها و اهداف پزشکی شخصی (Basic aspects)-قسمت دو فصل 1

دکتر نیک پور

3

4/12/97

تشخیص های مولکولی در پزشکی شخصی (Molecular diagnostics in personalized medicine) فصل 2 (قسمت یک)

دکتر خان احمد

4

11/12/97

تشخیص های مولکولی در پزشکی شخصی (Molecular diagnostics in personalized medicine) فصل 2 (قسمت دوم)

دکتر خان احمد

5

18/12/97

نقش بیومارکرها در پزشکی شخصی (Role of biomarkers in personalized medicine) فصل 3

دکتر زینلیان

6

25/12/97

Non-genomic Factors in the Development
 of Personalized Medicine.    فصل 8

دکتر زینلیان

7

26/12/97

Personalized Management of Cardiovascular Disorders فصل 14

دکتر زینلیان

8

17/1/98

فارماکوپروتئومیک (Pharmacoproteomics) فصل 6

دکتر خان احمد

9

24/1/98

نقش فارماکومتابولومیک در پزشکی شخصی (Role of metabolomics in personalized medicine) فصل 7

دکتر خان احمد

10

31/1/98

درمان های بیولوژیک شخصی (Personalized biological therapy) فصل 9

دکتر خان احمد

11

7/2/98

درمان شخصی سرطان-قسمت یک (Personalized therapy of cancer) فصل 10

دکتر نیک پور

12

14/2/98

درمان شخصی سرطان-قسمت دو (Personalized therapy of cancer) فصل 10

دکتر نیک پور

13

21/2/98

مدیریت شخصی بیماریهای ژنتیکی (Personalized management of Genetic disorders) فصل 16

دکتر زینلیان

14

28/2/98

جنبه های اخلاقی پزشکی شخصی (Ethical aspects of personalized medicine) فصل 21

دکتر نیک پور

15

4/3/98

Personalized Non-pharmacological Therapies   فصل 19

دکتر زینلیان

16

11/3/98

آینده پزشکی شخصی (Future of personolized medicine) فصل 24

دکتر نیک پور

17

18/3/98

جمع بندی و نتیجه گیری

گروه اساتید

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir