مباحث جامع پزشکی ایرانی - اسلامی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-22:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:  دوم              

رشته: طب ایرانی

دوره:دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: طب ایرانی

نام درس: مباحث جامع پزشکی ایرانی - اسلامی

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمد مظاهری

شماره درس  : 814605

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه (ساعت 10/30-8)

محل برگزاری: مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد و نوع واحد:      3 نظری    -  عملی

دروس پیش نیاز: اصول و مبانی درمان شناسی (کد 16)

تلفن:34474246 -031

ساعت و روزهای تماس: ساعت 8 و روز سه شنبه

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر :مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد دانشجو:      1نفر                                                                     

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه: راضیه قنبریان

هدف کلی درس: آموزش شیوه نقادی در متون طب سنتی ایرانی - اسلامی

اهداف اختصاصی:

1) آشنایی با امور طبیعیه، اسباب و علائم

2) توانایی تحلیل امور طبیعیه، اسباب و علائم

3) درک اهمیت امور طبیعیه، اسباب و علائم

4) ایجاد نگرشی نو به پدیده‌های طبیعی از منظر طب سنتی

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

خلاصه الحکمه (جلد 1، 2 و 3) - آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)     کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم        بارم: 50 درصد

ب) پايان دوره:      امتحان پایان ترم        بارم: 50 درصد ارزیابی دانشجو براساس میزان و کیفیت مشارکت وی در طول ارائه این درس اختصاصی خواهد داشت.

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                 تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون موضوعات علم طب

8-10/30

97/11/27

1

 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون ارکان

8-10/30

97/12/6

2

 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون مزاج

8-10/30

97/12/12

3

 

بحث، تفسیر و نقد نظرات درباره محتوای منابع معرفی شده فوق

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون مزاج اعضا، اسنان، اجناس

8-10/30

97/12/19

4

 

بحث، تفسیر و نقد نظرات درباره محتوای منابع معرفی شده فوق

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون اخلاط

8-10/30

97/12/26 5
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون کیفیت تولید اخلاط

8-10/30

98/1/18 6
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون اعضا

8-10/30

98/1/25 7
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون تشریح

8-10/30

98/2/8 8
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون قوی و افعال

8-10/30

98/2/15 9
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون احوال بدن و اجناس مرض

8-10/30

98/2/22 10
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون اسباب

8-10/30

98/2/29 11
 

مطالعه و تفسیر مباحث دروس پیش نیاز اصول و مبانی درمان شناسی از کتب قانون فی الطب، اکسیر اعظم و ..

دکتر محمد مظاهری

مباحث جامع پیرامون علائم

8-10/30

98/3/12 12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir