بیوشیمی پروتئین ها، ایمنی ژنتیک مولکولی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:   اول                   

رشته: پزشکی مولکولی

دوره: دکتری تخصصی

گروه آموزشی: گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: بيوشيمی پروتئين ها و ايمنی ژنتيک مولکولی

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد امین طباطبایی فر

شماره درس  :

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه ها 4-2

محل برگزاری: ا

تعداد و نوع واحد2  نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929144 

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:abatabaiefar@med.mui.ac.ir  

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک  و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

  • ارائه اصول و مبانی بيوشيمی پروتئين ها، ايمونوژنتيک و کاربرد آن در پزشکی مولکولی

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

امتحان پايان ترم  تئوری به صورت تشريحی 14 نمره ايمونوژنتيک، 6  نمره مباحث مهندسی پروتئين و بيوانفورماتيک

وظایف دانشجو:

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

پرسيدن مفاهيم يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

غيبت (مطابق قوانين دانشکده رفتار می شود)

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

 

نقد علمی کلاس

 

انتخاب تاريخ مناسب براي امتحان پايان ترم

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

ردیف

تاریخ

عنوان

مدرس

منبع

1

3/7/97

Basic Concepts in Immunology

 

دکتر طباطبایی فر

 

2

10/7/97

Innate immunity

دکتر طباطبایی فر

 

3

17/7/97

Immunoglobulin and TCRs antigene recognition

 

دکتر طباطبایی فر

 

4

24/7/97

Immune diversity in TCR and BCR

دکتر طباطبایی فر

 

5

1/8/97

Immune diversity in TCR and BCR-2

دکتر طباطبایی فر

 

6

8/8/97

Cellular immunity

 

دکتر طباطبایی فر

 

7

15/8/97

HLA genetics

 

دکتر طباطبایی فر

 

8

22/8/97

Bioinformatics in Immunogenetics

دکتر طباطبایی فر

 

9

29/8/97

Blood group genetics

دکترشريفی

 

10

6/9/97

Genetics of Transplantation

دکترشريفی

 

11

13/9/97

Autoimmune disease and mechanisms

دکترشريفی

 

12

20/9/97

Manipulation of Immune response

دکترشريفی

 

13

27/9/97

Protein structure & function

دکترخان احمد

 

14

4/10/97

Protein identification

دکترخان احمد

 

15

11/10/97

Protein engineering-1

دکترخان احمد

 

16

18/10/97 (جبرانی)

 

Protein engineering-2

دکترخان احمد

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir