قرائت، تفسیر و تصحیح متون فارسی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-22:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97 ورودی مهر 97

نیمسال:   اول               

رشته: طب ایرانی

دوره: دکترای تخصصی (Ph.D)

گروه آموزشی: ادبیات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

نام درس: قرائت، تفسیر و تصحیح متون فارسی پزشکی

نام مسوول درس (واحد): دکتر اکبر کلاهدوزان

شماره درس  : 616607

روز و ساعت برگزاری:شنبه (ساعت 12-10) واحد نظری، شنبه (ساعت 14/30-12/30) واحد عملی

محل برگزاری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

تعداد و نوع واحد:  2 نظری     1  عملی

دروس پیش نیاز: -

تلفن: 37925108-031

ساعت و روزهای تماس: شنبه ساعت 10-8

آدرس پست الکترونیک:itm@mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه ادبیات دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

تعداد دانشجو:      1 نفر

                                                                   

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه: اکرم ایزدیخواه

هدف کلی درس: فراهم کردن زمینه استفاده آسان از متون طبی قدیمی

اهداف اختصاصی:

1. کسب مهارت در خواندن متن، تفسیر عبارات

2. آشنایی گسترده با کلمات و اصطلاحات متداول

3. یافتن توانایی مقابله با متون قدیمی و تصحیح آنها

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

ذخیره خوارزمشاهی، الاغراض الطبیه، خلاصه التجارب، تحفه حکیم مؤمن، مخزن الادویه، الابنیه، طب یوسفی، میزان الطب، مطلب السئوال تنکابنی و ...- آخرین انتشار

منابع فرعی درس: -

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)   کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم               بارم: 40٪

ب) پايان دوره:              امتحان پایان ترم                                                                                   بارم: 60٪

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

وفق مقررات آموزشی

تاريخ امتحان ميان ترم:     -                                         تاريخ امتحان پايان ترم: 97/4/9

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 - حضور رأس ساعت تعیین شده در کلاس الزامی است.

- تاریخ برگزاری آزمون میان ترم و پایان ترم در ابتدای دوره تعیین و قابل جابجایی نمی باشد.

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

-

مطالعه منابع ذخیره خوارزمشاهی، الاغراض الطبیه، خلاصه التجارب و ..

دکتر معینی

قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب: ذخیره خوارزمشاهی(نظری)

10-12

97/7/14

1

- " دکتر اکبر کلاهدوزان تذییل و تحشیه برحسب ضرورت (عملی) 12/30-14/30 97/7/21 2
- " دکتر معینی قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب الاغراض الطبیه (نظری) 10-12 97/7/28 3
- " دکتر معینی قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب خلاصه التجارب(نظری) 10-12 97/8/5 4
-

"

دکتر اکبر کلاهدوزان تهیه فرهنگ نامه مختصر برای بخشی از متون منتخب و یافتن معادل های آن در منابع علمی روز (عملی) 12/30-14/30 97/8/12 5
- " دکتر معینی قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب تحفه حکیم مؤمن(نظری) 10-12 97/8/19 6
- " دکتر معینی قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب مخزن الادویه(نظری) 10-12 97/8/26 7
- " دکتر معینی قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب الابنیه، طب یوسفی (نظری) 13-15 97/9/3 8
- " دکتر معینی

اصطلاحات طبی موجود در متون منتخب و تفسیر آنها (نظری)

13-15 96/9/10 9

-

"

دکتر اکبر کلاهدوزان

تهیه فرهنگ نامه مختصر برای بخشی از متون منتخب و یافتن معادل های آن در منابع علمی روز (عملی)

12/30-14/30

97/9/17

10

-

"

دکتر معینی

قرائت بخش های مشابه از کتب طبی دیگر به حسب ضرورت (نظری)

10-12

97/9/24

11
-

"

دکتر اکبر کلاهدوزان

تهیه فرهنگ نامه مختصر برای بخشی از متون منتخب و یافتن معادل های آن در منابع علمی روز (عملی)

12/30-14/30

97/10/1 12
-

"

دکتر اکبر کلاهدوزان

مقابله و تصحیح حداقل 50 صفحه از متن طبی با مراجعه به نسخه های مختلف، بازخوانی و بازنویسی آن (عملی)

12/30-14/30

97/10/8 13
- "

دکتر معینی

قرائت متون منتخب طبی فارسی مربوط به قرون و مناطق مختلف شامل متونی از کتاب میزان الطب، مطلب السئوال تنکابنی (نظری)

10-12

97/9/15 14
-

"

دکتر اکبر کلاهدوزان

تذییل و تحشیه برحسب ضرورت (عملی)

12/30-14/30

97/9/22 15

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir