اصول و مبانی درمان شناسی 1 گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-23:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97 ورودی مهر 97

نیمسال:     دوم               

رشته: طب ایرانی

دوره: دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: طب ایرانی

نام درس: اصول و مبانی درمان شناسی 1

نام مسوول درس (واحد): دکتر محمود بابائیان

شماره درس  :814606

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه، ساعت 10-8

محل برگزاری: مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد و نوع واحد:   2 نظری      -   عملی

دروس پیش نیاز:اسباب، علل ، دلایل و علامت (کد 14)

تلفن: 34474246- 031

ساعت و روزهای تماس: یکشنبه و چهارشنبه (ساعت 10-8)

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر : کلینیک طب ایرانی مرکز آموزشی و درمانی امین

تعداد دانشجو:          1 نفر

                                                                

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه: اکرم ایزدیخواه

هدف کلی درس: شناخت شیوه های مختلف درمانی در طب ایرانی

اهداف اختصاصی:

1. شناسائی بیماری های قابل درمان با طب ایرانی به روش طب مذکور

2. شناسائی بیماریهای مشکل دار در پزشکی کلاسیک با طب ایرانی قابل درمان کامل یا نسبی

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

الحاوی ، المنصوری، قانون فی الطب، خلاصه الحکمه، علاج الامراض و ...- آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)       کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم              بارم: 40%

ب) پايان دوره:                                                                    امتحان پایان ترم                                بارم:60%

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:        -                     تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 - حضور رأس ساعت تعیین شده در کلاس الزامی است.

- تاریخ برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم در ابتدای دوره تعیین و قابل جابجایی نمی باشد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

اسلاید

مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت

دکتر محمود بابائیان

تعریف صحت و بیماری در طب ایرانی و انواع امراض

8-10

97/11/29

1

-

مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت

دکتر محمود بابائیان

شناخت انواع سوء مزاجات و علایم آنها

8-10

 

97/12/6

2

-

مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت

دکتر محمود بابائیان

تدابیر تغذیه ای

8-10

97/12/13

3

-

مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت

دکتر محمود بابائیان

تدابیر تغذیه ای

8-10

97/12/20

4

اسلاید مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 97/12/27 5
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 98/1/19 6
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 98/1/26 7
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 98/2/2 8
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 98/2/9 9
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 98/2/16 10
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان دارویی 8-10 98/2/23 11
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان علاج امراض سوء مزاجی 8-10 98/2/30 12
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان علاج امراض سوء مزاجی 8-10 98/3/6 13
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان قوانین استفراغ ماده 8-10 98/3/13 14
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان قوانین استفراغ ماده 8-10 98/3/20 15
- مطالعه مباحث پیش نیاز اسباب، علل ، دلایل و علامت دکتر محمود بابائیان درمان سوء مزاجات چهارگانه 8-10 98/3/27 16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir