مباحث جامع پزشکی ایرانی - اسلامی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/28-23:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:  دوم              

رشته: طب ایرانی

دوره:دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: تاریخ پزشکی دانشکده ادبیات

نام درس: مباحث جامع پزشکی ایرانی - اسلامی

نام مسوول درس (واحد):

شماره درس  : 814605

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد:      3 نظری    -  عملی

دروس پیش نیاز: اصول و مبانی درمان شناسی (کد 16)

تلفن:

ساعت و روزهای تماس:

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس: آموزش شیوه نقادی در متون طب سنتی ایرانی - اسلامی

اهداف اختصاصی:

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

خلاصه الحکمه (جلد 1، 2 و 3) - آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)     کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم        بارم: 50 درصد

ب) پايان دوره:      امتحان پایان ترم        بارم: 50 درصد ارزیابی دانشجو براساس میزان و کیفیت مشارکت وی در طول ارائه این درس اختصاصی خواهد داشت.

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                 تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

در نیمسال تحصیلی آینده مشخص می گردد

مطالعه و تفسیر مباحث کتاب خلاصه الحکمه با استفاده از امهات کتب طب ایرانی - اسلامی

 

 

1

 

 

 

بحث، تفسیر و نقد نظرات درباره محتوای منابع معرفی شده فوق

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir